Gå til sidens indhold

Klubber

Lokale arbejdspladsklubber er et væsentligt led i Forbundet Kultur og Informations organisatoriske struktur. Klubbernes formål er at danne lokale netværk som inspiration til debat m.v. samt ikke mindst at være bagland for den lokale tillidsrepræsentant.

Forbundet Kultur og Information opfordrer derfor til, at der på alle arbejdspladser dannes klubber. Forbundet har udarbejdet standardvedtægt for klubberne og giver tilskud til klubvirksomhed.

 • Standardvedtægter for Forbundet Kultur og Informations klubber
  Forbundet opfordrer til, at der på arbejdspladserne oprettes forbunds ellerAC-klubber. Der er mulighed for at søge om klubtilskud.

  STANDARDVEDTÆGT for Forbundet Kultur og Informations klubber med virkning fra 1.1.2007
   - gældende for såvel offentlige som private arbejdspladser

  §1
  Navn og medlemmer
  Klubbens navn er Forbundet Kultur og Informations klub/fællesklub på/ved xxx. 
  Alle aktive medlemmer af Forbundet Kultur og Information på arbejdsstedet/-erne er automatisk medlem af klubben.

  Stk. 2
  Klubbens medlemmer kan på en generalforsamling træffe beslutning om, hvorvidt studentermedlemmer af Forbundet Kultur og Information (passivt medlemskab), der arbejder på arbejdsstedet/-erne kan deltage i klubbens virksomhed.

  §2
  Formål
  Klubbens formål er at fremme medlemmernes ansættelsesmæssige, faglige, økonomiske og uddannelsesmæssige interesser og befordre kontakten mellem medlemmerne indbyrdes samt mellem medlemmerne og forbundet. Klubben er den lokale organisation af Forbundet Kultur og Information.

  §3
  Klubbestyrelse
  Klubbens virksomhed ledes af en klubbestyrelse, som består af mindst 3 medlemmer. Klubbestyrelsens medlemmer vælges på en generalforsamling. Klubbestyrelsen konstituerer sig selv. Tillidsrepræsentanten (tillidsrepræsentanterne) samt TR-suppleant/-er er automatisk medlem(mer) af klubbestyrelsen.

  Stk. 2
  Klubbestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen afgår efter tur hvert år.

  Stk. 3
  Klubbestyrelsen afholder møder efter behov - eller når TR eller et flertal af klubbestyrelsen ønsker det.

  § 4
  Generalforsamling
  Klubben afholder generalforsamling en gang årligt. Ordinær generalforsamling indkaldes med minimum 21 dages varsel.

  Stk. 2
  Forslag til dagsorden skal udsendes senest 14 dage før afholdelse med angivelse af at øvrige forslag skal være klubbestyrelsen i hænde inden for 5 dage, således at klubbestyrelsen kan udsende ny og endelig dagsorden til medlemmer senest 7 dage for afholdelse af generalforsamlingen.

  Stk. 3
  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, såfremt (xx) medlemmer af klubbestyrelsen eller 10% af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse til generalforsamling bilægges dagsorden for generalforsamlingen.

  Stk. 4
  Stemmeafgivning ved generalforsamling kan kun ske ved personligt fremmøde.

  §5
  Klubmøder
  I perioderne mellem generalforsamlingerne er klubmøderne klubbens højeste myndighed.

  Stk. 2
  Klubben afholder klubmøder, når klubbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af medlemmerne forlanger det, samt når forbundet kræver det.

  Stk. 3
  Klubbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

  Stk. 4
  Stemmeafgivning ved klubmøder kan kun ske ved personligt fremmøde.

  §6
  Økonomi
  Klubben kan efter motiveret ansøgning modtage tilskud fra forbundet. Klubben kan beslutte at opkræve særskilt klubkontingent. Klubbens økonomi er i øvrigt forbundet uvedkommende. Ved klubbens ophør tilfalder eventuelt overskud forbundet. Se endvidere særskilte "Retningslinier for klubtilskud".

  §7
  Ændring af klubvedtægter
  Ændring af klubbens vedtægter sker på generalforsamlingen eller ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Beslutning om ændringer sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Nye vedtægter indsendes senest 14 dage efter generalforsamlingen til godkendelse i Forbundet Kultur og Information.

  Stk. 2
  Træffer forbundets hovedbestyrelse beslutning om ændring af denne standardvedtægter er klubben forpligtet til at klubbens vedtægter ikke er i modstrid med gældende standardvedtægt.

  §8
  Opløsning
  Klubbens opløsning kræver vedtagelse med 2/3 flertal på en generalforsamling og vedtagelse ved almindeligt flertal ved en umiddelbart derefter foretaget urafstemning blandt forbundets medlemmer på arbejdsstedet/arbejdsstederne.

