Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
17. maj 2017 Af Anders Taylor Hansen

Biblioteket kickstarter sproget i nordjyske børnehaver

Kan biblioteket være med til at stimulere sprogudviklingen hos børnehavebørn og give dem en bedre indgang til uddannelsessystemet og livet som kulturforbruger? Det skal projektet Sprogstart undersøge, når Aalborg Bibliotekerne går sammen med Brønderslev Bibliotek, Daginstitutionen Bornholmsgade og Trygfondens Børneforskningscenter om at udvikle sproget hos børn i alderen 3-5 år.


Kan biblioteket være med til at stimulere sprogudviklingen hos børnehavebørn og give dem en bedre indgang til uddannelsessystemet og livet som kulturforbruger? Det skal projektet Sprogstart undersøge, når Aalborg Bibliotekerne går sammen med Brønderslev Bibliotek, Daginstitutionen Bornholmsgade og Trygfondens Børneforskningscenter om at udvikle sproget hos børn i alderen 3-5 år.

Sproget vokser, når det bruges. Men ikke alle børn bliver optimalt sprogligt stimuleret, og tidlige sprogforsinkelser kan være svære at indhente og give ulige vilkår for børn ved skolestart.    

Vi ved, at sprog og læsning er indgangen til kultur, sociale fællesskaber og kundskab. Sproget er en af de mest afgørende færdigheder i forhold til videre læring hos børn, unge og voksne. Men sprogmiljøet i de danske børnehaver har trange kår.

Flere og flere børn oplever at blive stærkt udfordret, når de skal gå fra deres hverdagssprog med et begrænset ordforråd til at skulle bruge et mere raffineret og nuanceret sprog i skolen. De mangler sprogforståelse og ordforråd – og dialogen i en samtale kan være svær at håndtere. Mange børn er desuden udfordret i at lytte, opfatte og huske historier.

Formålet med det 2-årige projekt Sprogstart er at udvikle et koncept for, hvordan bibliotekerne via et bevidst, målrettet og systematisk forløb kan påvirke sprogfærdighederne for børn i alderen 3-5 år. Det skal ske i et formaliseret samarbejde med udvalgte børnehaver, hvor målet er at mindske det sproggab, der er mellem de sprogsvage og de sprogstærke børn ved skolestart – og som kan følge børnene hele livet.

Det er Aalborg Bibliotekerne, der står bag Sprogstart, men projektet er blevet til i tæt samarbejde med Brønderslev Bibliotek og den Aalborgensiske daginstitution Bornholmsgade. Derudover medvirker testbiblioteker og børnehaver fra 6 forskellige kommuner i Region Nordjylland.   

Sprogstart – et samarbejde mellem biblioteker, daginstitutioner og forskningscenter

Projekt Sprogstart er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og samler biblioteker, kommunale daginstitutioner og Trygfondens Børneforskningscenter om samme mission: Via sprogstimulering at udligne de ulige vilkår, der gives børn ved skolestart, og som senere i livet kan koste dem den umiddelbare adgang til kultur, kundskab og fællesskaber.

Bibliotekerne sammensætter i den forbindelse 24 sessioner, der er tilpasset de 3- 5 årige i børnehaverne til et otte ugers forløb med tre sessioner hver uge.

På tværs af de i alt 24 sessioner arbejdes der med højtlæsning, guidet læsning, fortællinger, film, aktiv lytning, apps og kreative eller motoriske lege. Sessionerne vil både bestå af eksisterende øvelser, som er udviklet i forbindelse med andre sprogstimuleringsinitiativer, for eksempel Sprogfitness, og af nye øvelser, der skræddersys til Sprogstart.

Overordnet vil de forløb, som udvikles i projektet, have fokus på kompetencer som: 

  • Lydlig opmærksomhed
  • Skriftsprogskoncepter
  • Ordforråd
  • Narrative kompetencer
  • Produktivt sprog (det man siger)
  • Receptivt sprog (det man forstår)
  • Omverdensviden
  • Hukommelse

Projektgruppen har i tæt samarbejde med biblioteker og institutioner udviklet detaljerede drejebøger for forløbene, så det for bibliotekspersonalet er enkelt at afvikle forløbene ude hos de forskellige institutioner.

