Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
27. september 2011 Af Kirsten Dyhrberg Grønne

Inspiration til samarbejde

Tre onsdage i april 2011 kom 37 børnehavebørn fra Aarhus Vest til Kulturhus Herredsvang for at høre opera og fortællinger. Aarhus Vest er bl.a. kendetegnet ved mange familier med lav indkomst og mange borgere med rødder i andre lande. Dette er historien om et unikt og succesfuldt samarbejde mellem Hasle Bibliotek, Den boligsociale indsats, Dagtilbuddet Herredsvang og Den Jyske Opera. Artiklen lægger vægt på at fortælle om forløbet og fremhæve de mange forskellige aspekter, der fik projektet til at blive en succes for alle parter. Her skal fremhæves at både børn, pædagoger og forældre mødte talstærkt op, hvilket ikke altid er en selvfølge i dette lokalområde. Forhåbentlig fortsætter disse familier med at komme i Kulturhuset og betragte stedet som deres.

Om at rejse sammen til solen, månen og stjernerne

Tre onsdage i april 2011 kom 37 skoleparate børnehavebørn fra Aarhus Vest til Kulturhus Herredsvang for at høre opera og fortællinger. Aarhus Vest er bl.a. kendetegnet ved mange familier med lav indkomst og mange borgere med rødder i andre lande.
Dette er historien om et unikt og succesfuldt samarbejde mellem Hasle Bibliotek, Den boligsociale indsats, Dagtilbuddet Herredsvang og Den Jyske Opera.

Forløbet kort

Den første onsdag var børn og pædagoger inviteret til at være publikum og deltagere i Den Jyske Operas forestilling "Rejsen til solen, månen og stjernerne", – med undertitlen "Kamishibai Opera". Ordet Kamishibai er japansk og betyder "papirteater". Billedkunstneren Adrienne Agnew har malet billederne, som ledsager historien, musikken er dels hentet i eksisterende operarepertoire, dels udviklet af de to medvirkende, percussionist Ulla Schmidt og sanger Birgitte Holt Nielsen. Men før det unge publikum skulle høre historie, musik og se på billeder, skulle de selv være med til at synge og lege med musikken, og diskutere stjernernes væsen og meget mere. Forestillingen startede kl. 15 og børnenes forældre var inviteret til at hente børnene efter forestillingen, og i den forbindelse drikke en kop kaffe i Kulturhusets café sammen med de andre familier.Onsdagen efter kom børn og pædagoger igen. Denne gang kom de indenfor i salen til stille musik og afspænding med pædagog og yogalærer Tanya Kehlet. Efter afspændingen læste Kirsten Grønne fra Hasle Bibliotek højt fra de myter som "Rejsen til solen, månen og stjernerne" bygger på. Forældrene var velkomne til højtlæsningen og en del benyttede lejligheden. Bagefter var der mulighed for at blive introduceret til biblioteket og lave bogstabling, og enkelte forældre benyttede tilbuddet om at få en rundvisning i Kulturhusets øvrige lokaler. Omkring kl. 16.30 var der stillet mad på buffeten og alle var velkomne til at spise med. Stemningen var god og der blev snakket meget på kryds og tværs. En times tid efter var der opbrud og oprydning.

Den tredje og sidste del af forløbet blev afviklet to uger senere på grund af påsken. Børn og pædagoger kom vanen tro kl. 15 og blev denne gang inviteret til et gensyn med Birgitte Holt Nielsen fra Den Jyske Opera. Sammen med børnene sang Birgitte den sang de kendte fra forestillingen og de fik lov til at lege med stemmen, gøre den lille og stor samt mørk og lys. Som afslutning blev filmen "Himmelspejlet" vist. Forældrene kom for tredje gang og slog sig ned med en kop kaffe inden de fulgtes med børnene hjem.


De første spirer

Det er længe siden de første spirer til samarbejdsprojektet "Rejsen til solen, månen og stjernerne" viste sig.

