Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Retningslinjer for ansættelsesgrupper

§ 1 Medlemskab
Kriteriet for optagelse i een af ansættelsesgrupperne er ansættelse i relevant ansættelsesområde samt medlemskab af forbundet (herefter KI).

Stk. 2
Ved optagelse i KI overføres de i pågældende ansættelsesområde ansatte bibliotekarer automatisk til den relevante ansættelsesgruppe.

Stk. 3
Ved ansættelse i det pågældende ansættelsesområde overføres medlemmer af KI automatisk til gruppen.

Stk. 4
Et medlems overgang til ansættelse uden for gruppens område, bevirker samtidig automatisk udtræden af gruppen.

§ 2 Vedtægter
Gruppens vedtægter udformes i overensstemmelse med vedtægter for KI og nærværende retningslinjer.

Stk. 2
Forud for behandling på en gruppes generalforsamling forelægges forslag til eller ændring af gruppens vedtægter for hovedbestyrelsen. Når vedtægterne er vedtaget af gruppen, forelægges de for hovedbestyrelsen til endelig godkendelse.

Stk. 3
En ansættelsesgruppe kan kun nedlægges ved beslutning på KI's generalforsamling.

§ 3 Funktion
Ansættelsesgruppen er forpligtet til at besvare henvendelser fra KI af enhver art inden for dens område og til at lade sig repræsentere ved et medlem ved indkaldelse fra KI.
KI tager i videst muligt omfang hensyn til indstillinger fra ansættelsesgrupper i sager, hvori disse høres, men er ikke forpligtet til at disponere i overensstemmelse med indstillingen. Motiveret afgørelse meddeles ansættelsesgruppen.

Stk. 2
Henvendelser, som ikke er af rent orienterende karakter fra en ansættelsesgruppe til instanser uden for KI, foregår gennem forbundet. Hvis en henvendelse ikke umiddelbart videresendes, optages kontakt med gruppen.

Stk. 3
KI er forpligtet til at besvare alle henvendelser fra ansættelsesgruppen og lade sig repræsentere, hvis dette måtte ønskes.

§ 4 Generalforsamling/medlemsmøder
Regler for afholdelse af generalforsamling/medlemsmøder fastsættes i gruppens vedtægter.

§ 5 Bestyrelse
Gruppen står frit hvad angår fastlæggelse af bestyrelsens form og interne beføjelser, men en fast kontaktperson i bestyrelsen skal til enhver tid være meddelt KI skriftligt.

Stk. 2
Sammensætning og ændringer af gruppens bestyrelse skal foruden at meddeles KI snarest offentliggøres i forbundets blad.

Stk. 3
Hovedbestyrelsen afholder orienteringsmøde med repræsentanter for hver af KI's ansættelsesgrupper mindst 2 gange årligt.

§ 6 Bistand fra KI
KI's sekretariat fungerer som sekretariat for gruppen.