Gå til sidens indhold

MED- og samarbejdsudvalg

Læs om MED- og samarbejdsudvalg - rettigheder, muligheder og pligter

MED-udvalg/samarbejdsudvalg er et væsentligt organ på de offentlige institutioner, hvor medarbejdere og ledelse drøfter og fastlægger retningslinier om betydelige forhold for arbejdspladsen.

Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er en forudsætning for at skabe de bedste vilkår på en arbejdsplads og et kvalificeret grundlag for at føre kommunens/bibliotekets mål ud i livet.

MED betyder MED-indflydelse og MED-bestemmelse og er en ret, som alle medarbejdere har. Rammeaftalen danner grundlag for de enkelte kommuners lokale MED-aftaler, som er tilpasset lokale formål, indhold og struktur. Find din lokale MED-aftale på Danmarkskortet

MED-struktur
Der skal være et sammenhængende samarbejdssystem i kommunerne.

Lokale MED-udvalg findes på institutionsniveau (biblioteket). Udvalget sammensættes af ledere og medarbejderrepræsentanter – typisk tillidsrepræsentanter. Medarbejderrepræsentationen skal afspejle personalesammensætningen og baseres på hovedorganisationsniveau (LO /OAO (HK) – FTF – AC (KI). Disse valggrupper har pr. december 2021 ændret navn til A: Akademikerne, B: den nuværende LO-gruppe og C: den nuværende FTF-gruppe jf. oversigt. Antallet af pladser fastsættes lokalt. TR har automatisk plads i udvalget. Hvis ikke alle medarbejderpladser kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges medarbejderrepræsentanter. Disse sidestilles med TR’ere. Rammeaftalens bilag 3 indeholder en oversigt over lokale MED-udvalgs obligatoriske opgaver.

Få steder har man i stedet for et lokalt MED-udvalg en struktur med personalemøde med MED-status. Forskellen til almindelige personalemøder er, at de formelle bestemmelser omkring MED-systemet skal respekteres.

Sektor-/område-/forvaltnings MED-udvalg er på direktør/fagchef/afdelingschefniveau og her behandler man mere overordnede beslutninger inden for området/forvaltningen – f.eks. Børne- og Kulturforvaltningen. Omkring sammensætning af udvalget gælder de samme principper som ved lokalt MED. Forbundet Kultur og Information er enten direkte repræsenteret i udvalget eller er repræsenteret ved en AC-TR.

Hoved-MED-udvalg er kommunens øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelsen. Her sidder kommunaldirektør, personalechef og (fælles)tillidsrepræsentanter. Udvalget arbejder primært med overordnede drøftelser og beslutninger. Hoved-MED-udvalget har en række obligatoriske opgaver, der fremgår af rammeaftalens bilag 2. Hoved-MED behandler også klager fra de øvrige MED-udvalg. Hovedudvalget skal regelmæssigt gennemføre en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder der skal have særlig fokus i en periode. Forbundet Kultur og Information er oftest repræsenteret ved en AC-TR.

Hvad indebærer MED-indflydelse og MED-bestemmelse?
Rammesaftalens § 6 om medindflydelse og medbestemmelse (minimumsbestemmelse).

Medindflydelse og medbestemmelse indebærer:
1. Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold,
2. medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde, og
3. mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler.

§ 7 om information og drøftelse (minimumsbestemmelse) - uddrag.

Stk. 1
Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer.
Stk. 2
Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller kommunalbestyrelsens beslutninger.
Stk. 3
Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i kommunalbestyrelsen.
Stk. 4
I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen,
a. informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske situation
b. informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet
c. informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse.
Stk. 7
Alle forhold som er omfattet af informationspligten skal tages op til drøftelse når en af parterne ønsker det. 

Retningslinjer
Når en af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser mhp. fastsættelse af retningslinjer. Der skal fra begge parter udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Det kan dreje sig om arbejdsmiljø, ligestilling, familie eller seniorpolitik, ansættelser, efteruddannelse.

Hvis nogle retningslinjer/bestemmelser f.eks. vedrører områder, hvor den enkelte organisation har forhandlings- og aftaleret, skal man være opmærksom på, at MED-udvalget ikke kan indgå en aftale, men at det er den enkelte organisation – f.eks. Forbundet Kultur og Information. Man kan derimod godt vedtage principper i MED, der kan danne grundlag for en konkret aftale.

MED-uddannelse
Som repræsentant i MED-udvalget har man ret til at få MED-uddannelsen. Du kan læse mere om den på www.puf.dk

En-strenget eller to-strenget MED-system
I henhold til rammeaftalen om MED, bilag 10, 11 og 12 fremgår det, at man lokalt kan aftale at sammenlægge arbejdsmiljøorganiseringen med MED-systemet. Arbejdsmiljørepræsentanten deltager således i MED-udvalget – "en-strenget" system. I et "to-streget" system er arbejdsmiljøorganisationen og MED-systemet adskilt.

Brud på MED-aftalen

Vejledning om behandling af sager vedr. påstået brud på MED-rammeaftalerne 

Øvrige information og inspiration