Allerede tilbage i efteråret 2009 var de nyansatte boligsociale medarbejdere på rundtur til dagtilbud Herredsvangs afdelinger for at præsentere sig og høre mere om de behov og perspektiver der var synlige for institutionernes personale. Undervejs blev der flere gange ytret interesse for at forældrene kunne bruge Kulturhuset mere, og samtidig udtrykt en erkendelse af, at husets vifte af muligheder var kendt for en mindre gruppe af forældre. Blandt ideer var både oprettelse af kurser for store børnehavebørn og etablering af kulturelle tilbud hvor forældrene kunne hente deres børn i huset. Det ville give mulighed for at pædagogerne fungerede som guider og garanter ind i Kulturhuset. Ideen blev lagt i bunken af gode ideer til mulig realisering.

2009 var også det år hvor Den Jyske Opera indledte et samarbejde med flere af lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune i forbindelse med en interaktiv forestilling for børnehaver. Bibliotekerne lagde hus og kontaktnet til, således at børnehaver kunne komme til forestilling i deres eget lokalmiljø. Projektet viste sig at være en meget positiv oplevelse for alle involverede parter, og derfor blev det besluttet at udvikle et nyt tilbud i samme boldgade i 2011. Men denne gang skulle udgangspunktet være historier fra forskellige kulturer fortalt gennem myter, som kunne findes i børnebibliotekets samlinger. Hertil blev der så koblet både en musikalsk og en billedkunstnerisk dimension og tilsammen blev det til den interaktive forestilling "Rejsen til solen, månen og stjernerne" – med undertitlen "Kamishibai Opera".

På seks af lokalbibliotekerne kunne børnene opleve forestillingen, her i blandt Hasle Bibliotek, hvor projekt Medborgercenter gav særlige økonomiske muligheder, da projektet netop har fokus på at støtte initiativer med tværgående samarbejde på grundlag af borgernes ønsker og behov. I dette tilfælde daginstitutionerne i området. Hasle Biblioteks er placeret i Kulturhus Herredsvang hvilket giver let adgang til at udveksle ideer og muligheder på tværs af husets funktioner. Ønsket fra institutionerne og den boligsociale medarbejder om at lave kulturarrangementer for børn og deres forældre, og bibliotekets mulighed for at udvide samarbejdet med Den Jyske Opera kunne derfor kobles til en konkret ideskitse.

I december blev der udsendt brev til institutionerne med en invitation med følgende indledning: Nu er det lykkedes for os, at følge op på ideen med at lave en række eftermiddagsarrangementer i Kulturhuset for jeres store børn og deres forældre. Formålet med arrangementerne vil være, 1. at give de store børn i jeres afdelinger nogle spændende oplevelser med musik og fortælling, 2.at give forældre til børnene en anledning til at lære Kulturhus Herredsvang og Hasle Bibliotek bedre at kende. Vi har lavet et forslag til program som vi meget gerne vil justere i dialog med jer. Det eneste der ligger helt fast er at Den jyske Opera kommer på Hasle Bibliotek med forestillingen "Rejsen til solen, månen og stjernerne" onsdag den 6.4 om eftermiddagen. Vi har lagt arrangementerne om eftermiddagen, så forældrene kan være med eller alternativt komme herned for at hente børnene. Der vil deltage mindst to medarbejdere fra Kulturhuset og Hasle Bibliotek hver gang. Det kan have betydning for hvor meget pædagogisk personale I skal afsætte. Vi vil lægge op til at det er den samme gruppe børn der deltager hver gang, og vi forestiller os at I er meget vigtige i forhold til at motivere forældrene. 

Alle tre inviterede afdelinger ville meget gerne deltage, og hermed var både tidspunkt, deltagere og grundform lagt fast.