Biblioteksfagets bidrag til daginstitutionen

På et konkret plan afvikles den enkelte Sprogstarts-session i tæt samarbejde med daginstitutionerne. Personalet fra biblioteket og institutionen bliver i fællesskab sat i spil over for børnene via intense sprogstimuleringsforløb, hvor den biblioteksansatte har den sprogfaglige opgave og daginstitutionens personale den pædagogiske.

Institutionerne tilbydes altså en ekstra sprogstimulerende indsats over for børnene, hvor en anden faglighed end pædagogernes bringes i spil. Bibliotekarerne kan byde ind med både faglige kompetencer i forhold til materialer, læsning og sprog samt formidlingsmæssige, digitale og relationelle kompetencer. De kan på den måde være med til at skabe en prioriteret indsats og give børnene nogle gode oplevelser, der samtidig sikrer et kompetencemæssigt løft.

Til forskel fra pædagogerne kommer bibliotekarerne uden forudindtagelser om børnene, og de er ikke hjemmeblinde i institutionen. Deres friske blik på læringsmiljøet kan være med til at give institutionen ny inspiration til arbejdet med sprogstimulerende aktiviteter og i den grad også bane vejen for et fortsat godt samarbejde med bibliotekerne.

Sprogscreening og evidens

Den overordnede indsamling af viden og dokumentation i forbindelse med projektet foretages i samarbejde med Rambøll og Trygfondens Børneforskningscenter ved professor Dorthe Bleses.

Alle de deltagende stuer modtager i to omgange et forløb à 24 sessioner og skal så agere kontrolstuer i to omgange, hvor de ikke modtager sprogstimulering. Både før og efter begge forløb skal børnene sprogscreenes med det nye sprogscreeningsværktøj fra Børne- og Socialministeriet.

Trygfondens Børneforskningscenter bruger sprogscreeningerne til at måle effekten af den sprogstimulerende »bibliotekspåvirkning«, som børnene modtager, og de vil kunne bruges til at dokumentere projektets effekt og gevinst. Institutionerne har i skrivende stund været i gang med de indledende sprogscreeninger, og bibliotekarerne er ved at gennemføre de første forløb i børnehaverne.

Resultater i 2018

Når projektet afsluttes, vil 1000 børn fordelt på 54 stuer i 43 daginstitutioner have deltaget og på den måde bidraget til den data og dokumentation, der indhentes til forskningen.

De overordnede konklusioner vil herefter lægges i hænderne på professor Dorthe Bleses, en af ophavsmændene til rapporten »Børns tidlige udvikling og læring i dagtilbud«. Dorthe Bleses har igennem hele forløbet været sparringspartner på både form og indhold, og de første af hendes forskningsbaserede resultater af Sprogstart forventes offentliggjort ultimo 2018.

Forventningen er at kunne påvise, at bibliotekerne med deres »påvirkning« kan gøre en forskel, og at dette unikke samarbejde mellem biblioteker, institutioner og forskere kommer til at give 1000 børn en god sprogstart på livet.  


Fakta om Projekt Sprogstart

Projektet støttes af Slots- og Kulturstyrelsen.  

Projektet drives af Daginstitutionen Bornholmsgade i Aalborg, Brønderslev Bibliotek og Aalborg Bibliotekerne i tæt samarbejde mellem øvrige biblioteker og daginstitutioner i region Nordjylland.

Indsamling af viden og dokumentation foretages i samarbejde med Trygfondens Børneforskningscenter ved Professor Dorthe Bleses og i samarbejde med Rambøll. 

Når projektet afsluttes, vil 1000 børn fordelt på 54 stuer i 43 daginstitutioner have deltaget.

De første sprogscreeninger er allerede foretaget, og bibliotekarerne er i skrivende stund ved at gennemføre de første forløb i børnehaverne.

Læs mere på www.sprogstart.com