Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalg er et væsentligt organ på de offentlige institutioner, hvor medarbejdere og ledelse drøfter og fastlægger retningslinier om betydelige forhold for arbejdspladsen.

I cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner er fastlagt rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi. Aftalen har tillige til formål at fastlægge personalepolitiske rammer, som fremmer kompetenceudvikling og skaber lyst og motivation til at opfylde arbejdspladsens målsætning. Aftalen skal desuden medvirke til at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø.

I institutioner med 25 eller flere beskæftigede skal der oprettes samarbejdsudvalg. Er der færre end 25 beskæftigede, er der ikke pligt til at oprette samarbejdsudvalg, men der skal samarbejdes efter samme principper, som er indeholdt i aftalen.

Aftalen pålægger ledelsen en særlig informationspligt om arbejdspladsens udvikling og forventede udvikling i aktiviteter, økonomisk situation, strukturændringer og situationer, hvor beskæftigelsen er truet. Denne information og mulighed for efterfølgende drøftelse skal etableres mellem den ledelse, som har kompetencen, og medarbejderrepræsentanter for de personalegrupper, som berøres.

I aftalen er fokuseret på nogle områder, som samarbejdsudvalget skal være særlig opmærksom på. Samarbejdsudvalget skal således drøfte institutionens mål, strategi og resultatkontrakt, personalepolitik, budget og finanslovsbidrag, større rationaliserings- og omstillingsprojekter, herunder udbud og udlicitering,  kompetenceudvikling, systematisk opfølgning på APV, det psykiske arbejdsmiljø herunder arbejdsrelateret stress, medarbejdernes tilfredshed, trivsel og sundhed, opfølgning på sygefravær mv., chikane og vold samt job på særlige vilkår. Samarbejdsudvalget har som opgave at sikre gensidig information og drøftelse samt at udforme retningslinjer om arbejds- og personaleforhold.