Gå til sidens indhold

Tidsbegrænset ansættelse og vikarer

Læs om lovlige betingelser for forlængelser og ikke-forskelsbehandling

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse har 2 hovedformål, nemlig at undgå forskelsbehandling mellem fastansatte og tidsbegrænset ansatte (princippet om ikke-forskelsbehandling) og at hindre misbrug i forbindelse med flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelser (bestemmelser om misbrug).

Tidsbegrænset ansættelse.
En vikaransættelse er kendetegnet ved, at ansættelsesforholdets ophør er fastlagt ud fra objektive kriterier, f.eks. at ansættelsen udløber på en bestemt dato, udløber efter fuldførelsen af en bestemt opgave eller udløber ved indtrædelsen af en bestemt begivenhed. Populært sagt kan man sige, at en tidsbegrænset/vikaransættelse er kendetegnet ved, at man bliver ansat og opsagt på samme tid. Opsigelsesvarslet for sådanne ansættelser adskiller sig herved fra funktionærlovens regler om opsigelsesvarsler, hvor arbejdsgivers opsigelsesvarsel er afhængigt af den ansattes samlede ansættelsestid. Det er vigtigt, at det ved ansættelsestidspunktets start er klart for den ansatte, at ansættelsen er tidsbegrænset, og det skal fremgå af ansættelsesbrevet.

Ansættelsesvilkår i øvrigt
Ansættelsesvilkårene i øvrigt, må - jfr. princippet om at ligestille tidsbegrænset ansatte med fastansatte - ikke være ringere, end de vilkår, der gælder for en "sammenlignelig fastansat". På det offentlige område gælder således AC-overenskomsternes bestemmelser om løn og ansættelsesvilkår også for tidsbegrænset ansatte (månedsløn, pension, anciennitet, og ikke mindst tillæg, arbejdstid m.m.). Selvom man er tidsbegrænset ansat/vikar kan man godt blive opsagt inden periodens udløb, hvis der foreligger et sagligt grundlag.

Forlængelse af en tidsbegrænset/vikar ansættelse
For at forhindre misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold, skal en forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse være begrundet i objektive omstændigheder. Det kan f.eks. være sygdom, barsel orlov, vakance i en stilling og bestemte midlertidige arbejdsopgaver. En forlængelse, der er begrundet i objektive forhold, betragtes som et nyt tidsbegrænset ansættelsesforhold. Der er ikke fastsat retningslinjer for, hvor mange gange en tidsbegrænset/vikar ansættelse kan forlænges. Den funktionærretlige retspraksis har dog fastslået, at flere tidsbegrænsede ansættelser efter hinanden kan medføre, at aftalen om tidsbegrænsningen anses som en omgåelse af funktionærlovens regler om opsigelsesvarsler.
Praksis viser, at vurdering af, om der foreligger adskilte ansættelsesforhold, eller om ansættelsesforholdene må betragtes om ét kontinuerligt forhold, beror på en konkret vurdering af de faktiske omstændigheder. Er du blevet forlænget flere gange så kontakt kontakt@kulturoginformation.dk.

Tilkaldevikarer er ikke omfattet af bestemmelsen om at hindre misbrug i forbindelse med flere på hinanden tidsbegrænsede ansættelser.

.