Samarbejdende institutioner
Der har været fire involverede institutioner i projektet: Den boligsociale indsats i Herredsvang, Den Jyske Opera, Hasle Bibliotek og Herredsvang Dagtilbud. Fire meget forskellige institutioner der i hverdagen har forskellige opgaver i samfundet. Med projektet "Rejsen til solen, månen og stjernerne" var der imidlertid et fælles felt at arbejde i. Den boligsociale indsats arbejder blandt andet med lokal involvering og udvikling af Kulturhus Herredsvang som lokalt resursecenter. Den Jyske Opera ønsker at give børn en kvalitetsoplevelse af opera, som kan udfordre sanser og erkendelse, vække nysgerrighed og give stof til eftertanke. Ønsket om at nå ud til et mere mangfoldigt sammensat publikum end det traditionelle operapublikum er et væsentligt indsatsområde i DJO’s arbejde på børn & unge området. Hasle Bibliotek tilbyder oplevelser og viden til lokalområdet og udlåner blandt andet bøger og musik, desuden har biblioteket en god kontakt til områdets daginstitutioner. Herredsvang dagtilbud tager dagligt imod mere end 100 af områdets mindre børn, og de har en forpligtelse til at understøtte børns udvikling og etablere et konstruktivt samarbejde med forældrene.

Der har igennem hele projektet været en tydelig arbejdsdeling mellem de fire deltagende institutioner. Operaen stod for musik, sang, forestilling, opsætning af teaterrummet samt kunstnerisk materiale og en opfølgende kursusdag "Sæt lyd på din historie" for pædagoger og bibliotekarer. Biblioteket stod for at finde og udlåne bøger med myter samt forskellige børneopera på cd, højtlæsning og kontakt til Den Jyske Opera. Den boligsociale indsats stod for kontakt til institutionerne, beskrivelse af forløbet samt koordinering af lokale aftaler og faciliteter. Endelig stod institutionerne for forældrekontakt, pædagogisk opsyn, forberedelse og opfølgning med børn og forældre.

Den primære økonomi til projektet stammede fra puljemidler til udvikling af et medborgercenter. Midlerne herfra dækkede både forestilling og fællesspisning. Kulturhus Herredsvang finansierede kaffe, te og kage den første og sidste gang og det var desuden Kulturhuset der lagde lokaler til hovedparten af arrangementet. Hertil kom at Den Jyske Opera allerede havde dækket alle udgifter vedrørende udvikling af forestillingen af egne driftsmidler, således at forestillingsprisen kunne holdes på et symbolsk niveau.

To frivillige fra Røde Kors Ungdom tilbød at give en hånd med i forbindelse med fællesspisningen. Tidligere erfaringer viser at der ofte er brug for ekstra hænder hvis der også skal være tid til samtaler, så det var et kærkomment supplement. Kontakten blev formidlet af Kulturhusets Børn- og ungemedarbejder.


Det personlige samarbejde

Når det kan lykkes at realisere projektet bygger det i høj grad på et professionelt personligt samarbejde, og det er hverken ligegyldigt eller tilfældigt hvilke parter der indgår i samarbejdet. Det handler altså ikke alene om hvilke institutioner der indgår i samarbejdet. Det handler i høj grad også om hvilke personer der vælger at løfte opgaven. Først og fremmest personer der kan se meningen med projektet og som vælger at tage ansvar for relevante dele af det samlede hele.

Kirsten Grønne har i sin egenskab af børnebibliotekskonsulent for lokalbibliotekerne en særlig interesse i kulturarrangementer for børn. Kirsten modtager ofte materialer fra fx operaen på et tidligt tidspunkt i produktionsfasen, og kan dermed deltage som aktiv sparringspartner og bidrage til at ideerne kan give lokal mening. Anne Dalsgaard har med en mangeårig baggrund som underviser på et pædagogseminarium stor indsigt i institutioners betydning i lokalområder og pædagogernes betydning som støtte og inspiration for forældre. Erfaringen viser at det er vanskeligt for Operaen at etablere kontakt direkte til institutionerne, og der er derfor behov for en flerleddet samarbejdskæde.

Det er netop opgaver, som for en kunstinstitution er meget tidskrævende og vanskelige at få helt på plads. Herudover har det for Birgitte Holt Nielsen også været en inspirerende kunstnerisk ramme at arbejde med at udvikle en forestilling, der skulle have konkret afsæt i relationen "barn og bibliotek."; og for biblioteket er det inspirerende at være lidt med på sidelinjen og ikke blot få en færdig forestilling.

