Gå til sidens indhold

Jeg serverer relevant information på et sølvfad

Privatansatte medlemmer af BF spænder over et meget bredt arbejdsfelt, men analytiske evner, systemforståelse og brobygning er fællesnævnere, som giver dem en unik rolle i virksomheder og organisationer. Ny undersøgelse blandt privatansatte i BF giver også et praj om, i hvilken retning deres opgaver bevæger sig.

Opgaver for forbundets medlemmer
132 privatansatte medlemmer har svaret i BF’s undersøgelse, der er sendt til BF’s 319 privatansatte medlemmer. De er blandt andet blevet bedt om at skrive de fem vigtigste opgaver i deres nuværende job, deres nuværende titel, og om at sætte kryds ved deres vigtigste kompetencer.

Tekst: Sabrine Mønsted

»Jeg prøver som bindeled mellem it og forretningen at se verden fra begge sider. Jeg arbejder for at skære ind til det vigtigste (…) og går efter at inddrage fakta i beslutninger snarere end, at vi agerer ud fra følelser og fikse idéer.«. Sådan svarer et medlem i BF’s undersøgelse af privatansattes opgaver på spørgsmålet: Hvilken forskel gør du for den virksomhed eller organisation, du arbejder i?

Og netop rollen som brobygger og bindeled mellem system og slutbrugere er en af de kompetencer, som de privatansatte i undersøgelsen peger på som deres vigtigste.

48 procent svarer »brobygger mellem system og bruger« på spørgsmålet: hvad er dine vigtigste kompetencer? Topscoren er dog »analytiske kompetencer«, som 61 procent ser som deres vigtigste efterfulgt af »systematisering/strukturering« (56 %) og »systemforståelse « (52 %). Informationssøgning, informationsarkitektur, databehandling, formidling og kommunikation ser de privatansatte også som væsentlige kompetencer (se tallene i den røde boks).

Hvordan ser du dine opgaver ændre sig fremover?
”Flere processer vil komme til at køre automatisk. Jeg ser min rolle mere som en data steward, der sikrer kvalitet, alignment og at reglerne følges”

Guide til information

De privatansattes opgaver er langt hen ad vejen, at de servicerer og »serverer « information for kolleger, ledere, samarbejdspartnere, myndigheder og så videre. Som et medlem skriver i undersøgelsen: »Jeg serverer relevant patentinformation på et sølvfad til vores teknikere, ingeniører og specialister inden for deres respektive fagområder og skåner dem for at læse en masse ikke relevant patentinformation«.

Deres opgaver er i høj grad at have styr på data og informationer, at registrere dem, kunne genfinde dem og analysere dem. I BF’s undersøgelse bliver de bedt om at nævne deres fem vigtigste opgaver og blandt de ord, der går igen, er: videnstrukturering, medieovervågning, kvalitetssikring, undervisning, informationssøgning, markedsanalyse og records management (se listen side 17).

Flere nævner også praktiske handson opgaver, hvor sans for detaljer og struktur er vigtigt: »Jeg er go-to-personen for ting, de ikke ved, hvor de skal finde, eller om man kan finde« »På godt og ondt klarer jeg næsten alle typer opgaver (oftest praktiske her og nu løsninger)«.

Hvilken forskel gør du?
”Jeg sikrer valid research, kilder og data til konsulenterne”.

Automatisering giver plads til nye opgaver

De privatansatte er blevet spurgt om, hvor de ser deres opgaver bevæge sig hen i de kommende år. AI (artificial intelligence) og automatisering vil overtage mange af de manuelle opgaver, og deres rolle bevæger sig i stedet i retning af at sikre kvalitet i eksempelvis dataregistrering, sikre at både lovgivning og etiske regler overholdes ved at have overblik over dataflowet og ved at undervise og instruere virksomhedens medarbejdere.

»I takt med mere automatiserede processer vil der ske ændringer fra manuelle rutiner til overvågningsrutiner og mere informationsformidling og facilitering af værktøjer og systemer«, lyder en kommentar og en anden skriver: »Fokus flytter sig fra det praktiske til det instruerende, og compliance vil fylde mere«, mens en tredje skriver: »Vores felt bevæger sig mere og mere mod Data Science og Machine Learning«.

Der er stort fokus på brug af data i de jobs, som både cand.scient.bibl.’erne og bibliotekarerne bestrider i det private. Et fokus, der handler om at få mest muligt ud af data, at kunne genbruge dem og datasikkerhed for eksempel i forhold til persondataforordningen (GDPR). Også for medlemmer med mere klassiske bibliotekariske opgaver rykker opgaverne mere mod kvalitetssikring og kuratering og væk fra det praktiske. Som én skriver:

»Kunstig intelligens erstatter “håndkatalogisering”; katalogisatorer/bibliotekarer vil i højere grad arbejde med kvalitetssikring af metadata og kuratering«. Og flere nævner et stigende fokus på formidling i deres opgaver.

