Gå til sidens indhold

Ny politisk strategi og debat om budget

Generalforsamlingen lørdag den 30. oktober i Odense bød på debat om den politiske strategi, hvor flere efterlyste et større fokus på hvervning og forbundets fremtid.

Til generalforsamlingen blev blandt andet budgettet og den politiske strategi debatteret. Foto Jakob Boserup

Tekst Sabrine Mønsted og Anette Lerche 

Lørdag den 30. oktober afholdt Forbundet Kultur og Information generalforsamling. 86 havde tilmeldt sig. Dagen bød på debat om den politiske strategi, der indeholder de tre fokusområder; Faglighed: En vej til indflydelse, Trivsel og udvikling i arbejdslivet og Brobyggere og faglige fællesskaber.

Hvad med hvervning?

Flere konstaterede, at de var enige i de politiske fokusområder, men at eksempelvis områder som »tillidsrepræsentanter« og »arbejdstid« kunne være foldet bedre ud. Flere understregede, at de gerne havde set et fokusområde om »forbundets fremtid som selvstændig organisation« og mere fokus på hvervning af nye medlemmer.
- Jeg vil gerne rose de fagpolitiske mål. Der er masser af potentiale i dem. Og så vil jeg understrege, at hvervning udgør den gren, forbundet skal sidde på. Det ved vi alle. På Københavns Universitet har jeg arbejdet med hvervning, og min erfaringer er, at frivillige kræfter, gode idéer og faglige fællesskaber gør en forskel. Derfor er jeg også glad for, at strategien har et fokusområde om »fællesskaber og brobygning«, sagde Thore Davies, projektleder på forlaget Ordskælv.
Steen Ammentorp fra Herning Bibliotekerne efterlyste også, at man adresserede den situation, forbundet står i, med faldende medlemstal.
- Jeg savner, at man skriver mere i strategien om, hvordan vi overlever, eller hvad vi skal gøre, hvis vi ikke kan rekruttere nye medlemmer og skal gå i retning af en fusion, hvor vi bevarer vores faglighed, vores netværk og vores faglige udvikling.
Formand Tine Segel takkede for de mange input og kommentarer:
- Jeg lytter mig frem til, at der er tillid til hovedbestyrelsen. Og så vil jeg minde om, at I skal se generalforsamlingen som en helhed, hvor jeg blandt andet adresserede spørgsmålet om forbundets fremtid under den mundtlige beretning. Det er noget, vi arbejder med.

Er der noget, de forgangne tre år har vist os, så er det, hvor vigtige fællesskaber er, og hvor meget vi har brug for dem.
Formand Tine Segel

År med underskud

Budgetterne for de kommende tre år gav også debat, da forbundet forventer et underskud på cirka 2 millioner kroner i 2022, 2,5 millioner kroner i 2023 og 3,1 million kroner i 2024.
Steen Thomsen fra Det Kgl. Bibliotek sagde:
- Jeg er lidt i chok over, at vi præsenteres for et underskud i denne størrelsesorden. Jeg synes, det er en ommer. Det kan jeg ikke stemme ja til.
Politisk revisor for forbundet, Tage Sørensen, Københavns Biblioteker, manede til ro trods de røde tal.
- Som en af forbundets politiske revisorer kan jeg sige, at det, vi står med, er tendenser, vi har kendt i lang tid, og som er blevet omtalt i de politiske revisorers bemærkninger. Jeg mener, at den rette vej for forbundet er den offensive vej, men det er tindrende klart, at hvis vi ikke får en medlemsfremgang, så skal der ske noget. Derfor kan jeg stemme ja til budgettet, sagde han.
Formand Tine Segel svarede:
- Det her budget viser, at vi er ambitiøse. Jeg kan godt forstå, at man synes, at det er bekymrende med underskud, men det her er en investering i fremtiden. Hovedbestyrelsen har sat gang i en analyse af, hvilke muligheder der er for forbundet fremadrettet.
Budgetterne blev efterfølgende godkendt af generalforsamlingen. 50 stemte ja, 9 stemte imod.

 • Nedslag i formandens beretning

  Corona

  Som formand deltog jeg i forhandlinger i Kulturministeriet om retningslinjer og genåbning. Vi blev hørt og inddraget, og jeg siger tak til alle tillids-, arbejdsmiljørepræsentanter og medlemmer, der hjalp os i dette arbejde ved at fortælle om jeres oplevelser og erfaringer.


