Gå til sidens indhold

Hvad er Døssingfonden?

Døssingfonden blev oprettet i forbindelse med forbundets 60 års jubilæum i 1983 med det formål at uddele Døssingprisen.

Vedtægter for Døssingfonden

§1 Navn

Fondens navn er Døssingfonden

Stk. 2. Fonden skal ikke betragtes som en selvstændig juridisk person, idet fonden indgår som en integreret del af Bibliotekarforbundet med den særlige status i forbundet, der er en følge af nærværende vedtægter.

§2 Formål
Fonden har til formål at udbetale legater til enkeltpersoner og/eller grupper, som har ydet en påskønnelsesværdig indsats indenfor det kultur- eller bibliotekspolitiske område.

§3 Administration
Fonden administreres af Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse.

Stk. 2. Bibliotekarforbundet hovedbestyrelse nedsætter i forbindelse med det konstituerende hovedbestyrelsesmøde et udvalg - Døssingprisudvalget - bestående af 3 medlemmer. Udvalgets medlemmer vælges blandt de af Bibliotekarforbundets medlemmer, der ikke er medlemmer af hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Udvalget har til opgave at indstille kandidat(er) til Døssingprisen til hovedbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning.
Bibliotekarforbundets medlemmer kan overfor hovedbestyrelsen bringe kandidat(er) i forslag.

§4 Beretning
Døssingprisudvalgets beretning indgår i Bibliotekarforbundets beretning og aflægges sammen med denne på forbundets ordinære generalforsamling.


§5 Bidrag

Indbetalinger til fonden sker gennem bidrag fra Bibliotekarforbundet.

Stk. 2. Generalforsamlingen fastsætter bidragets størrelse.

Stk. 3. Fonden kan iøvrigt modtage frivillige bidrag fra anden side.


§6 Prisuddeling

Døssingprisen uddeles i forbindelse med Bibliotekarforbundets ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Finder Døssingprisudvalget ikke, at der er egnede kandidater til prisen, kan det indstille til hovedbestyrelsen, at uddeling undlades. Hovedbestyrelsen træffer den endelige beslutning herom.

Stk. 3. Kan der i udvalget ikke opnås enighed om kandidatindstilling eller undladelse heraf, overtager hovedbestyrelsen udvalgets funktion.

Stk. 4. Den samlede årlige pris udgør indtil kr. 25.000,00.

Stk. 5. Hvert fjerde år, første gang 1998, reguleres størrelsen af prisen. Beslutningen om regulering træffes af generalforsamlingen efter forslag fra hovedbestyrelsen.

Stk. 6. Personer eller grupper, der har modtaget prisen, kan ikke påny modtage prisen, før der er forløbet mere end 5 år fra prisens modtagelse.

§7 Midlernes anbringelse
Fondens midler, som skal holdes adskilt fra Bibliotekarforbundets øvrige formue, skal anbringes til størst mulig forrentning og fortrinsvis i let realisable værdipapirer.

§8 Regnskab
Der udarbejdes selvstændigt regnskab for fonden, idet kapitalkontoen indgår i Bibliotekarforbundets regnskab.

Stk. 2. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3. Regnskabet forelægges Bibliotekarforbundets generalforsmaling til godkendelse.

Stk. 4. Fondens regnskab revideres af Bibliotekarforbundets til enhver tid værende revisor.

§9 Ændring af vedtægter
Ændring af fondens vedtægter kan ske efter de regler, som til enhver tid er gældende for vedtagelse af ændringer af Bibliotekarforbundets vedtægter.

§10 Ophævelse
Fondens ophævelse kan ske efter de regler, som til enhver tid er gældende for beslutninger om Bibliotekarforbundets opløsning.

Stk. 2. I tilfælde af fondens ophævelse overgår fondens midler til Bibliotekarforbundets øvrige virksomhed.