Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Tema: Opbakning til politisk strategi

Bibliotekarforbundet holdt generalforsamling den 10. og 11. november i Aarhus. Der var 240 deltagere i salen, og der blev debatteret politisk strategi, nye vedtægter og BF’s fremtid.

BF's generalforsamling godkendte efter en kort debat forbundets nye Princip- og arbejdsprogram, der er gældende for 2019-2021, og som er udformet som en politisk strategi med tre fokusområder:

• Stærk faglig stemme
• Karriere, kompetencer og arbejdsliv
• BF'ere i en ny tid

Formand Tine Segel præsenterede den nye strategi.
- Den nye politiske strategi tager udgangspunkt i den strategi, vi er ved at afslutte. Den har vi opdateret og givet nye perspektiver og vinkler. Og sideløbende med at vi arbejder ud fra de tre fokusområder, vil vi også have fokus på øvrige opgaver i BF, der sikrer god medlemsrådgivning, forhandlinger, fagmagasinet Perspektiv samt kurser og arrangementer. Hun opfordrede herefter generalforsamlingen til at gå på talerstolen og give indspark og perspektiver til strategien, hvilket Matthias Eiriksson, formand for Privatgruppen, gjorde.

- Jeg vil gerne rose bestyrelsen for et fint Princip- og arbejdsprogram, hvor jeg kan genkende mig selv som privatansat. Og jeg vil opfordre bestyrelsen til at huske os privatansatte – også de steder i strategien, hvor vi ikke er nævnt direkte. Når jeg læser i strategien, at BF vil arbejde for, at ansvaret for at have få ressourcer ikke ender hos den enkelte, så gælder det i høj grad også for os privatansatte. Så tal ikke kun med tillidsrepræsentanterne. Vær kreativ og find også en måde at komme i tale med os privatansatte.

STÆRK FAGLIG STEMME
Under fokusområdet Stærk faglig stemme gik Kristine Højen på talerstolen for at understrege, at dét at være en stærk faglig stemme er en opgave, der ligger hos alle BF'ere og ikke kun hos hovedbestyrelsen: - Det er en fælles opgave, som vi alle sammen skal løfte. Vi må godt slå i bordet og kalde bibliotekerne en dannelsesorganisation, og sige at det er for dårligt, at bibliotekerne ikke er nævnt i »den åbne skole« som en naturlig samarbejdspartner, sagde hun. Kasper Holm, der også er formand i foreningen GAEB, der repræsenterer bibliotekarer på ungdomsuddannelserne, sagde, at det er vigtigt, at der sker et samarbejde mellem folkebiblioteker og ungdomsuddannelsernes biblioteker, og at der ikke sker unfair konkurrence. Han foreslog en tilføjelse til den politiske strategi, så også ungdomsuddannelserne blev nævnt i teksten under pinden Vi vil arbejde for, at BF'ernes kompetencer sættes i spil, som en rød tråd gennem uddannelsessystemet. Dette ændringsforslag blev indarbejdet i den politiske strategi.

KARRIERE, KOMPETENCER OG ARBEJDSLIV
Under fokusområdet Karriere, kompetencer og arbejdsliv sagde Sarah Hvidberg, at det er vigtigt, at man ikke kun har fokus på kompetenceudvikling på nye arbejdsområder såsom records management og GDPR, men også eksempelvis litteraturformidling. - På nogle biblioteker er meldingen, at man får færre litterære spørgsmål, og det kræver, at vi kommer ind i kampen. Vi skal have nogle kurser, så vi kan sige, »ja, vi er de bedste kulturformidlere og de bedste litteraturformidlere«.

BF'ERE I EN NY TID
Under fokuspunktet BF'ere i en ny tid udtrykte Per Kjær bekymring over det faldende medlemstal og vanskelighederne med at rekruttere. Derfor foreslog han, at det blev indskrevet i den politiske strategi, at BF i perioden skulle afdække mulighederne for samarbejdsaftaler eller fusion for at stå stærkest muligt i en sådan proces. - Jeg stiller ikke forslag om, at BF enten skal være fusioneret eller være selvstændig inden næste generalforsamling, kun at man skal undersøge det, sagde han. Det fik BF's formand Tine Segel til at frabede sig denne tilføjelse til den politiske strategi.

- Det er rigtigt, at vi nu går ind i år med underskud. Men vi har en egenkapital på over 16 millioner kroner, og hvis I ser i materialerne til denne generalforsamling, så er spørgsmål om fusion og samarbejdsaftaler noget, vi arbejder med i BF's udviklingsprojekt. Så det er tanker, vi har, men det er ikke skrevet ind i den politiske strategi, fordi det vil tage al energien ud af BF's arbejde, hvor vi skal investere og udnytte det momentum, vi har. Men jeg kan love jer, at hvis vi skal gå ind i et samarbejde eller en fusion, så vil vi gøre det med så stor kraft, at vi også får en stemme i det.

Per Kjær var tilfreds med det svar og valgte at frafalde sit forslag.

Michael Svendsen mente, at BF skal tænke et internationalt fokus ind i sit arbejde. - For eksempel i forhold til kompetenceudvikling for at tiltrække talent og diversitet i forbundet. Jeg synes, at BF skal se på, hvor man har et internationalt interessefællesskab. Internationalisering er vigtigt, for udfordringen er ikke, hvad BF skal hedde. Udfordringen er, at vi står foran en digitalisering, der kan fjerne mange af vores arbejdspladser. Derfor skal vi arbejde fælles internationalt for at slå fast, at den menneskelige faktor fortsat er vigtig og skal være der.

Det samlede Princip- og arbejdsprogram blev vedtaget.
Alle tal godkendt
Generalforsamlingen godkendte både regnskaberne for 2016 og 2017, samt budgetterne for 2019, 2020 og 2021 med et forventet underskud på op til 2,96 millioner kroner for de tre år.