»I mit arbejde oplever jeg en fortsat større vægt på kuratering af indhold, hvor man ikke blot stiller materiale til rådighed, men i højere grad vægter at formidle.«

Hvordan ser du dine opgaver ændre sig fremover? ”Alt vil blive mere digitaliseret. Biblioteket kommer i højere grad til at blive et digitalt videnscenter”

Nye måder at analysere informationer på

Udviklingen gennem mange år, hvor det ikke kun er et spørgsmål om at levere information, men også at analysere informationen, før den afleveres, fortsætter. Og nye teknologier bliver en del af de redskaber, der kan bruges i research og levering af information og data. En kommentar lyder:

»Arbejdsopgaver forsvinder, bliver automatiseret. Nye arbejdsopgaver kræver mere analyse og en anden slags viden og en anden måde at tænke på. Viden om nye teknologier nødvendig.«. En anden skriver, at »der vil blive mere brug for viden om text- og data mining og redskaber til at visualisere data«. En tendens er også, at nogle opgaver flyttes til udlandet, hvilket kan give plads til nye opgaver.

Mine opgaver bliver »mere koordinerende og mere projektledelse da flere af afdelingens opgaver vil blive udført i Indien. Den avancerede informationssøgning vil stadig ligge hos mig, mens de hurtige opslag i diverse databaser vil ligge hos slutbrugeren.« De »automatiserede processer vil give mig mulighed for at lave mere udvikling af systemer samt mere kommunikativt arbejde«, skriver en privatansat.

Udviklingen af de privatansattes opgaver afspejler, hvilke nye kompetencer et stigende antal privatansatte gerne vil erhverve sig. Mange af deltagerne i undersøgelsen nævner behov for en større teknisk viden. Såsom: »kompetencer i forbindelse med text- og datamining og kunstig intelligens«, »håndtering af store datasæt og præsentation af data, for eksempel datavisualisering.«

Projektledelse, strategisk forretningsudvikling og lederevner generelt er også kompetencer, som flere gerne vil udbygge, ligesom det går igen hos en del af de 132 privatansatte i undersøgelsen, at de ønsker flere kompetencer indenfor formidling, læring og undervisning.

Dine vigtigste kompetencer?

Analytiske kompetencer 61%
Systematisering/strukturering 56%
Systemforståelse 52%
Brobygger mellem system og bruger 48%
Brugerforståelse 46%
Informationssøgning (herunder kildekritik) 46%
Planlægning/koordinering 43%
Informationsarkitektur 39%
Metadata management 39%
Kommunikative kompetencer 38%
Formidlingskompetencer,
herunder præsentationsteknik 34%
Klassifikation/indeksering 34%
Dataforvaltning (bevaring/adgang/formidling) 33%
Projektledelse 32%
Fagspecifik viden/SME (Subject Matter Expert) 31%
Research 29%
Arkivering 29%
Undervisning/træning
(pædagogiske/didaktiske kompetencer) 29%
Document management (ESDH) 28%
Sociale kompetencer/emotionel intelligens 28%
Records management 26%
Kravsspecifikation (ved indkøb af IT-systemer) 25%
Procesledelse/procesfacilitering 25%
Digitale formidlingskompetencer 23%
Strategiske kompetencer/udviklingskompetencer 21%
Persondataret/håndtering (GDPR) 19%
It-sikkerhed
(strategier, politikker og procedurer m.v.) 16%
Quality management 16%
Licenshåndtering (herunder håndtering
af abonnementer, kontrakter m.v.) 15%
Relationelle kompetencer 15%

Dine vigtigste opgaver?

De privatansatte blev bedt om at nævne de fem vigtigste opgaver.
Her er de, flest nævner:

• Videnstrukturering
• Medieovervågning
• Kvalitetssikring
• Undervisning
• Implementering af IT-system
• Research
• Systemovervågning
• Informationssøgning
• Markedsanalyse
• Records Management
• Journalisering i ESDH
• It-arkitektur
• Forhandling af kontrakter
• Ledelse/projekledelse
• Strategi
• Analysering af data
• Brugerbetjening
• Compliance
• Data Curation
• Katalogisering
• Litteratursøgning
• Databaseadministrator
• Brugersupport
• Rådgivning om sikkerhed
• Web/SoMe
• Bibliometri
• Datakonvertering
• Indkøb af materialer
• Product owner på softwareudvikling
• GDPR-ansvarlig
• Markeds- og konkurrentovervågning
• Licensforhandling
• Copyright vejledning
• Netværksskabelse

Om undersøgelsen

132 privatansatte medlemmer har svaret i BF’s undersøgelse, der er sendt til BF’s 319 privatansatte medlemmer. De er blandt andet blevet bedt om at skrive de fem vigtigste opgaver i deres nuværende job, deres nuværende titel, og om at sætte kryds ved deres vigtigste kompetencer ud fra en lang række valgmuligheder og beskrive, i hvilken retning de ser deres opgaver udvikle sig. BF har også spurgt ind til, hvad de kunne have brug for af ny viden, for at understøtte medlemmernes fortsatte faglige udvikling.