Gå til sidens indhold

Standardvedtægt for Bibliotekarforbundets TR-kollegier

Standardvedtægt for Bibliotekarforbundets Tillidsrepræsentantkollegier (TR-kollegier) pr. 1.1.2007

§1. Navn.

Kollegiets navn er Bibliotekarforbundets TR-kollegie for ... (område m.v.).

§ 2. Formål.

Kollegiets formål er

  • Gennem gensidig information og diskussion at holde medlemmerne løbende orienteret om løn- og ansættelsesretlige emner, TR-specifikke forhold samt generelle biblioteks- og arbejdsmarkedspolitiske forhold.
  • Gennem uddannelsestilbud fra Bibliotekarforbundet løbende at ajourføre tillidsrepræsentanternes uddannelses- og vidensniveau. Bibliotekarforbundet fastlægger årligt 2 uddannelsestilbud til kollegierne.

§ 3. Medlemskab.

Medlemmer af kollegiet er de til enhver tid valgte tillidsrepræsentanter samt deres suppleanter indenfor det pågældende område.

Er der valgte kontaktpersoner med forhandlingsret indenfor TR-kollegiets område er disse også medlemmer af TR-kollegiet.

Hovedbestyrelsen udpeger af sin midte en HB-kontaktperson til hvert TR-kollegie.
HB- kontaktpersonen er medlem af kollegiet og har bl.a. til opgave at viderebringe TR-kollegiets holdninger til hovedbestyrelsen.

§ 4. Mødevirksomhed.

TR-kollegierne fastsætter selv antallet af møder, herunder mødets længde og dagsorden.
Dog er der en fast regel om, at 2 møder årligt er heldagsmøder, hvor Bibliotekarforbundet sørger for et konkret uddannelsesmæssigt indslag. Disse "uddannelsesmøder" er fælles for én hel region, også selv om regionen er opdelt i flere TR-kollegier.

TR-kollegierne er ansvarlige for indkaldelse til møder. Der tages referat af møderne. Af referatet skal fremgå mødedato samt navne på samtlige deltagere.

Indkaldelse og referat udsendes til samtlige medlemmer (evt. gennem TR-kollegiets lukkede TR-debatforum) og indsendes altid til Bibliotekarforbundet til orientering.

§ 5. Kontaktperson.

TR-kollegiet udpeger blandt sine medlemmer en kontaktperson til Bibliotekarforbundet.

Kontaktpersonen har ansvar for at indsende indkaldelser og referater (med angivelse af navne på samtlige deltagere), ligesom vedkommende efter det første møde i hvert kalenderår indsender oversigt over årets mødedatoer til Bibliotekarforbundet - med tydelig angivelse af hvilke datoer, der er fastlagt de såkaldte "uddannelsesmøder". Bibliotekarforbundet vil herefter koordinere samtlige kollegiers uddannelsesmøder

Kontaktpersonen er ligeledes ansvarlig over for Bibliotekarforbundet vedr. kollegiets økonomi.

§ 6. Økonomi.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter (samt evt. kontaktpersoner med forhandlingsret) har ret til tjenestefrihed med løn i forbindelse med møder i TR-kollegierne.

Kommuner og regioner har en AKUT-fond, der gennem Bibliotekarforbundet efterfølgende refunderer kommuner lønudgift for det antal timer TR har været fraværende fra arbejdspladsen. Tilsvarende gælder ikke på statens område, og de statslige arbejdspladser får ikke refusion, men TR'er i staten ret til deltagelse i TR-aktiviteter i arbejdstiden uden løntræk.

Bibliotekarforbundet refunderer udgift til transport, fortæring, evt. honorarer og lokaleleje.

TR-Kollegiet kan søge om tilskud fra Bibliotekarforbundet - evt. i form at et acontobeløb - til dækning af udgifter ved deltagelse i møderne. Evt. acontobeløb afregnes umiddelbart efter mødets afholdelse.

(Vedtaget af Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse den 28. februar 2007)