Gå til sidens indhold
24. august 2010 Af Susanne Nielsen

E-læring som nationalt projekt på tværs af de gymnasiale uddannelser

Inden for de gymnasiale uddannelser, htx, hhx og stx, har der længe været et ønske om et system, der har fællestræk med både SWIM og UB-testen, men målrettet gymnasieelever. Ansvaret for udviklingen af elevernes informationskompetence er en opgave, der ikke kan løses alene af bibliotekaren. For at udvikle elevernes informationskompetence bedst muligt skal det bredes ud og integreres i såvel den faglige undervisning som i udviklingen af elevernes studiekompetence generelt. Biblioteksfunktionen skal med andre ord ind i uddannelserne. Lib-guide er et forsøg på at skabe netop et sådant system til at udvikle informationskompetencer i undervisningen på de gymnasiale uddannelser.

Både under idéudviklingen af systemet og efterfølgende har programgruppen ”Nye Institutioner” bidraget med konsulentbistand, og DEFF har bevilliget støtte til afklaringsprojektet (fase 1) og nu fase 2 behovsanalyse og kravspecifikation. Der blev i fase 1 udviklet en e-læringsplatform på adressen www.lib-guide.dk. Og på nuværende tidspunkt er der er en del forløb og tests, der er udviklet af bibliotekarer og lærere. Lib-guide skal i bedste web 2.0-ånd fungere som en platform for videndeling for gymnasiebibliotekarer og undervisere ved at give adgang til det materiale, der bliver lagt ind, og give mulighed for at bruge, redigere og videreudvikle det.

Fungerer videndelingen?
Fase 1 viste at den ene del af programmet, der fungerer som en platform for videndeling, allerede på nuværende tidspunkt ser ud til at styrke integrationen mellem bibliotekar og lærerne om et fælles mål: styrkelse af elevernes informationskompetence. Gennem videndeling får man indblik i hinandens fagområder og bliver bedre til at formidle på tværs af faggrænser, og det kommer eleverne til gode f.eks. i vejledningen.
Vi tror på, at den videndeling, der sker ved at lærere og bibliotekarer tilføjer e-læringsforløb og genbruger dem på tværs af uddannelser og institutioner, er essensen i Lib-guide, og skal udbygges. Det er derfor meget vigtigt, at det er nemt at lægge materiale ind og genbruge andres materialer. Vi konkluderer derfor, at vores erfaring med anvendelse af web 2.0 til deling af undervisningsmateriale inden for informationssøgning er absolut positiv. Der har været interesse for produktet, og vi har formået at opbygge tilstrækkelig funktionalitet på siden til, at det har været relevant at teste og evaluere projektet.

Hvordan fungerer Lib-guide i klasseværelset?
En underviser og en bibliotekar har afprøvet Lib-guide på fem 1. års htx. klasser a 30 elever. Undervisningen blev indledt af et oplæg fra bibliotekaren på 20 min. Derefter et e-læringsforløb på ca. 30 min. og de sidste 10 min. var der opsamling på både spørgsmål til forløbet, opsummering af oplægget og elevernes evaluering af Lib-guide.
Alle fem klasser blev undervist i løbet af en uge og både selve programmet, oplægget og forløbet blev løbende tilrettet. De første to klasser havde tre forskellige forløb, hvorefter vi ved den tredje klasse prøvede med samme forløb til alle. Det fortsatte vi med efterfølgende, da det gav mulighed for konkurrence med sidemanden om at løse testen, ligeledes gav det mulighed for diskussion om, hvorfor svarene var rigtige eller forkerte. En meget udviklende dialog.

Nogle af elevernes evalueringer kom bag på os. Lib-guide er endnu en betaversion og med mange mangler. Det skyldes både manglende tid, penge og viden om, hvordan vi laver et fancy design og features. High-score funktionen er heller ikke helt klar endnu. Men eleverne ønskede faktisk ikke det ”fancy”. De synes, det var rart, at designet var minimalistisk, da det virkede nemt at bruge og mere reelt og seriøst.
I vores projektbeskrivelse var vi overbeviste om, at Lib-guide skulle kunne konkurrere med computerspil i design og funktion men på baggrund af vores lille empiriske grundlag er vi kommet i tvivl om, hvor meget vi skal inddrage computerspil i Lib-guide.
Eleverne ville gerne have at vide, hvorfor de svarede forkert på spørgsmålene og hvorfor et andet svar var korrekt. De ville også gerne have en high-score på, så de på den måde bedre kunne konkurrere med hinanden.
Elevernes overordnede vurdering var, at de synes de fik noget ud af undervisningsforløbet og at det var en anderledes måde at lære på. Vores tests af siden og samarbejde med fagfolk inden for undervisnings-, biblioteks- og e-learningverdenen har været medvirkende til at forme platformen. Noget af det mest positive har været, at fem klasser har gennemført et forløb og en test uden nævneværdige problemer og med udbytte af undervisningen.