  Nyt navn

  Navneændringen er et af de store projekter, som forbundet er lykkedes med i denne periode. Forbundet skulle skifte navn for at signalere, at det ikke er én titel, der er forbundets omdrejningspunkt, men til gengæld det faglige fællesskab omkring medlemmernes arbejdsfelter data, information, viden og kultur.


  Digital dannelse

  Digital dannelse er en af uddannelsessystemets vigtigste opgaver i det 21. århundrede. Forbundet har løbende været med til at skabe opmærksomhed og debat omkring værdien af adgangen til informationsfaglige kompetencer i vores uddannelsessystem.


  Informationsoverload

  ADD-projektet arbejder for, at demokratiet styrkes af den digitale udvikling. Derfor har forbundet valgt at gå aktivt ind i dette samarbejde, der gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog vil bidrage til at fremme de værdier, som forbundet står vagt om.


  Bæredygtighed

  Bæredygtighedsspørgsmålet er en opgave, hvor vi i udpræget grad har etableret nye partnerskaber og alliancer. Et eksempel er vores deltagelse i DB2030-netværket. Og i maj 2019 blev klimaalliancen Broen til fremtiden etableret - en alliance på tværs af fagbevægelse og NGO’er, der har som formål at fremme en grøn og retfærdig omstilling.


  OK21

  Med de usikre og utydelige forudsætninger for forhandlingerne om OK21 anså vi i hoved-bestyrelsen resultaterne af forhandlingerne som både tilfredsstillende og samfundsøkonomisk ansvarlige.
  Til den vejledende urafstemning gav I et tydeligt ja, så vi kunne tiltræde de nye overenskomster. Det vil jeg gerne sige jer tak for.


  Kulturel ulighed

  Forbundet gik aktivt med i arbejdet med at øve indflydelse på en national læsestrategi med syv indsatsområder, der skal motivere flere børn og unge til at læse. Og vi har bidraget til en såkaldt Digital Rejseplan, der skal styrke børns læsevaner i de digitale tilbud.


  Faglige fællesskaber

  Forbundets medlemmer er brobyggere. I er eksperterne i arbejdsmarkedets og faglighedens udvikling, og den viden bruger vi til forbundets brede interessevaretagelse.
  Vi vil fra hovedbestyrelsens side gerne sige jer tak. Tak for det arbejde, I ligger i vores forbund. Tak for det engagement, hvormed I driver faget fremad.


  Fremtid

  Med udgangspunkt i dette fællesskab, som har så stor værdi, har hovedbestyrelsen besluttet at undersøge, hvordan medlemmernes interesser bedst varetages i fremtiden. Det spørgsmål, vi ønsker at få svar på, er, hvilken fremtidig vej der sikrer vores medlemmer en stærk organisation og faglig interessevaretagelse. Derfor undersøger vi, hvad det betyder fortsat at være en selvstændig organisation, hvad det betyder at overveje at indgå i en reel fusion, eller om man kan udbygge endnu tættere samarbejder.

 • GF i tal og fakta

  • Regnskaberne for 2018, 2019 og 2020 blev alle godkendt. Her havde forbundet overskud alle tre år.

  • Generalforsamlingen besluttede at regulere kontingentet med to procent pr. år i 2021, 2022 og 2023.

  • Formandens løn ændres, så den følger gennemsnittet for formænd i sammenlignelige organisationer. Det betyder samtidig, at formanden får udbetalt et engangsbeløb på 99.900 kroner inkl.

 • Nej til ændring af krav om 2/3-flertal

  Hovedbestyrelsen stillede et forslag om, at hvis et vedtægtsændringsforslag bliver sendt til urafstemning, skal det kunne afgøres ved simpelt flertal. Dette er en ændring i forhold til nu, hvor der kræves 2/3-flertal. Dette ændringsforslag blev ikke vedtaget.

 • Tine Segel genvalgt som formand

  Formand Tine Segel blev genvalgt med stående klapsalver fra salen. Det var en rørt formand, der takkede. - Tak for valget, tak for jeres tillid, og tak for jeres engagement.