Gå til sidens indhold

Tillæg til tjenestemænd

Udover basislønnen kan der til tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte på ny løn aftales tillæg i form af funktionstillæg, kvalifikationstillæg og/eller resultatløn

Tillæg indgås mellem ledelsen og tillidsrepræsentant eller BF centralt, hvis der ikke er en tillidsrepræsentant. Forhandling af tillæg til biblioteksledere samt andre ledere (souschefer og mellemledere, der har kompetence til at forhandle og indgå lønaftaler med den lokale TR som modpart), varetages af BF. Tillæg kan som udgangspunkt forhandles årligt samt ved nyansættelse og ved væsentlige stillingsændringer.

Lønsystemet indeholder mulighed for at indgå forhåndsaftaler. Det er aftaler, der medfører, at den enkelte ansatte automatisk får et tillæg, når forhåndsaftalens kriterier er opfyldt.

Tillæg er som udgangspunkt pensionsgivende.

Funktionstillæg baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til stillingen. Tillægget oppebæres, så længe funktionen varetages. Funktionstillæg aftales på baggrund af lokalt aftalte kriterier, f.eks.:

  • Leder- eller stedfortræderfunktioner
  • Konsulent- og specialistviden
  • Undervisningsansvar
  • Ansvar for edb-udvikling
  • Webredaktør
  • Projektarbejde/projektledelse
  • TR-arbejde

Kvalifikationstillæg er baseret på den enkelte medarbejders kvalifikationer. Ved forhandling af kvalifikationstillæg kan der tages hensyn til faglige og/eller personlige kvalifikationer, kvalitet i opgavevaretagelsen, balance i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller hensyn til fastholdelse og rekruttering.

Resultatløn
Resultatløn er forhåndsaftaler, som indebærer, at løntillæg tildeles på baggrund af en række på forhånd aftalte og definerede kvalitative og kvantitative resultatmål.

Forudsætningen for et velfungerende resultatlønsystem er, at institutionen formulerer resultatmål, som kan dokumenteres. Kvantitative resultatmål kan umiddelbart måles med tal. Kvalitative resultatmål vurderes på en anden måde, eksempelvis ud fra kvaliteten af lånerbetjening, hvilket naturligvis straks er vanskeligere at dokumentere.

Resultatløn udbetales som engangsvederlag (når resultatet er opnået). Engangsvederlag er normalt ikke-pensionsgivende.

Resultatlønnen kan også ydes til medarbejdere, der ikke er overgået til det nye lønsystem. Som udgangspunkt bør en resultatlønsaftale omfatte alle de ledere og medarbejdere, der bidrager til resultatet. Det betyder, at resultatløn typisk aftales for grupper af ansatte. Der er dog også mulighed for at indgå aftaler for enkeltpersoner.