Det er vores vurdering at web 2.0 er en tidssvarende indgangsvinkel til at få skabt store mængder af brugbart materiale. Det sætter store krav til en enkel og effektiv brug af siden for lærere og bibliotekarer.
Sundin* har undersøgt 31 webbaserede vejledninger i informationskompetence og skriver ”En udfordring for fremtidige udviklere af vejledninger i informationskompetence – som for internetbaserede bibliotekstjenester i øvrigt – er derfor, hvordan man kan skabe en kontekstuel fleksibilitet.” s. 91
Det er lige præcis den mulighed Lib-guide giver ved at være en fri tilgængelig værktøjskasse, som kan fyldes med værktøj af lærer og bibliotekar i fællesskab med det formål, at eleverne skal lære at bruge værktøjet i værktøjskassen for at lære.

Om platformen har potentiale til at blive ”rigtig” web 2.0 er endnu for tidligt at sige. Det er betinget af, at der kommer mere brugbart materiale ind. Der er ingen tvivl om, at projektet vil vokse meget, hvis videreudviklingen skete i et projekt i stil med dette, men med et større omfang.

Fase 2 Behovsanalyse og kravspecifikation
En videreudvikling af en e-læringsplatform som Lib-guide er nu i gang. Projektet er i fase 2, som arbejder videre på resultaterne af afklaringsprojektet ”E-læringsprogrammet Lib-guide” og indbefatter behovsanalyse og kravspecifikation. Det er et samarbejdsprojekt mellem Uddannelsescenter Holstebro hhx, htx og Thisted Gymnasium og HF kursus, stx. Arbejdsgruppen består af 3 undervisere og 3 bibliotekarer. Der er desuden tre konsulenter fra de videregående uddannelser, to fra Aalborg Universitet og en fra University College Nordjylland. De fungerer både som konsulenter for henholdsvis det pædagogiske, tekniske og informationsfaglige felt, men også som aftager af vores elever.

Behovsanalyse
9 lærere fra de tre gymnasiale retninger har deltaget i projektet, hvor de har undervist ca. 300 elever i informationssøgning vha. af Lib-guide. Der er derefter holdt fokusgruppeinterviews, og citater fra disse er listet op under.

Hvad siger lærerne?
· Et netbaseret produkt giver mulighed for at ramme eleverne, når de har behov for at søge
information
· Der er stor velvilje til at integrere Lib-guide i undervisningen, og underviserne vil gerne
bruge det af flere omgange, så eleverne bliver vant til det.
· Lib-guide fungerer fint som redskab til samarbejde lærere og bibliotekar. Giver et godt
samspil, så man bedre kan bruge hinandens kompetencer.
· Underviserne er åbne overfor det at videndele undervisningsmateriale

Fase 2 ventes afsluttet i oktober 2010 med en kravspecifikation til en ny Lib-guide til de gymnasiale uddannelser. Så håber og tror vi på at der bliver en fase 3 til projektmodning, der tænkes som en afprøvning og en formulering af det endelig projekt, som kan starte i februar 2011.


*Sundin, Olof (2006). Informationskompetence, ikt og bibliotekarens professionelle ekspertise. I: Trine Schreiber og
Hans Elbeshausen (red.): Bibliotekarerne. En profession i et felt af viden, kommunikation og teknologi. Frederiksberg:
Samfundslitteratur


Artiklen er en revideret udgave af artiklen bragt i DF-revy
Nielsen, Susanne (2009). Projekt Lib-guide – et samarbejde, Vol. 32 (nr. 4) s. 12-13


Læs flere artikler om emnet:
Knud Holch Andersens artikel
Hvad skal google-generationen med bibliotekarer?
Trine Schreiber og Pia Hvid Tønnesens artikel
Googling er ikke nok – heller ikke i gymnasiet
Else Marie Andersen og Sune Mølgaard Fabers artikel
Gymnasiale uddannelsesbiblioteker - en særlig bibliotekstype med egen profil!