Det har igennem hele forløbet været vigtigt at holde et højt informationsniveau og samtidig være præcis med informationen. Det har som eksempel været prioriteret højt at ringe til de involverede parter et par gange undervejs for at være sikker på at informationerne når frem i en travl hverdag. Telefonsamtalerne viste sig desuden at være vigtige for at få justeret på forventninger og praktiske forhindringer, bl.a. blev det klart at fællesspisningen skulle fremrykkes en time hvis det ikke skulle skabe unødige problemer.


Ringe i vandet
I forlængelse af projektet tilbød Den Jyske Opera både et materiale og en kursusdag for pædagoger. Materialet bestod af to CD’ere og ideer til hverdagsaktiviteter med musik og billedleg. Materialet fra Den Jyske Opera har været vigtigt for viderebearbejdningen af oplevelserne. Materialet har været vist på skærme i flere af afdelingerne. Pia Christensen fra Børnehuset Rydevænget siger "Børnene har forklaret hvad det er for forældrene" og Hanne Steenstrup fra Børnehuset Fjældevænget fortæller "at det har givet anledning til meget snak bagefter".

Det har været en vigtig prioritering i forløbet at der skulle være en kontinuitet – det skulle være mere end en enkeltstående forestilling, og det var vigtigt at trække på Kulturhusets resurser som bl.a. er café og bibliotek. Ved at styrke rammerne omkring forestillingerne med personaleresurser, kaffebord og fællesspisning kan en del forældre opleve at de bliver værdsat som brugere af Kulturhuset. Mange forældre valgte at slå sig ned og den boligsociale medarbejder fik mulighed for en snak ligesom pædagogerne havde ekstra tid til at tale med nogle forældre i uforpligtende rammer. Hanne Steenstrup siger: "Vi har fået stor positiv respons fra forældrene der oplevede at de blev mødt på nye måder" og "de var der alle sammen – alle børn blev hentet i Kulturhuset".

I perioden op til og under forløbet havde alle tre afdelinger udstillet billeder i Kulturhusets café. Det var ikke en del af den oprindelige planlægning. Ikke desto mindre kom det til at virke som en styrkelse af projektet da flere forældre havde været med til fernisering tidligere på foråret, og børnene genkendte deres billeder da de kom til opera, så det var helt i tråd med ønsket om kontinuitet og kendskab til Kulturhuset.

Det er vigtigt at hele projektet indgår i en større og forpligtende sammenhæng. Det giver betydeligt større potentialer. Børnene og forældrene kommer i institutionerne hvilket betyder at de kan tale om og gense sange og billeder. Kulturhuset og Hasle Bibliotek ligger på samme sted, og de involverede medarbejdere møder af og til de børn og forældre der var med, hvilket skaber genkendelse og fornemmelse af sammenhæng. Desuden hænger tre af de flotte billeder som indgik i forestillingen nu på biblioteket. Pia Christensen fortæller også "Vi havde både biblioteksbesøg inden projektet og et kreativt forløb om sol, måne og stjerner efter".


Benspænd
Det er en udfordring på den ene side at bygge projekter op på det personlige samarbejde, og på den anden side sørge for at projektet er synligt og funderet i de samarbejdende institutioner. Det er vigtigt at kollegaer kender til projektet, og i et vist omfang oplever en ansvarlighed for at det lykkes. Ellers kan en enkelt syg medarbejder få hele forløbet til at falde. Det kan også dreje sig om at mailkorrespondance sendt til en institutionsleder med sikkerhed kommer videre til de involverede parter, det kan dreje sig om at Kulturhusets øvrige aktiviteter er indforstået med dagens tumult eller at bibliotekets personale er klar til at lade kollegaen gå fri af hverdagens øvrige opgaver. For at det kan lykkes kræver det en særlig opmærksomhed på informationsbehovet, og en involvering af potentielle parter undervejs samt en respekt for andres arbejdsopgaver.

Oprindelig var forældrene inviteret med til forestillingen. Imidlertid viste det sig at salen, af hensyn til brandmyndighederne, ikke måtte rumme så mange mennesker. De forældre der mødte op ved forestillingens start blev lukket med ind. Alle andre fik mulighed for at vente i caféen. Vi ved af erfaring at det er væsentligt at have en ekstra medarbejder tilsted til at modtage og tale med de forældre der støder til. I hverdagen opstår der mange uforudsete begivenheder, hvilket i dette tilfælde betød at den ekstra medarbejder der var planlagt til at modtage forældrene den første dag måtte gå fra til andre ting. Det var dog en mindre detalje i det samlede indtryk.

