Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
03. maj 2017 Af Anette Koue, bibliotekar DB, Mette Thue, kulturformidler, Bente Dalsgaard, sundheds- og forebyggelseskonsulent i Viborg kommune, Sarah Schimmell Holm, assistent

KultuRask – et kulturelt pusterum

Sundhedscenter Viborg og Viborg Bibliotekerne har gennem tværsektorielt samarbejde bidraget i en aktuel sundhedsindsats og afprøvet et nyudviklet tilbud. Fokus var at skabe øget livskvalitet for sårbare borgere. Gennem faciliterede kulturelle oplevelser blev der skabt et rum for det fælles tredje, hvor deltagerne fik mulighed for at få et pusterum fra det, der er svært. Deltagerne oplevede på forskellig vis øget livskvalitet og fik undervejs behov for at lære hinanden at kende. Efterfølgende mødes flere af deltagerne i selvorganiserede grupper.

Sundhedscenter Viborg og Viborg Bibliotekerne har gennem tværsektorielt samarbejde bidraget i en aktuel sundhedsindsats og afprøvet et nyudviklet tilbud. Fokus var at skabe øget livskvalitet for sårbare borgere. Gennem faciliterede kulturelle oplevelser blev der skabt et rum for det fælles tredje, hvor deltagerne fik mulighed for at få et pusterum fra det, der er svært. Deltagerne oplevede på forskellig vis øget livskvalitet og fik undervejs behov for at lære hinanden at kende. Efterfølgende mødes flere af deltagerne i selvorganiserede grupper.


Glade og lidt generte mødes de nu igen. Det er onsdag, klokken er 11, og der er dækket bord med lys, kaffe og frugt, og stille musik høres i baggrunden. Ni kvinder kommer ind ad døren til biblioteket for at mødes til Kulturelt pusterum. Deltagerne er udfordrede af kroniske smerter, og de har meldt sig til et forløb, hvor de mødes om gode kulturelle oplevelser. Det er Viborg Bibliotekerne og Sundhedscenter Viborg, der sammen har udviklet et tilbud, hvor målet er at bruge kultur som en vej til bedre trivsel. På et andet hold mødes borgere med stress, angst eller depression, og på et tredje hold runger snak og latter fra borgere, der har behov for at møde andre mennesker.


Biblioteket som sundhedsfremmer


I de seneste år har der været stigende opmærksomhed på den sundhedsmæssige gevinst ved kulturelle og æstetiske oplevelser til borgere, som oplever mistrivsel i eget liv, og i det netop afsluttede projekt KultuRask har hensigten været at nytænke folkebibliotekets rolle som aktiv medspiller inden for dette felt. 

Kongstanken var, at biblioteket med udgangspunkt i litteratur og musik ville kunne bidrage til øget livskvalitet og fællesskab i en forebyggelses- og rehabiliteringsproces hos sårbare borgere. Med sårbare borgere forstås i denne sammenhæng personer, der mistrives enten psykisk eller fysisk.

Projektet er blevet fulgt af antropolog Ann Louise Slot, der har stået for indsamling af datamateriale fra deltagerne og den afsluttende evalueringsrapport, som er grundlag for denne artikel. 


Samarbejde mellem kultur og sundhed


Projekt KultuRask blev udviklet og gennemført i samarbejde med Sundhedscenter Viborg under overskriften Kulturelt pusterum. Det tætte samarbejde og den løbende sparring har haft stor værdi for projektets udformning og succes. Det gode match i de to forskellige fagligheder og lysten til at indgå i projektet har gjort samarbejdet smidigt, udbytterigt og vist fordelen ved tværsektorielt samarbejde. 

Biblioteket har været den primære facilitator for afholdelsen af aktiviteterne med målgrupperne, hvor bl.a. erfaringer fra samtalesaloner, metoden Guidet Fælleslæsning og relationskompetencer var i spil. Rammerne, og hvilke opmærksomhedspunkter man skal være bevidst om i forhold til målgrupperne, berigede sundhedskonsulenten særligt med.


Målgrupperne og rekruttering


Målgrupperne var voksne borgere inden for tre kategorier:

 • Borgere med stress, angst eller depression
 • Borgere med kroniske smerter
 • Ensomme, benævnt som borgere med behov for at møde andre mennesker

Der var ingen form for visitering til tilbuddet, som blev formidlet på traditionel vis med iøjnefaldende postkort via en del nye samarbejdspartnere som for eksempel Center for Mestring, Jobigen, apoteker og boligselskaber. Det var overvejende kvinder, der tog imod tilbuddet, og aldersmæssigt var den yngste 25 og den ældste 75 år.


Iscenesat hygge, forkælelse og fællesskab


Projektet blev skudt i gang med et pilotforløb, da projektgruppen stod over for at skulle skabe et nyt tilbud for målgrupper, hvis behov og udfordringer var ubekendte. Fra de tre mødegange med udvalgte aktiviteter høstedes der værdifulde input til det videre forløb. Eksempelvis handicapvenlig adgang, gode stole og vigtigheden af pauser og fast struktur i programmet.

Det blev tydeligt, at den fysiske ramme for mødegangene havde stor betydning, og at det skulle være hyggeligt og rart at træde ind i »pusterummet«. Levende lys, blomster, stille musik og projektmedarbejdere, der stod og tog imod, var fast praksis. Desuden er forplejning en kendt katalysator for fællesskab og følelsen af forkælelse. Alt sammen elementer, som skaber et trygt og positivt socialt rum, og som har haft afgørende betydning for projektets succes.

