Gå til sidens indhold

Sygedagpenge og opfølgning i kommunen

Når du er i job og bliver syg, har du ret til løn under sygdom i de allerfleste tilfælde. Din arbejdsgiver får efter 30 dages sygdom en sygedagpengerefusion fra din hjemkommune. Selvom du er i arbejde, er du imidlertid underlagt en række bestemmelser i sygedagpengesystemet som f.eks. opfølgningssamtaler med henblik på snarest muligt at blive rask.

I 2014 blev sygedagpengeloven ændret, så bl.a. reglen om, at den syge maksimalt kan få sygedagpenge i 52 uger, blev ophævet. Som supplement til sygedagpenge er der indført en kontanthjælpsydelse - ressourceforløbsydelse - som ikke er formueafhængig eller afhængig af ægtefælles eller samlevers indkomst. Derved sikres, at den syge borger fortsat har et forsørgelsesgrundlag.

Udgangspunktet er, at den syge kan få sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder.

Hvis du fremover er syg og modtager sygedagpenge i mere end 5 mdr. – svarende til 22 uger forsætter sygedagpengene ikke automatisk. Efter 22. sygeuge skal det nemlig vurderes, om din sygedagpengeperiode kan forlænges: 

1) Opfylder du en af forlængelsesmulighederne kan du imidlertid fortsætte med sygedagpenge efter 22 uger. Sygedagpengesatsen er ca. 17.600 kr. pr. mdr.

2) Opfylder du ikke en af forlængelsesmulighederne overgår du til et jobafklaringsforløb, hvor du modtager ressourceforløbsydelse, der svarer til kontanthjælp - pt. ca. 14.200 kr. pr. mdr. for forsørgere og 10.700 kr. for ikke-forsørgere

Pr. 1. januar 2018 gøres ordningen med ret til sygedagpenge til personer med livstruende alvorlig sygdom permanent. Det betyder, at man ikke er omfattet af kravet om kun at have ret til sygedagpenge i mere end 22 uger inden for de 9 forudgående måneder. 

I praksis betyder de nye regler for lønmodtagere, der modtager løn under sygdom, at vurderingen om sygedagpengene kan forlænges eller ej sker efter 6 måneders sygdom (de første 30 dage modtager arbejdsgiveren ikke sygedagpengerefusion og derefter modtager arbejdsgiver dagpenge i op til 22 uger).

"Fast track". Der blev indført en ny opfølgningsmodel ”fast track”, hvor såvel arbejdsgiver som medarbejder kan anmode kommunen om at iværksætte en ekstraordinær hurtig indsats, når det vurderes, at sygeforløbet kan forventes at vare mere end 8 uger, og der er risiko for et langt sygeforløb. Den første opfølgningssamtale med kommunen ville ellers først være efter 8 ugers sygdom. Ved "fast track" sker samtalen senest 2 uger efter, at der er sket anmodning til kommunen. Hvis en arbejdsgiver ønsker en sådan model, men medarbejder ikke ønsker det, kan den ikke iværksættes.

Når du bliver indkaldt til opfølgningsmøde med hjemkommunen, vil kommunen på baggrund af et indsendt oplysningsskema fra dig inddele din sag i en af følgende kategorier:

  • 1. Kategori: Fuld raskmelding forventes inden for 8 uger regnet fra 1. fraværsdag – opfølgning hvornår og hvordan fastsættes af hjemkommunen
  • 2. Kategori: Fuld raskmelding forventes senere end 8 uger regnet fra 1. fraværsdag – opfølgning senest 8 uger efter 1. fraværsdag og herefter hver 4. uge. Der skal være en arbejdspladsbaseret indsats. Kommunen vil bede din læge om en lægeerklæring
  • 3. Kategori: Fuld raskmelding forventes senere end 8 uger regnet fra 1. fraværsdag, hvor der ud over de helbredsmæssige forhold er andre udfordringer i forhold til den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejdet, herunder sociale forhold, og hvor der vurderes at være behov for at iværksætte tværfaglig indsats. Opfølgning senest 8 uger efter 1. fraværsdag og herefter hver 4. uge. Der skal være en tværfaglig og helhedsorienteret indsats.  Indsatsen skal forelægges et rehabiliteringsteam, hvor du selv har mulighed for at deltage. Kommunen vil bede din læge om lægeerklæring.

Alvorligt syge - stand by ordning. Er der tale om en alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig, behøver den syge ikke at komme til samtaler og opfølgning med kommunen. Evt. fritagelse herfra sker ved henvendelse til kommunen. 

Læs mere om sygedagpengeregler på www.borger.dk