Gå til sidens indhold

Tillæg til overenskomstansatte

Udover basislønnen kan der til overenskomstansatte aftales tillæg i form af funktionstillæg, kvalifikationstillæg og/eller resultatløn.

Tillæg indgås mellem arbejdsgiver og tillidsrepræsentant eller BF centralt, hvis der ikke er en tillidsrepræsentant. Forhandling af tillæg til biblioteksledere samt andre ledere (souschefer og mellemledere, der har kompetence til at forhandle og indgå lønaftaler med den lokale TR som modpart), varetages af BF. Tillæg kan som udgangspunkt forhandles årligt, samt ved nyansættelse og ved væsentlige stillingsændringer.

Lønsystemet indeholder mulighed for at indgå forhåndsaftaler. Det er aftaler, der betyder, at den enkelte ansatte automatisk får et tillæg, når forhåndsaftalens kriterier er opfyldt.

Tillæg er som udgangspunkt pensionsgivende.

Funktionstillæg
baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til stillingen. Tillægget oppebæres, så længe funktionen varetages.

Funktionstillæg aftales på baggrund af lokalt aftalte kriterier, f.eks. indenfor

  • Leder- eller stedfortræderfunktioner
  • Konsulent-/specialistfunktion
  • Undervisningsansvar
  • Ansvar for edb-udvikling
  • Webredaktør
  • Projektarbejde/projektledelse
  • TR-arbejde

Kvalifikationstillæg
er baseret på den enkelte medarbejders kvalifikationer. Ved forhandling af kvalifikationstillæg kan der tages hensyn til faglige og/eller personlige kvalifikationer, kvalitet i opgavevaretagelsen, balance i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller hensyn til fastholdelse og rekruttering.

 
Gammel Løn
Til personer på det gamle AC-lønsystem kan der ved væsentlige ændringer i stillingen, eller ved umiddelbar overgang i forbindelse med nyansættelse til en anden stilling inden for overenskomstens område, indgås aftale om ydelse af midlertidige pensionsgivende kvalifikationstillæg eller midlertidig forhøjelse af bestående pensionsgivende tillæg. Dette begrundes i, at stillingen indtager en særstilling, dvs. at der stilles kvalifikationskrav udover dem, der normalt stilles til bibliotekarstillinger.

Hvis der herudover er behov for at yde et midlertidigt tillæg eller et engangsvederlag, kan dette aftales. Der er ikke hermed generelt adgang til en årlig forhandling om tillæg til akademikere, der ikke overgår til nyt lønsystem, men de lokale parter kan efter behov tage initiativ til forhandling om ydelse af midlertidigt tillæg/engangsvederlag til en medarbejder.

Resultatløn
Resultatløn ydes ud over basisløn og tillæg. Resultatløn baseres på opfyldelse af mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter.
Resultatløn kan ydes som engangsbeløb eller som midlertidige tillæg. Det kan aftales, at resultatløn er pensionsgivende.

Resultatlønnen kan ydes til alle medarbejdere, dvs. bibliotekarer ansat på såvel gammel som NY Løn.

Rådighedstillæg
Der kan forhandles rådighedstillæg til akademikere (herunder bibliotekarer og kandidater), der nyansættes i en administrativ stilling.