Gå til sidens indhold

Hvem er Forbundet Kultur og Information?

Forbundet Kultur og Information er et fagforbund, en interesseorganisation og det faglige fællesskab for dig, der arbejder professionelt med data, information, viden og kultur.

Som fagforbund arbejder vi for at sikre vores medlemmer de bedst mulige vilkår. Uanset om det handler om løn, frihed og fleksibilitet, pension eller mere generelle arbejdsvilkår. Det gør vi i forhandlingssamarbejdet med Akademikerne (AC), og ved at rådgive konkret om alt fra jura og uenighed til løn, karrieremuligheder og jobsøgning på det offentlige og private arbejdsmarked. Forbundet arbejder for at sikre fuld beskæftigelse inden for medlemmernes fag.

Vi er en medlemsnær organisation med fagligt fokus. Vi er til stede for vores medlemmer i alle aspekter af deres arbejdsliv, fordi vi kender dem, deres faglighed og deres opgaver.

Forbundet Kultur og Information har godt 3.600 medlemmer, herunder privat- og offentligt ansatte, passive medlemmer, studenter- og pensionistmedlemmer.

 • Data, information og viden

  Vi arbejder for et samfund baseret på fri og lige adgang til viden, med sikker og etisk håndtering af data.

  Det er ikke en selvfølge. Mængden af information i verden vokser voldsomt, men det gør overblikket og sandhedsværdien ikke. For at sikre et demokratisk samfund, der bygger på viden og dannelse, er der derfor nu og i fremtiden voksende behov for vores medlemmers professionelle evne til at vurdere og formidle data, information og viden med troværdighed.

  Det gælder i både offentlige institutioner og i private virksomheder, hvor solid håndtering af kritisk information er afgørende. Der er en rød tråd fra vores medlemmers bidrag til børn og unges læselyst og digitale dannelse i daginstitutioner og skoler til deres rolle for studerende og forskere på de videregående uddannelser og til kvalitetssikring af information og data bredt i alle typer virksomheder.

 • Hvem er vores medlemmer?

  Mange af vores medlemmer er bibliotekarer, mens stadig flere har en digital, kulturel eller kommunikationsfaglig uddannelse. De arbejder i både offentlige organisationer og private virksomheder med data og information, med viden og kultur og med brugerrettet formidling i bred forstand.

  Studentermedlemmer hos KI læser til eksempelvis cand.it, cand.scient.bibl. eller cand.mag. og studerer fag som informationsstudier, bibliotekskundskab og videnskommunikation, filosofi, æstetik og kultur, moderne kultur og kulturformidling, sustainable heritage management, kommunikation og it, digital design og interaktive teknologier, natur- og kulturformidling og øvrige uddannelser inden for data, information, viden og kultur.

  Alle studerende som passer ovenstående beskrivelse kan søge om medlemskab hos KI som deres fagforening.

 • Vores medlemmer gør en forskel

  Mange af KI’s medlemmer påtager sig et særligt ansvar for at styrke den demokratiske sammenhængskraft i samfundet ved at fremme lige afgang til kultur, viden og information. Derfor finder du vores medlemmer på et meget bredt arbejdsmarked. 

  En del af KI’s medlemmer er eksempelvis ansat i styrelser, på universiteter, og i forvaltninger, hvor de arbejder med at kvalificere den offentlige styring og de offentlige løsninger til fordel for de offentligt ansatte, borgere og virksomheder i samfundet.

  Vi har også medlemmer af KI, der arbejder med forretningskritiske data. Det gælder fx i arbejdet med biomedicinske og sundhedsrelaterede problemstillinger og produkter. Andre af vores medlemmer arbejder med at måle, indhente, ordne, kvalificere og analysere data og informationer om brugeradfærd, markedsudvikling, business impact og sustainability measures for at skabe helstøbte brugeroplevelser, optimere forretningen og skabe konkurrenceforbedringer, fremme miljøansvarlig og bæredygtig udvikling, præcisere produktudviklingen, målrette kampagneudvikling og andre vigtige opgaver.

