Gå til sidens indhold

TR og klubber i fusionsprocessen med DM

Her kan du læse mere om, hvad der sker i forhold til den lokale interessevaretagelse på arbejdspladserne i forbindelse med KI og DM’s fusion 1. november 2023.

Du kan også holde dig orienteret på DMs site for TR om fusionen. Klik her

Hvad betyder fusionen for din arbejdsplads og dig som TR?
Et af de vigtige mål ved fusionen er at styrke den lokale interessevaretagelse ude på arbejdspladserne, så tillidsrepræsentanterne og kluborganiseringen er så tæt på medlemmerne, arbejdspladserne og opgaverne som muligt.
Når der lokalt skal tages stilling til, hvordan den fremtidige klub og repræsentation på den enkelte arbejdsplads skal organiseres, bør det ske i en konstruktiv og åben dialog mellem de hidtidige KI- og DM-medlemmer. Det kan sikre en så god start for den nye fælles klub som muligt, samt at tillidsrepræsentanten har det bedst mulige kollegiale udgangspunkt og støtte.
I klubberne er det vigtigt, at I drøfter og tager stilling til fusionens betydning for TR-strukturen på arbejdspladsen. Nogle steder vil vedtægterne skulle revideres og nyvalg finde sted.

Giv DM's sekretariat besked om ændringer og nyvalg af TR (fra 1. november 2023)

I forbindelse med etableringen af nye fælles klubber, er det også vigtigt at I vurderer, om der er behov for at ændre på vilkårene for tillidsrepræsentantens arbejde og/eller organiseringen af repræsentationen. Det kan fx være aktuelt, hvis klubberne får væsentligt flere medlemmer, eller medlemmerne er fordelt på flere matrikler.
Hvis du har brug for sparring og inspiration til denne proces, er du velkommen til at kontakte din konsulent i KI og DM. Sekretariaterne hjælper også gerne med at facilitere processen.

Arbejdspladser med KI-klub og KI-tillidsrepræsentant
KI-klubben overgår til at være en DM-klub. KI-tillidsrepræsentanten kan - hvis der er enighed blandt medlemmerne - fortsætte som tillidsrepræsentant, men vil efter 1. november 2023 være DM-tillidsrepræsentant.
Tidligere klubløse DM’ere bliver en del af klubben og dækkes af tillidsrepræsentanten.
Tillidsrepræsentanten skal ved lønforhandlinger også repræsentere ikke-organiserede med en DM-uddannelsesmæssig baggrund.
Det vil være en god ide at undersøge, om jeres klubvedtægter i denne sammenhæng skal revideres.

Arbejdspladser med DM-klub og DM-tillidsrepræsentant
Efter fusionen omfatter klubben også tidligere klubløse KI’ere, der pr. 1. november 2023 bliver DM’ere. DM-tillidsrepræsentanten kan - hvis der er enighed blandt medlemmerne - fortsætte som tillidsrepræsentant, og vil fremover også repræsentere de tidligere KI’ere.
DM-tillidsrepræsentanten skal ved lønforhandlinger også repræsentere ikke-organiserede, der har en KI-uddannelsesmæssig baggrund.
Hvis tidligere KI’ere ønsker det, kan I undersøge, om det er muligt, at biblioteker eller andre afgrænsede arbejdspladser kan vælge deres egen DM-tillidsrepræsentant for at sikre den lokale forankring – særligt hvis arbejdspladserne er geografisk adskilt. En sådan løsning forudsætter ledelsens accept.

Arbejdspladser med både KI-klub og DM-klub
Klubberne bliver lagt sammen og fortsætter som én samlet DM-klub. DM-klubberne på disse arbejdspladser får således flere medlemmer.
De sammenlagte nye klubber bør drøfte den fremtidige DM-repræsentation på arbejdspladsen. Tag først drøftelsen i klubben og senere med ledelsen.
Ved næstkommende generalforsamling skal klubben tage stilling til, om der skal vælges – eller om der er grundlag/mulighed for at vælge – flere tillidsrepræsentanter for de forskellige områder på arbejdspladsen, som så alle indgår i klubarbejdet. Mulighederne for at vælge mere end en tillidsrepræsentant fremgår af TR-aftalerne.
Argumenter for valg af flere tillidsrepræsentanter kan være antallet af medarbejdere, som den enkelte tillidsrepræsentant skal repræsentere, den geografiske placering af arbejdspladsen, faglige arbejdsfællesskaber mm. Det kan fx være hensigtsmæssigt, at en tidligere KI-TR fortsætter med at repræsentere de tidligere KI-medlemmer af hensyn til fælles faglighed og arbejdsopgaver samt den geografiske placering af arbejdspladsen.
Du kan læse mere om valg af TR og stiftelse af klub her

AC-klubber med både KI- og DM-medlemmer
I nuværende AC-klubber med både KI- og DM-medlemmer samt eventuelle andre faggrupper, er det vigtigt at overveje, om der er grundlag for at etablere en selvstændig DM-klub og vælg egen DM-TR for at flytte indflydelsen tættere på medlemmerne og på arbejdspladsen.
Hvis man lokalt ikke ønsker at benytte den mulighed, kan man forsætte repræsentationen med en AC-tillidsrepræsentant som hidtil.
I begge tilfælde bør I overveje, om klubvedtægterne skal revideres.

Arbejdspladser med AC-klubber bestående af KI og andre akademikergrupper - men ikke DM
Er der ikke en DM-klub på arbejdspladsen vil AC-klubben kunne fortsætte som tidligere med den forskel, at det nu er DM som er med i klubben og ikke KI, og at eventuelle klubløse DM’ere bliver optaget i klubben.

Arbejdspladser med AC-klubber bestående af DM og andre akademikergrupper - men ikke KI
Er der på samme arbejdsplads en AC-klub bestående af fx DM og Djøf, vil det være aktuelt at drøfte den fremtidige repræsentation og klubsammensætning på arbejdspladsen. Også her kan det være relevant at afsøge mulighederne for at etablere særskilt DM-klub og vælge egen DM-TR for den lokale enhed. I denne situation skal der udarbejdes nye klubvedtægter.
Ændringer i repræsentation og klubstruktur skal anmeldes til DM's sekretariat

Persondata i forbindelse med fusionen
Af hensyn til persondatareglerne kan vi ikke dele information om medlemmer på tværs af de to forbund, før fusionen træder endeligt i kraft den 1. november 2023. I stedet kan sekretariaterne i henholdsvis DM og KI være behjælpelige med fx at sende mails og mødeindkaldelser ud for jer.

TR-aftalerne

Valg af tillidsrepræsentanter
(§ 2 i staten og § 10 i kommuner)


"På enhver institution eller – for større institutioners vedkommende – i en afdeling af denne kan der vælges 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Hvis medarbejderne ønsker det, og institutionens ledelse er enig heri, kan der vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe."

Her kan du finde flere detaljer om fusionen

Fusion mellem KI og DM
KI’s generalforsamling siger ja til fusion med DM
Resumé af fusionsaftalen