Gå til sidens indhold

Fagforeningernes bud på klimakrisen

Klimakrisen er for længst rykket højt op på dagsordenen hos fagforeningerne, der i 2019 stiftede alliancen Broen til fremtiden. Målet er, at klimaindsatsen skal fylde mere på arbejdspladserne, og at Danmark blandt andet er CO2-neutral i 2040. Forbundet Kultur og Information har været med i alliancen fra første færd.

Informationsspecialist i uniform hvor der står "clean up!" i gang med at slå græs af cifre
Illustration Bob Katzenelson

Tekst Anette Lerche

Den grønne omstilling – som er modsvar på klimakrisen - vil påvirke os alle. Derfor er det vigtigt, at fagforeningerne er med til at finde svaret på, hvordan Danmark gennemfører den grønne omstilling. For hvordan sikrer vi en grøn og retfærdig omstilling, når alt skal tænkes nyt? Nogle er ansat i sektorer, der vil blive kraftigt påvirket af den grønne omstilling, hvor der er brug for efteruddannelse. Der er job, der vil forsvinde, og nye job, der vil opstå, på grund af den grønne omstilling. Andre medarbejdere og brancher vil opleve forandringerne i mindre grad eller opleve, at opgaverne ændres. Men sikkert er det, at vi alle bliver påvirket. Om det er maden, vi spiser i kantinen, måden, vi kommer på arbejde på, hvordan vi løser vores opgaver, hvordan vi efteruddannes, eller hvordan pensionsselskaberne investerer vores opsparing.
Siden maj 2019 har Broen til fremtiden været i fuld gang og består ud over fagforeninger også af organisationer, der arbejder med eller omkring grønne klimaforbedringer lokalt, nationalt og/eller internationalt. Blandt andet var alliancen afsender af debatindlægget Klimaomstillingen er en sag for fagbevægelsen i Politiken i september 2019 om fagbevægelsens rolle:
»Fagbevægelsens historie er formet af en kamp for grundlæggende vilkår for lønmodtagerne som forudsætning for et godt liv. Ordentlige løn- og ansættelsesforhold, ordentlige boliger, uddannelse og dannelse, et sundhedsmæssigt og socialt sikkerhedsnet, et demokratisk samfund og en retfærdig fordeling af velstanden. Der går en lige linje til vore dagens kamp for en helt nødvendig og presserende grøn og retfærdig omstilling af vore samfund og vores måde at påvirke kloden, naturen og vores fælles ressourcer på. Som fagbevægelse har vi en særlig forpligtelse til at deltage i denne omstilling.«
Bestyrelsesmedlem i Forbundet Kultur og Information Daniel Ackey er forbundets politiske repræsentant i alliancen. Han kalder det naturligt, at forbundet er en del af Broen til fremtiden.
- Her arbejder man sammen om at oplyse og pege på veje for den grønne omstilling til gavn for alle, og det flugter med forbundets og medlemmers DNA. Vores medlemmer arbejder bredt med at styrke den enkeltes handlemuligheder ved at sikre adgang til viden, information, kultur og data. Og mange kan genkende sig selv i rollen som brobygger eller som oversætter af svære informationer til vores brugere. Forbundet er blandt andet en bidragyder i temagruppen omkring Uddannelse, hvor vi mener, at bæredygtighed skal tænkes ind i alle uddannelser. Og vi bidrager aktivt med input til, hvordan man kan arbejde med klimaengagement på arbejdspladserne. Det er store områder, som den enkelte organisation aldrig kunne løfte - men sammen kan vi opnå rigtig meget, siger han.

En alliance, der vil forandre

Broen til fremtiden har markeret sig inden for en række temaer, hvor man i alliancen er enige om bestemte positioner. Eksempelvis inden for Uddannelse, Pension samt Fødevarer og landbrug. På andre områder er der arbejdsgrupper i gang, eksempelvis inden for Arbejdspladsernes klimaengagement og Transport. Positionspapirerne bruges til at skabe opmærksomhed i pressen og til at påvirke politikerne på Christiansborg. Særlig vigtigt for alliancen er det at sikre, at man tænker den grønne omstilling socialt retfærdigt, og at man handler hurtigt for at bremse klimaforandringerne.

Grundlag og formål for Broen til fremtiden:

Løsningen på klimaudfordringerne kræver nytænkning og samarbejde. Der er ikke længere tid til underordnede politiske diskussioner og prioriteringer. Der er brug for gennemgribende løsninger, der bygger på de styrker, den viden og de erfaringer, som et bredt samarbejde kan lykkes med.

Broen til fremtiden er et netværk bestående af grønne og sociale bevægelser, faglige organisationer samt forskere. Et tilsvarende netværk findes i Norge.

Alliancen arbejder på tværs af individuelle forskelle og interesser med det afsæt, at klimaforbedringer er hævet over partipolitiske og individuelle interesser.

Broen til fremtiden støtter og tager udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål og Paris-aftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader celsius.

 • Igangværende temaer

  • Fødevarer og landbrug
  • Arbejdspladsernes klimaengagement
  • Lokale klimaborgerting
  • Retfærdig omstilling
  • Uddannelse
  • Byggeri
  • Investeringer
  • Sundhed
  • Transport

 • Medlemsorganisationer

  • Dansk Psykolog Forening
  • Danske Bioanalytikere
  • Danske Fysioterapeuter
  • Ergoterapeutforeningen
  • Farmakonomforeningen
  • Finansforbundet
  • Forbundet Arkitekter og Designere
  • Forbundet Kommunikation og Sprog
  • Forbundet Kultur og Information
  • Gymnasieskolernes Lærerforening
  • Ingeniørforeningen - IDA
  • JA
  • Merkonomerne
  • PROSA
  • Serviceforbundet
  • Danske Studerendes Fællesråd
  • Cyklistforbundet
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Forskernes Klimanetværk
  • Greenpeace
  • Mellemfolkeligt Samvirke
  • Læger for klimaet
  • Rådet for Grøn Omstilling
  • Klimabevægelsen i Danmark
  • Dansk Folkeoplysnings Samråd
  • Vedvarende Energi
  • Aarhus Vindmøllelaug