Gå til sidens indhold

Vagttillæg

Læs om ulempegodtgørelse og vagttillæg

 • Kommunalt ansat

  I forbindelse med OK08 er der indgået aftale om lokalt aftalt vagttillæg

  For bibliotekarer, cand.scient.bibl.'er og cand.mag.'er, som er tillagt funktion med aften-, lørdags-, bogbus eller søndagstjeneste, skal der lokalt indgås aftale om funktionsløn.

  For hver times tjeneste på søndage ydes en halv times frihed, der afspadseres. Hvis afspadsering undtagelsesvis ikke kan finde sted, ydes en godtgørelse svarende til 50% af 1/1924 af nettolønnen.

  Bestemmelserne gælder ikke for biblioteksledere, vicebiblioteksledere og souschefer.

  Aftalen er optrykt som Protokolat 1.5 i Overenskomst for kommunalt ansatte.

  Bibliotekarer omfattet af hidtidig tilbagefaldsregel om vagttillæg på 5.000 kr. årligt bibeholder tillægget som personlig ordning, medmindre andet aftales.
  Den tidligere aftale om vagtillæg indholdt bestemmelser om, at der for bibliotekarer (bortset fra viceoverbibliotekarer/vicestadsbibliotekarer i kommuner med over 25.000 indbyggere samt overbibliotekarer/stadsbibliotekarer), som var tillagt funktionen med aften-, lørdags-, søndags- eller bogbustjenester, lokalt kunne indgås aftale om funktionstillæg/-løn. Hvis der ikke lokalt kunne indgås aftale om funktionstillæg/-løn blev der ydet et tillæg på kr. 5.000 årligt (31.3.2000-niveau).

  Tillægget gives også til vikarer og personer ansat i jobtræning

  Hvis man ikke kan lave en lokal aftale og derfor er omfattet at tilbagefaldsbestemmelsen på 5.000 kr. (31.3.00-niveau), bliver beløbet gradueret efter beskæftigelsesgraden. Det blev slået fast ved en voldgiftsafgørelse i 2004.

 • Statsansat

  På det statslige område har man ikke et centralt aftalt vagttillæg

  Overenskomstansatte bibliotekarer har iflg. overenskomsten ikke ret til ulempegodtgørelse i lighed med de tjenestemandsansatte bibliotekarer.

  Der er imidlertid ikke noget til hinder for, at man lokalt indgår aftale.

  Iflg. cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten, er der nemlig mulighed for honorering for at arbejde på ubekvemme arbejdstider.

  Arbejdstidsaftalen består af to delvis forskellige regelsæt – et for ansatte med almindelig dagarbejdstid og et for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret helt eller delvis uden for almindelig dagarbejdstid. Fastlæggelsen heraf må ske lokalt efter en konkret vurdering, men ved tvivltilfælde træffes afgørelsen af ledelsen.

  For ansatte med ”normal” arbejdstid udbetales der en ulempegodtgørelse:

  Tillæg på 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg (dog mindst 25 kr. (1.10.97-niveau)) ved arbejde på hverdage mellem kl. 17-06, i weekender, på søgnehelligdage, på grundlovsdag efter kl. 12.00 og juleaftensdag efter kl. 14.

  I forbindelse med arbejder i weekend eller på søgnehelligdage ydes der desuden en weekendgodtgørelse (ydes udover ulempegodtgørelsen) på afspadsering eller timeløn (begge med 50%).

  For ansatte med arbejdstid udenfor almindelig dagarbejdstid udbetales der en ulempegodtgørelse: For hver 37 timers arbejde, der udføres i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06 optjenes 3 timers afspadsering

  Ved egentlige aften- og nattjenester (dvs. hvor mere end 4 timer ligger inden for tidsrummet fra kl. 15 til kl. 07) optjenes afspadsering i stedet i hele dette tidsrum.

  Opgørelse foretages mindst én gang årligt (fastlægges lokalt).

  Ud over optjening af afspadsering ydes der som hidtil tillæg efter aftalen om natpenge.

 • Særligt for tillidsrepræsentanter

  I forbindelse med ændring af vagttillægsaftalen som følge af OK08, har Forbundet Kultur og Information udsendt en vejledning til tillidsrepræsentanterne