Vi var tidligt ude med invitationerne da vi ved, at institutionerne har normeringer, der kan gøre det vanskeligt at tage på tur. Personalesituationen i den ene afdeling var meget presset i april, og det havde muligvis indflydelse på, at det var vanskeligt at motivere forældrene til at møde op, og nødvendigt at bryde tidligt op for at bringe børnene tilbage til afdelingen.

På grund af sygdom blev datoen for kursusdagen "Sæt lyd på din historie" flyttet til en dag hvor dagtilbuddet havde idrætsdag, og det fik betydning for pædagogernes mulighed for at deltage.

Kan udbytte måles?

Det er mange niveauer i et projekt som dette. Først og fremmest er der etableret et udvidet samarbejde mellem de involverede parter. Et samarbejde der vil gøre det lettere at lave et tilsvarende projekt i fremtiden, et samarbejde der gør det lettere at rette henvendelse til hinanden angående andre aktiviteter og ideer, og et samarbejde der styrker fornemmelsen af at indgå i en større sammenhæng.At både børn, pædagoger og forældre mødte talstærkt op kan i sig selv betragtes som en succes.

Erfaringsmæssigt ved vi at det kan være vanskeligt at få inviteret forældre på en måde så de har mulighed og lyst til at møde op. Hanne Steenstrup fra Børnehuset Fjældevænget fortæller, at især en af forældrene har udtrykt stor taknemmelighed for at være med. Forælderen siger at det har givet en større forståelse for børnehavens arbejde. Det var ikke en effekt vi havde forudset, og den må betragtes som vigtig med langsigtede konsekvenser.

Der er heller ingen tvivl om at børnene har fået noget med videre. Pia Christensen fra Børnehuset Rydevænget siger "Jeg ved de har fået noget ud af det - og de nød det" og Hanne Steenstrup siger tilsvarende "børnene var meget optaget af det" og "børnene kunne huske meget fra gang til gang".. For pædagogerne gav det nye muligheder. Pia Christensen siger at "det var rigtig fantastisk at være med til et projekt hvor andre tager over. Vi var der og kunne se hvordan børnene reagerede på andre voksne og om børnene kan sidde stille"

Et af formålene med projektet var at flere forældre begynder at bruge Kulturhuset mere. Hanne Steenstrup fra Børnehuset Fjældevænget siger "det giver god mening for børn og forældre at få øje på Kulturhuset". Hanne Steenstrup fortæller at "nogle forældre er kommet til at tale med andre forældre der bruger huset i forvejen. Nu har de været dernede for første gang, og vil måske bruge det fremover". De forældre der bruger huset er ambassadører for stedet. Pædagogerne var egentlig tænkt som ambassadører og det er i nogen grad overraskende at de andre forældre fungerer i den rolle. Vi ved også at forældre der ellers ikke taler sammen i børnehaven fulgtes af sted fra arrangementerne.

Projektet kan selvfølgelig ikke stå alene og må tænkes som en brik i en større hverdag. Forældrene skal opleve at det er rart at komme i Kulturhuset næste gang de vover sig indenfor.

Fremtiden
I lokalområdet findes endnu tre afdelinger af det samme dagtilbud, og det kunne være oplagt at planlægge et lignende forløb for dem, og bruge de erfaringer vi har fået. Selv om der er lagt mange timer i planlægning og udførelse af de tre arrangementer, har alle implicerede parter lyst til at gentage succesen. For biblioteket og Kulturhuset kunne det være en måde at cementere rollen som et aktivt sted for beboerne i området.

Samarbejdet mellem Birgitte Holt Nielsen og Kirsten Grønne understøtter en af spidskompetencerne i Den Jyske Opera’s B&U/Formidlingsafdeling som netop er evnen til at udvikle nye kunstneriske koncepter, som er tilpasset specielle rum og rammer, og hvis der viser sig mulighed for at udbygge samarbejdet med bibliotekerne på nye og spændende måder, er det bestemt en vej at gå.