Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Tænketank om nyt navn

BF skal måske have nyt navn, og bestyrelsen har derfor nedsat en navnetænketank, der skal drøfte faglig identitet, plusser og minusser ved et nyt navn og give hovedbestyrelsen et godt beslutningsgrundlag i forhold til et navneskifte. Hovedbestyrelsens Martin Schmidt- Nielsen er medlem af den nye tænketank.

I 2018 tog BF på generalfor-samlingen hul på drøftelserne omkring et nyt navn til forbundet, da BF’s generalfor-samling blev suspenderet for at give plads til, at medlemmerne kunne drøfte BF’s fremtid, BF’ernes faglige identitet og fremtidige arbejdsmarked. Arkivfoto: Simon Klein-Knudsen.

Tekst Anette Lerche

Hvorfor har HB igangsat en navneproces?

- BF’s medlemstal er faldende, og vi er derfor afhængige af at kunne rekruttere bredere. Tidligere var det naturligt for studerende ved Danmarks Biblioteksskole at vælge BF som fagforening, men efter omstrukturering på uddannelsesområdet er vi ikke længere det naturlige valg. Særligt ikke, når de klassiske bibliotekarer bliver færre, og Danmarks Biblioteksskole nu efter fusionen med Københavns Universitet ikke er en selvstændig uddannelsesinstitution længere. De studerende ser ikke nødvendigvis sig selv som bibliotekarer, selv om de uddanner sig til at arbejde med information, data, viden eller kultur. Derfor bør vi ændre vores navn til noget, som de kan spejle sig i, og som kan rumme de mange forskellige stillinger, fremtidens informationsspecialister og kulturformidlere kommer til at bestride i både det offentlige og det privat. Det er efter min mening vejen til effektiv rekruttering og dermed en stærkere fagforening. Dertil kommer, at en række nye faggrupper ansættes i bibliotekerne, og de faggrupper vil vi også gerne byde velkommen, da deres medlemskaber styrker os både fagligt og i antal på arbejdspladserne. De skal også føle sig repræsenterede af forbundets navn.

Hvorfor har HB nedsat en navnetænketank?

- Tænketankens formål er at bidrage med nuancerede overvejelser om et eventuelt nyt navn. Der skal tages højde for faglig identitet, uddannelser, arbejdsområder med mere. Derfor er deltagerne en bredt sammensat gruppe, som dækker statsansatte, privatansatte, folkebibliotekarerne, studerende og naturligvis hovedbestyrelsen. Der er tillige taget højde for deltagernes geografiske spredning, således at hele Danmark kan føle sig repræsenteret. Tænketanken skal løbende orientere hovedbestyrelsen om sine overvejelser, da det i sidste ende er hovedbestyrelsen, som bærer ansvaret for processen og vedtager det navn, der eventuelt skal til afstemning blandt medlemmerne.

Hvorfor ønsker du at deltage i navnetænketanken?

- Jeg har naturligvis gjort mig tanker om, hvad jeg ønsker, at det nye navn skal signalere, og jeg er spændt på at høre de øvrige deltageres overvejelser og deltage i tænketankens debatter. Målet er jo at give hovedbestyrelsen det bedst mulige beslutningsgrundlag, så forbundets medlemmer oplever en åben proces, hvor alle aspekter bliver belyst, så vi kan præsenteres for et godt navn at stemme om ved en ekstraordinær generalforsamling i begyndelsen af 2020.

Hvilke forventninger har du til arbejdet i navnetænketanken?

- BF’s sekretariat styrer processen, og mit indtryk af medarbejderne på baggrund af fire måneder i hovedbestyrelsen er, at de er meget dygtige. Derfor forventer jeg en veltilrettelagt proces med refleksion, inspiration og debat. Hvad mener du er vigtigst at huske, når BF ser på et muligt navneskifte? - Jeg vil hele tiden have i baghovedet, at det blot er navnet, vi overvejer at ændre. BF’s faglighed, værdier og solide service til medlemmerne forbliver de samme, men et nyt navn vil betyde, at vi kan tiltrække flere og nye medlemmer.

Hvad mener du er vigtigst at huske, når BF ser på et muligt navneskifte?

- Jeg vil hele tiden have i baghovedet, at det blot er navnet, vi overvejer at ændre. BF’s faglighed, værdier og solide service til medlemmerne forbliver de samme, men et nyt navn vil betyde, at vi kan tiltrække flere og nye medlemmer. 

Navnetænketank

BF’s hovedbestyrelse nedsatte i april en navnetænketank. Medlemmerne er udvalgt af hovedbestyrelsen for at sikre en bred repræsentation. Navnetænketanken skal give input til beslutningsprocessen i hovedbestyrelsen og også sikre en synlighed debat ude blandt medlemmerne. Et eventuelt nyt navn skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Tænketanken består af:

• Lis Nielsen, formand for Statsgruppen

• Anders Nørgaard Didriksen, formand for Privatgruppen

• Rikke Blaabjerg, HB-medlem og studerende ved KU

• Jesper Tobias Albrechtsen, tillidsrepræsentant Kolding Bibliotekerne

• Ida Allesø Møller, tillidsrepræsentant, Frederiksberg Bibliotekerne

• Torben Kastbjerg, studerende SDU

• Sarah Elizabeth Hvidberg, HB-medlem

• Martin Schmidt-Nielsen, HB-medlem

Deltag selv i navneprocessen

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller lignende til navnetænketanken, kan de sendes til bf@bf.dk. Skriv »Navnetænketank« i emnefeltet. I perioden fra juni til august åbner BF op for en åben debat om et nyt navn i en facebookgruppe, hvor medlemmerne opfordres til at komme med deres input og ideer. Følg derfor med i BF’s nyhedsbreve.