Urafstemning

Valg til Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse

Gå til sidens indhold

Vedtægter for Aktionsfonden

Gældende pr. 1.1.2001

§1 Navn og formål

Fondens navn er Bibliotekarforbundets Aktionsfond.

Stk. 2. Fonden skal ikke betragtes som en selvstændig juridisk person, idet fonden indgår som en integreret del af Bibliotekarforbundet med den særlige status i forbundet, der er en følge af nærværende vedtægter.

Stk. 3. Fonden kan anvendes:

  1. Fondens midler kan anvendes i forbindelse med arbejdskampe. Af det budgetterede overskud kan ydes driftstilskud til Bibliotekarforbundet

  2. Andelen af Aktionsfondens årlige overskud til BF's drift, skal fremgå af Bibliotekarforbundets budget.

Stk. 4. Fonden kan yde økonomisk støtte til andre faglige organisationer, faggrupper og klubber, som lider tab i forbindelse med faglige kampe eller konflikter.


§2 Administration og bestyrelse

Fonden administreres og ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Fondsbestyrelsen er identisk med Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse.


§3 Beretning

Fondsbestyrelsen aflægger beretning på Bibliotekarforbundets ordinære generalforsamling.


§4 Bidrag

Indbetalinger til fonden sker gennem bidrag fra aktive medlemmer af Bibliotekarforbundet og opkræves sammen med det almindelige kontingent.

Stk. 2. Generalforsamlingen fastsætter årligt bidragets størrelse.

Stk. 3. Såfremt Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse træffer beslutning om opkrævning af ekstraordinære bidrag til fonden, tilfalder disse bidrag ligeledes fonden.

Stk. 4. Fonden kan i øvrigt modtage frivillige bidrag fra anden side.


§5 Tilskud eller lån under konflikt

Under lockout samt under konflikter iværksat af hovedbestyrelsen yder fonden tilskud eller lån til konfliktdeltagerne, som er medlemmer af forbundet, til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med konflikt.

Stk. 2. Størrelsen af tilskuddet eller lånet fastsættes af fondsbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Fondsbestyrelsen fastsætter ligeledes betingelserne for eventuelle låns forrentning og tilbagebetaling.

Stk. 3. Fondsbestyrelsen kan i øvrigt yde tilskud eller lån til enkeltmedlemmer, grupper af medlemmer eller til forbundet i forbindelse med aktioner og kampagner.


§6 Midlernes anbringelse

Fondens midler, som skal holdes adskilt fra Bibliotekarforbundets øvrige formue, skal anbringes til størst mulig forrentning og fortrinsvis i let realisable værdipapirer eller i fast ejendom.


§7 Budget og regnskab

Der udarbejdes selvstændig budget og regnskab for fonden, idet kapitalkontoen indgår i Bibliotekarforbundets regnskab.

Stk. 2. Budget og regnskab forelægges Bibliotekarforbundets ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 3. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 4. Fondens regnskab revideres af Bibliotekarforbundets til enhver tid værende revisor.§8 Vedtægtsændringer

Ændring af fondens vedtægter kan ske efter de regler, som til enhver tid er gældende for vedtagelse af ændringer af Bibliotekarforbundets vedtægter.§9 Ophævelse

Fondens ophævelse kan ske efter de regler, som til enhver tid er gældende for beslutninger om Bibliotekarforbundets opløsning.

Stk. 2. I tilfælde af fondens ophævelse overgår fondens midler til Bibliotekarforbundets øvrige virksomhed.