»Det gør en kæmpe forskel for mig, at der er en fast ´ramme´. Jeg kommer i den grad til at savne at komme afsted og være en del af det fællesskab«

Rum for oplevelse, fordybelse og inspiration

6 mødegange for hvert hold af halvanden times varighed bød på:

 • Fællessang fra Højskolesangbogen som en fast programdel
 • Guidet Fælleslæsning af digte og noveller
 • Musikalske indslag og intimkoncert
 • Fortælletime ved lokal Viborg-fortæller
 • Guidet rundvisning på lokalt museum
 • Samtalesalon om »Musikkens kraft«
 • Biblioteksrundvisning, fribillet til forfatterarrangement, formidling af øvrige relevante aktiviteter på biblioteket

Målet med indholdet har været at vække nysgerrighed, skærpe appetitten for blandt andet litteratur og sang og – med afsæt i de forskellige aktiviteter – at give deltagerne mulighed for at flytte tanker væk fra det, der er svært for en stund. At give rum for fordybelse, nye input, fællesskabsfølelse og mulighed for relationer. Via faciliteret samtale og nærvær blev indholdet foldet ud, og det gav deltagerne mulighed for at bringe deres egen livserfaring og historier ind i det fælles rum.


For at få indsigt i, hvilket indhold der virker for hvem, var mødegangene ens for de tre hold, og deltagerne har været overvejende tilfredse. Et gennemgående træk for alle målgrupperne har især været glæden ved fællessang. Samtalesalon var gruppen med behov for at møde andre og smertegruppen særligt glade for, mens gruppen af stressramte derimod ikke var så begejstret, fordi det blev for meget for dem. Fra alle grupper oplevede projektgruppen, at jo længere deltagerne kom hen i forløbet, desto mere efterlyste de tid til uformelt samvær – især italesat af ensomme-gruppen.


Den gode relation


Tillid og tryghed har været nøgleord i projektet, og det har ligget projektgruppen meget på sinde, at deltagerne har følt sig set, og at der blev skabt et tillidsfuldt og rart socialt rum omkring aktiviteterne. Og netop fællesskab og mødet med ligesindede har flere af deltagerne italesat som værende af stor betydning.


»Det er virkelig et pusterum i en travl hverdag, hvor man får lov til at slappe af, nyde selskabet med andre på en afslappet måde og få inspirerende input«

Et særligt udviklingspunkt for projektgruppen har været at træde ind i facilitatorrollen for målgrupper med vidt forskellige behov. En rolle, hvor det er vigtigt at kunne udvise empati, opmærksomhed og nysgerrighed i mødet med deltagerne.


»Den menneskelighed, jeg har mødt, har været dejlig…«


Øget livskvalitet og nye relationer 


Et af projektets succeskriterier var, at 75 procent i målgruppen oplevede forhøjet livskvalitet. Dette blev ikke opfyldt helt. Kun 40 procent pegede på forhøjet livskvalitet, hvis der udelukkende tages udgangspunkt i den kvantitative måling via spørgeskemaerne. Evaluator peger dog på, at eksterne individuelle omstændigheder kan have betydning for deltagernes besvarelse af dette punkt.

Dog er der to observationer i datamaterialet, som er værd at fremhæve:

 • Alle deltagere (på nær én) anbefaler KultuRask til andre
 • Til spørgsmålet om indfriede forventninger ligger besvarelserne på 4,5 på en skala fra 1-5

Ud fra spørgeskemaer, fokusinterview og samtale med deltagerne peger evaluator på, at det samlede billede af deltagerens oplevelse af at deltage i KultuRask har været positivt og har givet øget livskvalitet på forskellig vis. 

Endelig blev projektgruppen bekræftet i, at det at mødes om »et fælles tredje« kan føre til, at nye relationer og uformelle netværk spirer frem. Da projektet nærmede sig sin slutning, tog nogle af deltagerne initiativ til at skabe nye fællesskaber, både inden og uden for bibliotekets ramme.

 • En åben strikkecafé på biblioteket er etableret, hvor deltagere fra ensomme- og stress-holdet er repræsenteret
 • Tre deltagere fra ensomme-holdet mødes og spiller kort privat
 • Smerteholdet har på eget initiativ arrangeret at mødes på biblioteket hver 14. dag

Flere af deltagerne har efterspurgt mere KultuRask, hvilket peger på, at den arrangerede kulturpakke og ramme fungerede for målgruppen. Desuden har projektet på bedste vis vist værdien i at indgå i tæt parløb med eksterne samarbejdspartnere, når nye spændende tilbud skal udvikles til gavn for borgerne.

 

Projektejer

Viborg Bibliotekerne

Finansiering

Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje 2016

Målgrupperne

Borgere med kroniske smerter

Ensomme borgere

Borgere med stress, angst eller depression

Antal deltagere

29 borgere fordelt på tre hold

Antal mødegange

Hvert hold mødtes 6 gange ca. hver 14. dag med opstart i september 2016

Samarbejdspartner

Sundhedscenter Viborg

Projektperiode

1. februar 2016 - 1. februar 2017