Gå til sidens indhold

94 % stemte for nyt navn på en ekstraordinær generalforsamling

Knap 100 medlemmer debatterede et nyt forbundsnavn den 25. januar på den ekstraordinære generalforsamling. Da forslaget kom til afstemning, støttede 94 procent navneforslaget Forbundet Kultur og Information.

Foto Simon Klein-Knudsen

»Et nyt navn er muligheden for at tiltrække nye medlemmer, som ikke ved, at BF er et forbund for dem«. Sådan lød det fra en studerende til den ekstraordinære generalforsamling den 25. januar i Odense, hvor knap 100 medlemmer var mødt op. Blandt dem var flere studerende, der talte varmt for et navneskifte, blandt andet Lasse Egmose Jensen, studerende ved Syddansk Universitet:
- Jeg følte ikke, at titlen bibliotekar var dækkende for det, jeg ville. Jeg vil være databasemanager, så jeg tænkte, at Bibliotekarforbundet ikke var et forbund for mig. Men jeg fik øjnene op for, at BF var meget mere, fordi andre blev ved med at fortælle mig om det. Jeg tror, et nyt navn kan fjerne de vejbump for andre som mig, der ikke kunne se sig selv i navnet.

Vores fag er i evig udvikling, og vi skal følge med, så den kommende generation føler sig omfavnet og afspejlet i navnet.

Bitten Møller Johansen, studerende SDU

Også andre markerede sig som fortalere for et navneskifte, blandt andet flere medlemmer, der havde en anden faglig baggrund end bibliotekaruddannelsen. Flere fortalte, at de havde haft lange overvejelser omkring et medlemskab af Bibliotekarforbundet, fordi de ikke er uddannede bibliotekarer.
- Jeg er antropolog og vældig glad for BF. Første gang jeg fik job som kulturformidler på et bibliotek, blev jeg opfordret til at melde mig ind i BF, men jeg turde ikke, for hvad hvis jeg ikke blev ved med at arbejde på et bibliotek - så kunne jeg ikke være medlem af Bibliotekarforbundet. Havde det heddet Forbundet Kultur og Information, havde jeg meldt mig ind med det samme, sagde Sara Bindeballe fra Aarhus Kommunes Biblioteker.

Argumenter gjorde indtryk

Især de studerendes positive holdninger til et navneskifte gjorde indtryk på mange af generalforsamlingsdeltagerne, der havde god tid til at debattere navneforslaget om formiddagen, inden det blev sat til afstemning om eftermiddagen. Og drøftelserne medlemmerne imellem fik flere til at beslutte sig for, at de ville stemme »ja« til navneforslaget.
- Jeg er ikke begejstret for navnet. Det er for bredt og for intetsigende. Men jeg har siddet sammen med en gruppe studerende og har alligevel besluttet at stemme »ja«, fordi det er jer, der skal tegne vores fremtid og det fremtidige arbejdsmarked, men jeg tror, at det er andre ting, der skal til for at øget medlemstal, sagde Andrew Cranfield fra Tønder Kommunes Biblioteker blandt andet.

Jeg tror, at det er andre ting, der skal til for at redde os, for eksempel mere samarbejde, og i den sammenhæng tror jeg, det er bedre at hedde Bibliotekarforbundet.

Kasper Bøgh, DTU

Flere medlemmer pegede ligesom Andrew Cranfield på, at en navneændring skulle følges op af andre tiltag. Eksempelvis pegede Matthias Eiriksson på, at forbundet – og medlemmerne – skulle blive bedre til at invitere andre ind i fællesskabet.
- Jeg synes, det er en god ide, at vi skifter navn. Som forbund skal vi blive bedre til at invitere andre ind, men det føles ikke altid som om, at det er noget, alle medlemmer bakker op om – heller ikke alle tillidsfolk. Der er mange potentielle medlemmer, som ikke er medlemmer i dag, fordi de ikke føler sig hjemme i vores forbund. Og det handler ikke kun om navnet, men også om vores selvforståelse.

Navnet gør det ikke alene

Fra talerstolen havde Tine Segel i sin indledende tale til generalforsamlingen forklaret, hvorfor en enig hovedbestyrelse foreslog et nyt forbundsnavn:
- Vi er ikke i tvivl om, at udviklingen på arbejdsmarkedet og udviklingen på uddannelsesområdet betyder, at en titel ikke længere skal udgøre vores forbundsnavn. Vores analyser af medlemmernes nuværende og kommende arbejdsmarked og vores erfaringer fra studiestederne viser, at det ikke er titler, vi i fremtiden vil være fælles om. Når hovedbestyrelsen foreslår Forbundet Kultur og Information, er det, fordi ordene kultur og information er metabegreber, der beskriver det, vi arbejder inden for eller med. Det er positivt ladede ord, som signalerer det, som er en styrke ved den danske samfunds- og velfærdsmodel, fællesskab og traditionen for at forene os. Kultur – det, som binder os sammen. Information – det, som muliggør vores hverdag, og som vil styrke os som samfund fremover – og dermed også vores rolle som forbund.
Efter navnedebatten blev forslaget sendt til afstemning.

94 procents opbakning havde jeg ikke i min vildeste fantasi drømt om. Det er ikke bare et navn, der er gået igennem, det er opbakning til hele det arbejde, vi har lagt i det.

Tine Segel, formand


94 procent stemte for, 6 procent stemte imod. Dermed fik forslaget overvældende støtte. Ifølge forbundets vedtægter kan vedtægtsændringer vedtages direkte på generalforsamlingen, hvis 2/3 af de stemmeberettigede støtter forslaget. Samtidig sikrer forbundets vedtægter, at et mindretal på 1/5 kan sende et forslag til urafstemning. På generalforsamlingen blev der stillet forslag om urafstemning, så alle medlemmer havde mulighed for at stemme om det nye forbundsnavn, og det støttede 26 procent af deltagerne. Urafstemningen blev afsluttet den 5. februar klokken 12.

Vedtægtsændringer Generalforsamling og urafstemning

§8
Stk. 4. Til vedtagelse af forslag til ændring af forbundets vedtægter kræves, at 2/3 af de ved afstemningen på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget. Uanset om forslaget opnår sådant flertal, kan mindst 1/5 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede forlange, at forslaget skal sendes til urafstemning. Ved urafstemningen skal forslaget for at blive vedtaget opnå 2/3 af de i afstemningen deltagende medlemmers stemmer.

Læs også resultatet af urafstemningen og den endelige vedtagelse af navneændringen.

Læs også flere meninger om navneændringen.