Gå til sidens indhold
15. november 2017

BF-sag om afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentant skal for Højesteret

En principiel sag om beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter i det private skal for Højesteret den 21. november. Det er Carlsberg og Dansk Industri, der har appelleret sagen efter at have tabt i Østre Landsret.

Tirsdag den 21. november skal Højesteret tage stilling til en principiel sag om beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter ansat i det private. Det er Bibliotekarforbundet, der har rejst sagen på vegne af et medlem, der var ansat i en it-afdeling hos Carlsberg, men blev afskediget. 

BF har både i Københavns Byret og Østre Landsret gjort gældende, at medlemmet ifølge arbejdsmiljølovens § 10 stk. 2 var beskyttet mod afsked på samme måde som tillidsrepræsentanter indenfor vedkommende eller tilsvarende faglige område, fordi medlemmet var arbejdsmiljørepræsentant. Carlsberg og DI mente derimod, at der ikke var overenskomster, der var relevante at anvende, når der var tale om en akademiker på et ikke-overenskomstdækket område. I byretten fik Carlsberg medhold i dette synspunkt, men byretten tilkendte samtidig medlemmet tre måneders løn for usaglig afsked efter funktionærlovens regler. BF appellerede sammen med Akademikerne sagen til Østre Landsret.

I ankesagen skulle Østre Landsret tage stilling til fortolkningen af arbejdsmiljølovens bestemmelse, herunder hvad der forstås ved ”tilsvarende faglige område”. Retten udtalte, at da formålet med bestemmelsen er at beskytte arbejdsmiljørepræsentanter, er der ikke grundlag for at foretage en snæver afgrænsning af det faglige område i forhold til arbejdsmiljørepræsentantens uddannelsesmæssige baggrund og arbejdsopgaver. Sagt med andre ord, skal man gå langt for at finde en overenskomst, der kan bruges.

Retten forholdt sig herefter til den række af mulige overenskomster, som BF fandt relevante, og dommerne nåede frem til, at Industriens funktionæroverenskomst kunne anvendes. Her er kravet, at afskedigelse af tillidsrepræsentanter skal være begrundet i ”tvingende årsager”, og retten fandt ikke, at Carlsberg havde godtgjort, at dette var tilfældet i den konkrete sag. Medlemmet fik derfor tilkendt en godtgørelse svarende til fem måneders løn, og herudover skulle Carlsberg betale sagsomkostninger til BF.

Carlsberg og DI har efterfølgende søgt Procesbevillingsnævnet om ret til at føre sagen videre til Højesteret, hvilket blev bevilliget, fordi sagen er principiel. Det forventes, at Højesteret kommer med sin afgørelse inden årets udgang.

BF’s formand Tine Segel er meget spændt på Højesterets afgørelse. 

- Vi var rigtig glade for Landsrettens afgørelse i 2016, fordi vi med rettens ord kunne sige til vores arbejdsmiljørepræsentanter på det private arbejdsmarked, at de fortsat nyder beskyttelse efter arbejdsmiljøloven. Netop beskyttelsen efter arbejdsmiljøloven er afgørende for, om vi kan anbefale vores medlemmer af påtage sig hvervet som arbejdsmiljørepræsentant. Nu skal Højesteret tage stilling til samme sag, og jeg er håber meget, at landsrettens afgørelse bliver stadfæstet.


Læs mere om sagen her:

Det handler ikke om penge

Er en arbejdsmiljørepræsentant på individuel kontrakt særligt beskyttet?

BF vinder ankesag om afskedigelse

BF vinder retssag