  En stor del af vores medlemmer arbejder desuden i kulturinstitutioner og biblioteker, hvor de vejleder borgere, studerende og forskere om eksempelvis litteratur- og informationssøgning. Vores medlemmer inspirerer til gode læseoplevelser, styrker borgernes digitale kompetencer, lærer borgere og studerende at navigere i informationsstrømmen, hjælper forskere og skaber aktiviteter og fællesskaber på tværs af køn, alder og sociale- og økonomiske forskelle.

  Vi har en mangfoldig medlemsskare, men fælles for dem alle er arbejdet med kultur og information.

 • En stemme i samfundet

  I kraft af medlemmerne besidder forbundet indsigt og viden, som andre kan have gavn af. Den indsigt stiller vi til rådighed. Som eksperter, som sparringspartnere for politikere, embedsfolk, uddannelsesinstitutioner og organisationer, og som en stemme i den offentlige debat.

  Det gør vi for at styrke den almene, kulturelle og digitale dannelse bredt i samfundet og for at synliggøre vigtigheden af vores medlemmers kompetencer på fremtidens arbejdsmarked.

 • Viden og netværk

  Vores medlemmer kender os som et stærkt interessefællesskab, der prioriterer en levende medlemsdebat, opbygning af viden og udveksling af ideer højt. Vi arbejder systematisk med at skabe netværk for vores medlemmer, og vi sikrer adgang til relevant efter- og videreuddannelse samt inspiration gennem faglige arrangementer og artikler.

  Det er alt sammen med til at skabe os som forbund og sikre, at vi udvikler os i takt med ændringerne på arbejdsmarkedet, med den teknologiske udvikling og med samfundets og medlemmernes behov.

  Sammen skaber vi et stærkt fællesskab, der bygger på værdier, visioner og solidaritet.

 • Navneskift

  Vi fik navnet Forbundet Kultur og Information i januar 2020. Her stemte et flertal af vores medlemmer ved en urafstemning ja til, at forbundet skiftede navn fra Bibliotekarforbundet til Forbundet Kultur og Information. Formand Tine Segel udtalte om det nye navn:

  »Det rummer vores faglige fællesnævnere, og det giver os et stærkt udgangspunkt, når vi skal fortælle om vores fags styrke og alsidighed.«

  Spørgsmål og svar om nyt forbundsnavn, januar 2020 

  Nyhed, 2020: Urafstemning om nyt forbundsnavn 

  Nyhed, 2020: Nyt forbundsnavn: Forbundet Kultur og Information

 • Om forhandlingssamarbejdet

  Forbundet forhandler løn og arbejdsvilkår for medlemmerne centralt og decentralt, og varetager forhandlingsretten for de af forbundets medlemmer, der er omfattet af forbundets overenskomster.

  Forbundet Kultur og Information deltager i forhandlingssamarbejdet i Akademikernes Centralorganisation (AC) omkring overenskomst- og aftaleforhandlinger såvel som i Forhandlingsfællesskabet (FF) om overenskomster og aftaler.

  Flere og flere spørgsmål om aftaler og lønformer er i dag decentraliseret og lagt ud til de lokale arbejdspladser. Her varetager forbundets tillidsrepræsentanter store dele af forhandlingsarbejdet i samspil med forbundet og de enkelte medlemmer.

  Forbundet Kultur og Information organiserer og varetager forhandlingsretten for alle faguddannede bibliotekarer og cand.scient.bibl.er i Danmark, som er omfattet af forbundets overenskomster. Forbundet Kultur og Information organiserer også studerende og andre, der er beskæftiget med data, information, viden eller kultur. Herudover organiserer forbundet cand.mag.'er og andre traditionelt omfattet af DM's overenskomster, jf. samarbejdsaftalen mellem DM og Forbundet Kultur og Information.

  Foruden AC og FF deltager forbundet med fagpolitisk aktive organisationer og brugerorganisationer på biblioteks- og kulturområdet såvel nationalt som internationalt.