Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
24. februar 2017 Af Louise Eltved Krogsgård, udviklingskonsulent og leder af Brønderslev Forfatterskole

Biblioteket og familienetværket

Projekt »Småt Brændbart« har igennem de sidste to år arbejdet med at gøre biblioteket mere synligt i kommunernes strategier og indsatsområder i forhold til udvalgte segmenter med samskabelse som metode og afsæt. Brønderslev Bibliotek har deltaget i et samskabende projekt med kommunen om indsatsen for dens sårbare familier. Projektet er et svar på kommunens målsætning om at finde nye måder at inddrage samarbejdspartnere i arbejdet med dette indsatsområde, kaldet »Varige Spor«, herunder andre kommunale institutioner og frivillige foreninger.

Projekt »Småt Brændbart« har igennem de sidste to år arbejdet med at gøre biblioteket mere synligt i kommunernes strategier og indsatsområder i forhold til udvalgte segmenter med samskabelse som metode og afsæt. Brønderslev Bibliotek har deltaget i et samskabende projekt med kommunen om indsatsen for dens sårbare familier. Projektet er et svar på kommunens målsætning om at finde nye måder at inddrage samarbejdspartnere i arbejdet med dette indsatsområde, kaldet »Varige Spor«, herunder andre kommunale institutioner og frivillige foreninger. 

- I Varige Spor har vi fokus på inddragelse af det private netværk og brugen af almenområdet og civilsamfundet i opgaveløsningen. Vi har fokus på at gøre barnet mest mulig kompetent til at klare sin egen hverdag i nærmiljøet i samspil med familie og netværk, siger Jette Bruun Larsen, socialrådgiver i Brønderslev Kommune.

Varige Spor                     

Via »Varige Spor« blev der etableret et samarbejde med et lokalt Røde Kors-familienetværk, som også socialrådgiverne i kommunen havde et samarbejde med. Familienetværket er en del af Røde Kors Dronninglund-Hjallerup afdelingen. Netværkets mission er at modvirke og forebygge udsathed og sårbarhed hos børnefamilier i en socialt udsat situation ved blandt andet at arrangere aktiviteter for dem. De familier, der er en del af netværket, er ramt af én eller flere af følgende forhold:

  • Økonomiske vanskeligheder,
  • Fysiske eller psykiske sundhedsproblemer,
  • Ingen eller få sociale eller familiære relationer,
  • Ingen eller løs tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet.

Familienetværket ønsker at styrke socialt udsatte familier ved at forbedre forældrenes og børnenes trivsel gennem stærke tilknytninger til andre i netværket og ved at øge deres ressourcer og handlemuligheder i hverdagen.

- Vi stiller ikke krav til, at familierne kan dokumentere de nævnte forhold. Vi sikrer os i stedet, at vores tilbud er rettet mod den rigtige målgruppe i tæt samarbejde med blandt andet socialrådgiverne i Brønderslev Kommune og Fritidsguiden i kommunen. Vi er fire frivillige og har syv familier tilknyttet familienetværket. Familienetværket er finansieret af de lokale genbrugsbutikker i henholdsvis Dronninglund og Hjallerup. Det er for familierne udgiftsneutralt at være en del af familienetværket, siger Michelle Würtz, aktivitetsleder i Røde Kors.

Samskabelsesprocessen med Røde Kors-familieklubben blev initieret af Brønderslev Bibliotek via en co-creation metodik. Fokus har været på at finde muligheder for at bidrage til familieklubbens virke med meningsgivende aktiviteter og relationer.  

- Vi vil gerne sikre, at familierne får udvidet deres netværk, således at de på sigt ikke har brug for at deltage i vores forum. Vi ønsker, at de får dannet et netværk, som de bruger aktivt og selv er opsøgende overfor. Dette ser vi ske, hvilket viser, at familienetværket er velfungerende, siger Michelle Würtz.

