Gå til sidens indhold

Vedtægter for Aktionsfonden

Gældende pr. 1.1.2001

(Vedtægternes §1 er senest revideret i forbindelse med urafstemning den 5. februar 2020 jf. nyt forbundsnavn)

§1 Navn og formål

Fondens navn er Forbundet Kultur og Informations Aktionsfond.

Stk. 2. Fonden skal ikke betragtes som en selvstændig juridisk person, idet fonden indgår som en integreret del af Forbundet Kultur og Information med den særlige status i forbundet, der er en følge af nærværende vedtægter.

Stk. 3. Fonden kan anvendes:

  1. Fondens midler kan anvendes i forbindelse med arbejdskampe. Af det budgetterede overskud kan ydes driftstilskud til Forbundet Kultur og Information.

  2. Andelen af Aktionsfondens årlige overskud til Forbundet Kultur og Informations drift, skal fremgå af forbundets budget.

Stk. 4. Fonden kan yde økonomisk støtte til andre faglige organisationer, faggrupper og klubber, som lider tab i forbindelse med faglige kampe eller konflikter.


§2 Administration og bestyrelse

Fonden administreres og ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Fondsbestyrelsen er identisk med Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse.


§3 Beretning

Fondsbestyrelsen aflægger beretning på Forbundet Kultur og Informations ordinære generalforsamling.


§4 Bidrag

Indbetalinger til fonden sker gennem bidrag fra aktive medlemmer af Forbundet Kultur og Information og opkræves sammen med det almindelige kontingent.

Stk. 2. Generalforsamlingen fastsætter årligt bidragets størrelse.

Stk. 3. Såfremt Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse træffer beslutning om opkrævning af ekstraordinære bidrag til fonden, tilfalder disse bidrag ligeledes fonden.

Stk. 4. Fonden kan i øvrigt modtage frivillige bidrag fra anden side.


§5 Tilskud eller lån under konflikt

Under lockout samt under konflikter iværksat af hovedbestyrelsen yder fonden tilskud eller lån til konfliktdeltagerne, som er medlemmer af forbundet, til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med konflikt.

Stk. 2. Størrelsen af tilskuddet eller lånet fastsættes af fondsbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Fondsbestyrelsen fastsætter ligeledes betingelserne for eventuelle låns forrentning og tilbagebetaling.

Stk. 3. Fondsbestyrelsen kan i øvrigt yde tilskud eller lån til enkeltmedlemmer, grupper af medlemmer eller til forbundet i forbindelse med aktioner og kampagner.


§6 Midlernes anbringelse

Fondens midler, som skal holdes adskilt fra Forbundet Kultur og Informations øvrige formue, skal anbringes til størst mulig forrentning og fortrinsvis i let realisable værdipapirer eller i fast ejendom.


§7 Budget og regnskab

Der udarbejdes selvstændig budget og regnskab for fonden, idet kapitalkontoen indgår i Forbundet Kultur og Informations regnskab.

Stk. 2. Budget og regnskab forelægges Forbundet Kultur og Informations ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 3. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 4. Fondens regnskab revideres af Forbundet Kultur og Informations til enhver tid værende revisor.


 

§8 Vedtægtsændringer

Ændring af fondens vedtægter kan ske efter de regler, som til enhver tid er gældende for vedtagelse af ændringer af Forbundet Kultur og Informations vedtægter.


 

§9 Ophævelse

Fondens ophævelse kan ske efter de regler, som til enhver tid er gældende for beslutninger om Forbundet Kultur og Informations opløsning.

Stk. 2. I tilfælde af fondens ophævelse overgår fondens midler til Forbundet Kultur og Informations øvrige virksomhed.