Gå til sidens indhold

Interview: Vi skal være mere politiske

DFFU skal tage politisk stilling til de ting, der vedrører medlems-institutionerne lige fra EU’s copyright-reform til FN’s verdensmål, siger formand for DFFU Bertil Dorch.

Bertil Dorch, bibliotekschef på Syddansk Universitetsbibliotek og formand for DFFU siden 2014.

Tekst Sabrine Mønsted

Hvad har tegnet perioden siden sidste årsmøde for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU)?

- Det har været skelsættende at gå fra to store nationale biblioteker med hvad det gav af konkurrence og drive for udvikling til én stor enhed - Det Kgl. Bibliotek. Det giver alt andet lige usikkerhed og uklarhed om roller i sektoren. Men åbner selvfølgelig også for nye muligheder.

Hvad er det for en uklarhed, det har medført?

- Det kan ikke undgås at skabe usikkerhed, når en stor institution falder bort. Samtidig er der indgået flere fusioner og nye administrative samarbejder, hvor Det Kgl. Bibliotek er fællesnævner, men hvor de enkelte aftaler kan se forskellige ud. Så alle kigger lidt rundt – for er det endt her, eller kommer der mere? I forhold til min egen institution har vi haft alt oppe at vende. Hvilken rolle har vi i det nye landskab? Og er der nye samarbejder, der giver mening for os? Forandringerne har skabt en ny virkelighed – faktisk helt ned på medarbejderniveau.

På hvilken måde?

- Som medarbejder kan det have indflydelse på ens muligheder for karriere- og kompetenceudvikling, når arbejdspladserne forandrer sig, og der måske kommer mindre konkurrence mellem institutionerne, fordi de samler sig. Men omvendt er det positivt, at det åbner for, at opgaver og samarbejder kan gentænkes, fordi tingene ikke behøver at være, som de plejer.

Hvad er DFFU’s rolle som en samlet forening i det nye landskab?

- Jeg oplever, at der er kommet en erkendelse af, at det er vigtigt, at vi som sektor og forening har en fælles strategi for fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne. Så vi har et fælles referencepunkt, som det enkelte bibliotek kan tale ud fra. Gennem arbejdet med en strategi får man talt om, hvad vi skal som forening og som sektor.

Hvad er hovedtrækkene i den nye strategi for DFFU?

- Vi skal være et kompetenceudviklende fællesskab og for eksempel sikre, at der udbydes de kompetencekurser, der er brug for i sektoren. Desuden skal medlemsbibliotekerne være mere synlige udadtil, og endelig skal relationerne mellem os og vores relationer med omverden styrkes. I vedtægterne har vi en mission om at fremme interesser til gavn for medlemsinstitutionerne både i samfundet og overfor vores moderinstitutioner. Vi har ikke tidligere været særlig politiske, men det er nogle af de nye toner i strategien. DFFU skal mere frem med politiske holdninger til relevante debatter og emner. Det kan være i spørgsmålet om bibliotekerne, men også vores holdning til høringer om for eksempel offentlig adgang til viden, EU’s copyright-reform eller FN’s verdensmål.

Hvorfor har I valgt at gå den vej?

- Det efterspørges både af vores medlemmer og partnere, fordi vi jo kan have en fagligt funderet holdning. Vi skal gå mere til stålet end tidligere.

Den strategiske målsætning for DFFU 2020–2023

At bidrage til kompetenceudvikling af medlemmerne og medlemsinstitutionerne, samt bidrage til et øget samarbejde mellem medlemmerne og andre aktører under det samlede fokus at bidrage til synlighed og udvikling af DFFU-bibliotekernes kompetencer.

DFFU’s mission i den nye strategi:

• At fremme initiativer til gavn for DFFU-bibliotekerne og det samlede biblioteksvæsen

• At udgøre et forum for drøftelse og behandling af biblioteksfaglige og bibliotekspolitiske emner

• At samarbejde med andre biblioteksorganisationer og beslægtede organisationer i ind- og udland.

Særligt vigtige behov i fremtiden:

En analyse af de fremtidige behov i forskningsbiblioteksbetjeningen viser, at der de kommende ti år er et stort behov for følgende (ikke-prioriteret rækkefølge):

• Adgang til de nødvendige elektroniske forskningsartikler, tidsskrifter og forskningsdata

• Øget vejledning og undervisning i informationssøgningskompetencer, kildekritik, referencehåndtering med mere

• Øget støtte til og vejledning i data management

• Adgang til fysiske rum og faciliteter, der understøtter et projekt- og gruppeorienteret studieliv

Oxford Research har foretaget analysen for Kulturministeriet og Uddannelsesog Forskningsministeriet