Det blev i interviewet med Familienetværket hurtigt tydeligt, at der var mange snitflader, men også at familierne ikke havde meget kendskab til biblioteket. Derfor besluttede vi os for sammen at sætte fokus på relationsskabende aktiviteter, hvor familierne kunne få kendskab til biblioteket, især som et mødested og en ressource, de kan bruge i hverdagen. I snakken med Familienetværket og Varige Spor blev der lagt meget vægt på at skabe rum for familiernes deltagelse. Her er biblioteket en unik arena, idet det er »gratis« og giver adgang til et fællesskab, der kan styrke barnet og dets familie.

- Børnesynet i Børne-kulturforvaltningen er, at det enkelte barn er ligeværdigt, unikt og indeholder masser af ressourcer og udviklingspotentialer. Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – såvel børn som voksne i et forpligtende fællesskab. Barnet skal forstås ud fra de sammenhænge, det indgår i, og ud fra de betingelser, det har for at handle. Barnets adfærd kan derfor ikke ses løsrevet fra de voksnes praksis og slet ikke løsrevet fra de rammer og regler, de voksne sætter op for børnenes liv med hinanden, mener Jette Bruun Larsen.

Det moderne folkebibliotek for alle

Det stod klart, at for disse familier bliver biblioteket let indskrevet i en fortælling om finkultur og boglighed. Derfor har det netop handlet om at vise familierne det moderne folkebibliotek med let adgang og som en ressource for alle borgere.

Der blev som opstart aftalt tre aktiviteter i Familienetværkets kalender. Første aften drejede sig om relationen til biblioteket, og familierne var inviteret på rundvisning og pizza. Man viste bibliotekets e-tilbud som lydbøger, film og børnesider, hvilket gav mange af familierne helt ny viden om biblioteket, der samtidig fremstod som et trygt og godt værested.

Andet arrangement var en aften, hvor familierne diskuterede spillereglerne og omgangstonen på de sociale medier. Nogle havde godt styr på det, men der herskede en del usikkerhed blandt de familier, hvor det kun var børnene, som benyttede sig af sociale medier som youtube, facebook og instagram.

Tredje arrangement var et Halloween-event med mad og (u)hygge for familierne en aften på Brønderslev Bibliotek. Mange mødte op i udklædning, der blev udskåret græskarhoveder, og alle var på en skræktur i bibliotekets kælder, pyntet op til Halloween.

- Familienetværket har været glade for det gode samarbejde. Lige fra første henvendelse fra biblioteket var vi sikre på, at det ville blive til noget godt. Vi fik lavet et super program på tre besøg. Familierne er blevet præsenteret for de muligheder, der er på biblioteket i Dronninglund. Efter første besøg var der to familier, som aftalte, at de skulle mødes der i weekenden til hygge med børnene. Det har været tre velfungerende arrangementer, og de har været tilpasset vores familier godt. I samarbejdet er den rigtige målgruppe blevet mødt i læring og af glade biblioteksmedarbejdere. Familierne er kommet med meget ros for disse aftener og programmet i dem. Vi i familienetværket håber på et fremtidigt samarbejde, så flere af vores familier kan opleve kulturen og mulighederne i biblioteket, siger Michelle Würtz.

For os på biblioteket har projektet været en øjenåbner. Selvom vi har en opfattelse af, at vores arrangementer og tilbud er tilgængelige for alle i forhold til tidspunkt, synlighed, prisniveau og så videre, så er der familier, som ikke benytter dem. Opgaven har krævet en mere relationel tilgang for at opbygge en tillid, som netop gav familierne indsigt i, at biblioteket også er deres. 

Til gængæld har det været utrolig givende at opleve, at de tilbud, vi har, kan bruges endnu bredere. De tre aftener på biblioteket i Familienetværket tog udgangspunkt i allerede eksisterende arrangementer og har derfor ikke krævet nogen ekstra udviklingsindsats. Det er et samarbejde, som biblioteket har gavn af og vil videreføre i fremtiden. De involverede medarbejdere har alle været ekstremt glade for at deltage i samarbejdet. På samme måde giver Familieklubbens aktivitetsleder udtryk for, at den Røde Kors-konsulent, de er tilknyttet, har vist stor interesse for samarbejdet med biblioteket og overvejer, om det er noget, der kan udbredes til andre dele af landet.

Læs mere om projektet og dets metoder.