Gå til sidens indhold

Retningslinjer for forbundets politiske revisorers virksomhed

Stk. 1. De af generalforsamlingen valgte politiske revisorer er generalforsamlingens tillidsrepræsentanter i forhold til hovedbestyrelsen – jf. forbundets vedtægter §20, stk. 1.

Stk. 2. De politiske revisorers virksomhed udøves uafhængigt af den valgte statsautoriserede revisor og indskrænker ikke den statsautoriserede revisors forpligtelser og ansvar efter lovgivningen og vedtægterne.

Stk. 3. De politiske revisorer har til opgave at gøre sig bekendt med hovedbestyrelsens udførelse af sit hverv og skal herunder navnlig påse, om hovedbestyrelsen i såvel økonomisk som i anden henseende har udført sit arbejde i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger og intentioner. Generalforsamlingen kan i forbindelse med valget af de politiske revisorer foretage en præcisering af de politiske revisorers arbejdsopgaver.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen er forpligtet til at udlevere et eksemplar af det reviderede regnskab til de politiske revisorer, når regnskabet er godkendt af hovedbestyrelsen. Endvidere er hovedbestyrelsen forpligtet til efter begæring af de politiske revisorer at give disse adgang til at gennemgå forbundets protokoller med tilhørende bilag.

Stk. 5. De politiske revisorer skal ikke foretage sædvanlig revision og er alene ansvarlige over for generalforsamlingen, som kan udtrykke sin misbilligelse af de politiske revisorers arbejde. Der kan ikke iværksættes andre sanktioner mod de politiske revisorer.

Stk. 6. De politiske revisorer skal udarbejde en skriftlig rapport over det udførte arbejde. Rapporten skal være forbundet i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse og offentliggøres på forbundets hjemmeside sammen med de øvrige bilag til dagsordenen.

Stk. 7. De politiske revisorer har desuden til opgave at sikre at elektronisk urafstemning og valg efter forbundets generalforsamling sker korrekt og forsvarligt. Herudover er det de politiske revisorers opgave ved stemmelighed til valg af hovedbestyrelsesmedlemmer at foretrække lodtrækning blandt kandidaterne – jf. vedtægternes §12, stk. 6 og 7. Endvidere jf. §12, stk. 9 at afgøre evt. tvivlspørgsmål vedr. elektronisk urafstemning.

Vedtaget af forbundets generalforsamling den 6. - 7. november 2010