Gå til sidens indhold

Klubtilskud til KI-klubber

Hvert medlem i en KI-klub kan få tilskud fra Forbundet Kultur og Information (KI) ​ til forplejning, eksterne oplægsholdere, transportudgifter mv.

Retningslinjer for klubtilskud til KI-klubber med virkning fra 1.1.2011

Klubtilskud tildeles årligt fra Forbundet Kultur og Information efter ansøgning fra klubben - normalt pr. 1. januar i det pågældende år.

Ansøgningen skal indeholde:

  1. Et budgetgrundlag der opregner de forventede aktiviteter
    (med angivelse af de forventede aktiviteter, herunder mødevirksomhed - og de forventede udgifter hertil)
  2. Antallet af klubmedlemmer pr. 1. januar
  3. Andre indtægter
    (F.eks. klubkontingent og størrelsen heraf).

Hent ansøgningsskema om klubtilskud her

Retningslinjer for tildeling af klubtilskud er følgende:

  • Udgifter i.f.m. lokal mødevirksomhed (fortæring) m.v.
  • Rejseomkostninger for medlemmer til lokal aktivitet (klubmøder, lokale AC-møder m.v.). (Der ydes ikke tilskud til rejseomkostninger til Forbundet Kultur og Informations generalforsamling og fagligt landsmøde)
  • Ekstern mødevirksomhed (lokale organisationsmøder m.v.).

Klubtilskud udgør kr. 140 kr. pr. aktivt KI-medlem pr. år.

Såfremt klubben har særlige udgifter (f.eks. til foredragsholdere udefra eller kontingent til fællesklubber, AC-samarbejde m.v.), kan der søges om forhøjet/ekstraordinært tilskud.

Regnskab
Regnskab indsendes årligt i forbindelse med ny ansøgning - dog senest ved udgangen af januar efter regnskabsåret.
Af regnskabet skal fremgå udgifter, samt hvor stor kassebeholdningen er pr. 31. december i regnskabsåret.

Såfremt kassebeholdning udgør over halvdelen af årets tilskud udbetales der ikke tilskud førend dette beløb er opbrugt med mindre der angives særlig begrundelse herfor.

Vedr. AC-samarbejde/AC-klubber i øvrigt: se Retningslinjer for klubtilskud til AC-Klubber