Gå til sidens indhold
14. oktober 2015 Af Stig Seidenfaden

Kultur- og SamtaleCafé på Skive Bibliotek

For et halvt år siden tog Skive Bibliotek initiativ til et offentligt info- og idéudvekslingsmøde med henblik på at starte en "Kultur- og samtalecafé" på biblioteket. Baggrunden var, at biblioteket ønskede at spille en rolle i forbindelse med integrationen af vore flygtninge ved at skabe nogle rammer for, at flygtninge og danskere kunne mødes. Ud af de mange fremmødte nedsattes en styregruppe, og det besluttedes at caféen skulle være åben hver onsdag eftermiddag. Caféaktiviteten har kastet en række integrationsfremmende aktiviteter af sig som fx lektiehjælpsordninger, besøgsven- og kontaktfamilie-ordninger, fællesspisning, kolonihave-projekt mm. Caféen er overordnet set en aktivitet, som biblioteket har givet engagerede borgere medejerskab til, og som samtidig er med til at styrke en positiv integration.

På Skive Bibliotek har vi inden for det sidste halve år onsdag eftermiddag haft et cafétilbud, hvor flygtninge og danskere mødes. Vi indkaldte til et offentligt info- og idéudvekslingsmøde i april 2015 vedrørende caféens kommende form og indhold. Her var der interesse for, at caféen skulle afholdes hver uge – og ikke én gang om måneden, som umiddelbart var bibliotekets oplæg. På mødet deltog ca. 50 flygtninge og etniske danskere. Ud af de fremmødte markerede fire eller fem ressourcestærke og motiverede etniske danskere sig især med ønsker i forbindelse med caféens kommende form og indhold. Flere af disse blev siden en del af den styregruppe, som efterfølgende nedsattes, og som jeg som biblioteksansat er en del af. De nuværende fem personer i styregruppen har på skift ansvaret for caféen, og vi evaluerer tilbuddet hver femte eller sjette uge sammen med tre eller fire andre aktive cafébrugere – heraf nogle flygtninge. Det er relativt nyankommne flygtninge, som kommer i caféen, og de er især fra Syrien, Somalia og Eritrea. Det er kort fortalt forhistorien.

Set i bakspejlet er vores Kultur- og samtalecafé et vellykket eksempel på, at en gruppe biblioteksbrugere har taget medejerskab til en biblioteksaktivitet, som nu er fortløbende, indarbejdet og i sig selv hvilende. Biblioteket har stillet nogle rammer til rådighed i form af to rum, der grænser op til hinanden, og inden for disse rammer mødes 40-50 flygtninge og etniske danskere hver uge. Caféen har allerede kastet en række integrationsfremmende aktiviteter af sig i form af især individuelle aftaler om lektiehjælp og besøgsven- og kontaktfamilieordninger. Når den slags aftaler er indgået, så kommer de pågældende ikke nødvendigvis i caféen mere. 

Fra kolonihaveprojekt til familiesammenføring
Et match flygtninge og danskere imellem kan have vidtrækkende konsekvenser for integrationen, og erfaringsvis opstår deciderede venskaber på sigt. Det er ikke ualmindeligt, at personer fra styregruppen agerer fødselshjælpere for, at et optimalt vellykket match kan finde sted. En mulighed er indledningsvis at indgå en mere formel aftale, så forventningerne de to personer/familier imellem er afstemt på forhånd. Dansk Flygtningehjælps hjemmeside rummer en række nyttige råd og vejledninger. 

Ud over lektiehjælp så finder alt fra fremskaffelse af cykler til udfyldelse af familiesammenføringsansøgninger sted i forlængelse af caféen. Har flygtningene problemer med et eller andet, så kan de henvende sig i caféen. Der er nu dannet et aktivitetsudvalg, som indtil videre har arrangeret et familiearrangement med lege- og spilleaktiviteter samt et fællesspisningsarrangement på biblioteket. 

Samtalecaféen har også genereret et spændende kolonihaveprojekt, idet en cafédeltager har stillet en uopdyrket kolonihavegrund til rådighed, som nu gøres klar til, at der kan opføres et hus af genbrugsmaterialer, hvor flygtninge og danskere i fællesskab kan dyrke grøntsager, grille, hænge ud, børnene lege osv. Til dette projekt er der fremskaffet 10.000 kr. fra Dansk Flygtningehjælps pulje til frivillige integrationsfremmende aktiviteter, og lokale afdelinger af Rotary og Lions Club har også biddraget. 

Samarbejde
Caféens styregruppe tog initiativ til oprettelse af Facebook-gruppen ”Venligboerne – Skive og omegn”. Kommunikationen cafédeltagerne imellem foregår primært ad denne vej. Dog regner vi med at have en hjemmeside klar inden så længe. Denne laves af én fra styregruppen, som inden for det seneste år også har lavet den omfattende og rimeligt professionelle hjemmeside www.easyintegration.dk. I forbindelse med oprettelsen af caféen tog biblioteket forud kontakt til en lokal frivilliggruppe, som arbejder under Dansk Flygtningehjælp: ”Kultur på Tværs”. Røde Kors har også en del frivillige grupper spredt over Danmark. Det skal nævnes, at en række personer fra caféens styregruppe samt mere centrale netværk har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp og bl.a. derfor er omfattet af en forsikring og kan deltage på Flygtningehjælpens righoldige kursustilbud. Aktuelt arbejder styregruppen på at etablere et samarbejde med Skive Sprogcenter og Skive Kommune omkring relevante punkter. 

Overordnet set er der ingen tvivl om, at en række professionelle mentorer, sagsbehandlere, sprogskolelærere, socialrådgivere etc. gør et formidabelt arbejde. Samtidig er der i styregruppen en opfattelse af, at den egentlige integration af vore flygtninge er en almenmenneskelig opgave – og her kan landets biblioteker spille en konkret, positiv og understøttende rolle. 

Man er velkommen til at kontakte mig for nærmere information på stse@skivekommune.dk eller tlf. 6167 8120.