Gå til sidens indhold

Sygdom

Læs om rettigheder/pligter, sygedagpenge, lægeerklæring og rammeaftaler om social kapitel.

Sygdom giver ret til fravær fra arbejdspladsen, men der følger en række pligter med. Betyder sygdommen en nedsat arbejdsevne er der muligheder efter rammeaftale om social kapitel.

Som funktionær og tjenestemand har du ret til fuld løn under sygdom. Ved fuld løn forstås den løn, du normalt får, altså den fast påregnelige løn.

Du skal straks informere din arbejdsgiver om, at du er syg. Hvis ikke, vil din arbejdsgiver kunne betragte det som en udeblivelse, der vil kunne anses for en grov misligholdelse af ansættelsforholdet og dermed kan bringes til ophør straks (bortvisning).

Du skal altid melde dig syg ved arbejdstids begyndelse på 1. dagen af sygeperioden. Konkrete procedurer for sygemelding vil ofte fremgå af retningslinier på arbejdspladsen eller af ansættelseskontrakten. Det er din pligt at sikre at procedure og tidsfrister er overholdt.

Din arbejdsgiver vil kunne kræve en erklæring på, at du er syg. Den tidligere lægeerklæring om uarbejdsdygtighed, hvor lægen bekræftede, at du var uarbejdsdygtig pga. sygdom og anførte varigheden heraf, er nu erstattet af en ny lægeerklæring – en mulighedserklæring - som bygger på en dialog mellem både arbejdsgiver og medarbejdere og medarbejder og læge. Som medarbejder har du pligt til at deltage i en samtale med din arbejdsgiver om mulighedserklæringen, med mindre du er for syg til at kunne deltage.

Arbejdsgiver har fortsat ret til at få en varighedserklæring efter funktionærlovens § 5, stk. 4 efter 14 dages sygdom, og han afgør, om den skal udstedes af egen læge eller en speciallæge. En arbejdsgiver vil også fortsat kunne kræve at få en simpel lægeerklæring ” en fri attest,” som ikke er en mulighedserklæring, hvor lægen bekræfter, at du er syg og dermed har lovligt forfald. Det er arbejdsgiver, der betaler for erklæringerne.

Selv om du har ret til at være fraværende fra arbejde på grund af sygdom, kan din arbejdsgiver godt opsige dig på grund af sygdom. Du kan blive opsagt, mens du er sygemeldt og efter en sygemeldingsperiode, men opsigelsen skal altid være saglig. Kontakt din tillidsrepræsentant eller BF, hvis du skulle blive opsagt på grund af sygdom.

120-sygedagsreglen efter funktionærloven gælder ikke længere på det offentlige område.

Tjenestemænd har særlige pensionsrettigheder, hvis de afskediges på grund af sygdom. Det kan være ret til svagelighedspension eller kvalificeret svagelighedspension. Det fremgår af regulativ om afsked pga. sygdom. Læs mere.

PFA-tab af erhvervsevne.
Er du overenskomstansat og langtidssyg (over 3 mdr.) bør du tage fat i PFA for at sikre, om du kan få udbetalinger fra din forsikring i PFA. 

Ved kritisk sygdom vil du eventuelt kunne få udbetalt et engangsbeløb fra gruppelivsordningen.

Efter rammeaftale om det sociale kapitel kan der oprettes job til personer, der på grund af en nedsat arbejdsevne ikke fuldt ud kan leve op til de sædvanlige krav, der stilles på arbejdspladsen. Det drejer sig f.eks. om aftalebaserede job på særlige vilkår, fleksjob og skånejob. Læs mere under fleksjob og job med løntilskud. Ansættelse i fleksjob efter den nye fleksjobordning pr. 1. januar 2013 er imidlertid ikke dækket af rammeaftalen om de sociale kapitel. Hvis man etablerer et fastholdelsesfleksjob på arbejdspladsen skal vedkommende have været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 mdr. under det sociale kapitel eller på særlige vilkår. Læs mere under fleksjob efter 1. januar 2013.  

Læs mere om sygdom og ferie og børns sygdom.

Læs sygedagpengeloven