  (Denne standardvedtægt er vedtaget af Hovedbestyrelsen, 13.12.2006 – Konsekvenstilrettet efterfølgende jf. ændring i Forbundet Kultur og Informations vedtægter på Generalforsamling 2020).

  Forbundet Kultur og Informations bemærkning til standardvedtægter for forbundets klubber

  Klubbens vedtægter udformes altid i overensstemmelse med vedtægter for Forbundet Kultur og Information samt nærværende standardvedtægt.

  Klubben beslutter selv om navnet skal være "klub"/"fællesklub" samt om øvrige lokale forhold skal skrives ind vedr. evt. mødetider, -længder m.v.

  Kriteriet for medlemskab af klub er aktivt medlemskab af bibliotekarforbundet samt ansættelse ved pågældende bibliotek/biblioteker, herunder vikarer.

  Såfremt klubben har vedtaget, at studentermedhjælpere, der arbejder på stedet, kan deltage i klubbens virksomhed, kræver dette for studerende passivt medlemskab af Forbundet Kultur og Information.

 • Klubtilskud til klubber

  Klubtilskud tildeles årligt fra Forbundet Kultur og Information efter ansøgning fra klubben - normalt pr. 1. januar i det pågældende år.

  Ansøgningen skal indeholde:

  1. Et budgetgrundlag der opregner de forventede aktiviteter
   (med angivelse af de forventede aktiviteter, herunder mødevirksomhed - og de forventede udgifter hertil)
  2. Antallet af klubmedlemmer pr. 1. januar
  3. Andre indtægter
   (F.eks. klubkontingent og størrelsen heraf).

  Download ansøgningsskema

  Retningslinjer for tildeling af klubtilskud er følgende:

  • Udgifter i.f.m. lokal mødevirksomhed (fortæring) m.v.
  • Rejseomkostninger for medlemmer til lokal aktivitet (klubmøder, lokale AC-møder m.v.). (Der ydes ikke tilskud til rejseomkostninger til Forbundet Kultur og Informations generalforsamling og fagligt landsmøde)
  • Ekstern mødevirksomhed (lokale organisationsmøder m.v.).

  Klubtilskud udgør kr. 140 kr. pr. aktivt medlem af forbundet pr. år.

  Såfremt klubben har særlige udgifter (f.eks. til foredragsholdere udefra eller kontingent til fællesklubber, AC-samarbejde m.v.), kan der søges om forhøjet/ekstraordinært tilskud.

  Regnskab
  Regnskab indsendes årligt i forbindelse med ny ansøgning - dog senest ved udgangen af januar efter regnskabsåret.
  Af regnskabet skal fremgå udgifter, samt hvor stor kassebeholdningen er pr. 31. december i regnskabsåret.

  Såfremt kassebeholdning udgør over halvdelen af årets tilskud udbetales der ikke tilskud førend dette beløb er opbrugt med mindre der angives særlig begrundelse herfor.

 • Klubtilskud til AC-klubber

  Retningslinjer for klubtilskud til AC-klubber med virkning fra 1.1.2011

  AC-klubtilskud tildeles årligt fra Forbundet Kultur og Information efter ansøgning fra klubben. Tilskud ydes med virkning fra 1. januar - og ansøgning indsendes senest i løbet af januar måned sammen med regnskab for det foregående år.

  Ansøgning skal indeholde

  1. Et budgetgrundlag der opregner de forventede aktiviteter
   (med angivelse af de forventede aktiviteter, herunder mødevirksomhed - og de forventede udgifter hertil)
  2. Antallet af klubmedlemmer pr. 1. januar
  3. Andre indtægter
   (F.eks. klubkontingent og størrelsen heraf).

  Download ansøgningningsskema

  Retningslinjer for tildeling af AC-klubtilskud er følgende:

  • Er der tale om en AC-klub på et arbejdssted, hvor der ikke findes en Forbundet Kultur og Information-klub også, ydes der et årligt klubtilskud på kr. 140 kr. pr. medlem pr. år
  • Er der både en AC-klub for alle medlemmer samt en forbundsklub også, ydes der et årligt grundtilskud til AC-klubben på 70 kr. pr. forbundsmedlem

  Såfremt AC-klubben har særlige udgifter (f.eks. til foredragsholdere udefra eller kontingent til fællesklubber m.v.), kan der søges om forhøjet/ekstraordinært tilskud.

  Regnskab indsendes årligt i forbindelse med ny ansøgning - dog senest ved udgangen af januar efter regnskabsåret.

  Af regnskabet skal fremgå udgifter, samt hvor stor kassebeholdningen er pr. 31. december i regnskabsåret.

  Såfremt kassebeholdning udgør over halvdelen af årets tilskud udbetales der ikke tilskud førend dette beløb er opbrugt med mindre der angives særlig begrundelse herfor.

  Udgangspunktet for, at Forbundet Kultur og Information yder tilskud til lokale AC-klubber, er at andre organisationer, der er medlem af AC-klubben, gør tilsvarende.