Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Leder: Fremtidens forskningsbibliotek er nu!

I foråret 2018 nedsatte kulturministeren og uddannelses- og forskningsministeren en arbejdsgruppe, der havde til opgave at komme med sit bud på fremtidens organisering af forskningsbibliotekerne.

I foråret 2018 nedsatte kulturministeren og uddannelses- og forskningsministeren en arbejdsgruppe, der havde til opgave at komme med sit bud på fremtidens organisering af forskningsbibliotekerne.

I arbejdsgruppen var eksempelvis de små fag- og forskningsbiblioteker ikke repræsenteret, og BF var derfor tidligt opmærksom på at give arbejdsgruppen så meget relevant viden som muligt. Derfor har BF fra foråret 2018 arbejdet målrettet på at give BF`s medlemmer en stemme i processen ved at nedsætte en baggrundsgruppe bestående af FFU-medlemmer (fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne), der indsendte fem siders velargumenteret biblioteksfaglige input, betragtninger og opmærksomhedspunkter til arbejdsgruppen. Desuden valgte BF at kontakte alle øvrige faglige organisationer relateret til FFU-arbejdspladser, så organisationerne kunne stå sammen. På den baggrund blev der indsendt en fællesskrivelse til arbejdsgruppen. Her var der særligt fokus på netop vigtigheden af inddragelse af medarbejdere og deres faglige viden i processen.

Den 21. november 2018 var HK Stat, DM og BF på baggrund af henvendelserne inviterede til møde i Kulturministeriet. Der blev lyttet, og det var også tydeligt, at det indsendte BF-materiale fra baggrundsgruppen var læst.

Arbejdsgruppens arbejde blev afsluttet i december 2018, men dens anbefalinger, samt en rapport fra Oxford Research, der tager udgangspunkt i interviews med forskere og studerende, er her i slutningen af februar 2019 endnu ikke officielt udmeldt eller godkendt af de to ministre. Derfor er ansatte i (fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne) FFU stadig reelt uvidende om, hvilken organisering af fremtidens forskningsbiblioteker, der lægges op til. Oxford-rapporten tegner et genkendeligt billede af forskningsbibliotekerne og viser, at FFU-bibliotekerne og de ansatte er langt fremme.

Der er store forventninger til forskningsbibliotekerne. Det handler om informationsforsyningen til forskning og uddannelse, fri og lige adgang (Open Science og Open Access), og om at tilbyde relevant og værdiskabende tiltag både til forskere, studerende og uddannelserne. Der skal også skabes akademiske partnerskaber for at sikre stor videnspredning, forskningskommunikation og nærhed til universiteternes faglige miljøer og varetagelsen af disse miljøers fagspecifikke behov. Fokus på nærhed, samarbejde og kvalitet - alt sammen noget BF hilser velkomment, og som vi gerne havde set afspejle sig i arbejdsgruppens anbefalinger.

Det er dog ikke nogen overraskelse, at man i stedet i anbefalingerne vælger at se på FFU-bibliotekernes digitale infrastruktur og tager afsæt i licensforhandlinger, et fælles bibliotekssystem og fysiske samlinger og sidst men ikke mindst håndteringen og adgangen til open science. Det tyder blot på, at arbejdsgruppens anbefalinger først og fremmest skulle resultere i rationalisering.

Men netop fordi det tværgående samarbejde er så vigtigt for kvaliteten af FFU-bibliotekerne, kunne man godt have ønsket sig mere og bredere inddragelse af alle berørte biblioteker i processen. Derfor skrev BF igen til de to ministre i februar 2019 for at udtrykke særligt to bekymringspunkter i forhold til anbefalingerne. Nemlig, at det er vigtigt med en hurtig afklaring for de fag- og forskningsbiblioteker (som for eksempel mindre biblioteker i fag- og forskningsmiljøer, erhvervsakademier, professionshøjskoler og gymnasier), der endnu ikke helt ved, hvor de står i forhold til anbefalingerne og samt for at pege på at man i den omlægning af DEFF-projektmidler, anbefalingerne lægger op til, fortsat sikrer, at de bidrager til kompetenceudvikling på tværs af alle arbejdspladser og fagområder.

I processen har BF haft stor glæde af at bringe medlemmernes viden i spil. Derfor vil jeg rette en stor tak til alle de deltagere, der har givet relevante input. Mit håb er, at I vil fortsætte drøftelserne på arbejdspladserne og gå i dialog med ledelsen om vigtigheden af nærhed til de faglige miljøer, så fag- og forskningsbibliotekerne fortsat kan bidrage til forskning og uddannelse.

Jette Fugl

Stedfortrædende formand

PS:

Efter denne leder blev skrevet, har Kultur- og Uddannelses- og Forskningsministeriet understreget, at man fortsat vil gå i dialog med både biblioteker, universiteter og øvrige interessenter på området. Det hilser BF velkomment.