Gå til sidens indhold

Tillæg til tjenestemænd

Udover grundlønnen kan der til tjenestemænd på NY Løn aftales lønforbedringer i form af funktionsløn, kvalifikationsløn eller/og resultatløn.

Aftaler om lønforbedringer indgås mellem arbejdsgiver og tillidsrepræsentant. Forhandling af tillæg til biblioteksledere samt andre ledere (souschefer og mellemledere, der har kompetence til at forhandle og indgå lønaftaler med den lokale TR som modpart), varetages af BF.

Lønsystemet indeholder mulighed for at indgå forhåndsaftaler. Det er aftaler, der betyder, at den enkelte ansatte automatisk får et tillæg, når forhåndsaftalens kriterier er opfyldt.

Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til stillingen. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlønnen.

Funktionstillæg aftales på baggrund af lokalt aftalte kriterier, f.eks.:

  • Leder- eller stedfortræderfunktioner
  • Konsulent-/specialistfunktion
  • Undervisningssansvar
  • Ansvar for edb-udvikling
  • Webredaktør
  • TR-arbejde

Kvalifikationsløn
baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer. Kriterierne for kvalifikationerne tager udgangspunkt i objektive forhold, som f.eks. uddannelse og erfaring, kvalitet i opgavevaretagelsen, balance i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller hensyn til fastholdelse og rekruttering.

For både funktionsløn og kvalifikationsløn gælder, at lønforbedringer kan ydes som tillæg eller løntrin. Ydes funktionsløn og kvalifikationsløn som tillæg, indbetales der pension til en supplerende pensionsordning med samme beløb som for overenskomstansatte p.t. 16,9 %. Alternativt kan aftales (fra 1.4.2002) at varige tillæg, der ydes på pensioneringstidspunktet, indregnes i tjenestemandspensionen, således at den pågældende pensioneres fra nærmest liggende løntrin (i kroner og øre), inkl. tillæg. Dog kan der på denne måde højst opnås pension efter trin 47.

Resultatløn
Resultatløn ydes ud over basisløn og tillæg. Resultatløn baseres på opfyldelse af mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter.
Resultatløn kan ydes som engangsbeløb eller som midlertidige tillæg. Det kan aftales, at resultatløn er pensionsgivende.