Gå til sidens indhold

Straffeattester

Læs om straffeattester og børneattester

Der findes flere typer af straffeattester - private og offentlige straffeattester samt børneattester.

Det er Kriminalregistret, der har oplysninger om borgernes lovovertrædelse, og hvorfra der udstedes straffeattester.

Generelt gælder, at når en arbejdsgiver ønsker at gøre brug af en straffeattest i forbindelse med ansættelse, skal der altid skal foretages en konkret helhedsvurdering af en registreret lovovertrædelse i en ansøgers straffeattest sammenholdt med den pågældende stilling. Det følger bl.a. af de persondataretlige grundprincipper. Kriminaliteten skal have betydning for ansøgernes egnethed til at bestride stillingen.

Oplysninger om strafbare forhold er følsomme oplysninger, der alene må behandles i overensstemmelse med persondataloven/forordningen.

Privat straffeattest
Du kan selv bede om at få en privat straffeattest hos det lokale politi og bruge den i forhold til en privat arbejdsgiver. En privat straffeattest indeholder kun oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af straffeloven, og domme og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. De lovovertrædelser, som er registreret i kriminalregisteret, vil stå på din private straffeattest i to-fem år.   

Offentlig straffeattest
En straffeattest til offentlig brug – i forhold til politi og offentlige myndigheder - indeholder flere oplysninger end en privat straffeattest. Det er samtlige domme, bøder og sager, der har ført til tiltale for overtrædelser af straffeloven men også afgørelser for overtrædelse af andre love, hvis der er givet frihedsstraf eller sket frakendelser af rettigheder f.eks. førerretten.
Du kan ikke selv bede om at få denne straffeattest hos kriminalregisteret, men det kan en offentlig myndighed til brug for behandling af en eventuel jobansøgning. Det vil som hovedregel kræve skriftligt samtykke fra ansøgeren. Lovovertrædelser på denne straffeattest står i mindst 10 år fra den endelige afgørelse.

Børneattest
Børneattester indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år.

Børneattester udleveres til offentlige myndigheder, private virksomheder, idrætsforeninger, organisationer og andre, der skal ansætte eller beskæftige personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år eller personer, hvis arbejdsfunktion ikke i sig selv indebærer direkte kontakt med børn under 15 år, men hvor personen på trods heraf fast færdes blandt børn og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år. Det kan f.eks. være ved ansættelse af en fodboldtræner, spejderleder, svømmelærer eller en pædagog.

På biblioteksområdet betyder det, at kommuner har pligt til at indhente børneattest for personer, der ansættes eller beskæftiges på ”biblioteket med børneafdelinger, materialesamlinger eller aktiviteter for børn.” For at være omfattet af loven, er det afgørende, hvilke funktioner den pågældende udfører og ikke personens titel. Loven gælder for personer, der ansættes efter den 1. juni 2012. Lovpligten gælder ikke for allerede ansatte.

Der er krav om, at ansættelsesforholdet skal have en vis karakter/varighed. Der skal være en ”fast tilknytning”. Herved forstås, at ”det fra ansættelsens eller beskæftigelsens begyndelse er hensigten, at personens tilknytning til myndigheden, institutionen foreningen m.v. skal have mere end enkeltstående eller kortvarig karakter”. I disse tilfælde skal børneattesten være indhentet inden personen tiltræder.

Det er kommunen/biblioteket som arbejdsgiver, der skal vurdere, om de er forpligtet til at indhente en børneattest, inden de ansætter en ny medarbejder. Børneattest indhentes af arbejdsgiver hos Rigspolitiet. Det forudsætter accept af den person attesten vedrører. Attesten indeholder oplysninger om seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Domme for grove sædelighedsforbrydelser fremgår af børneattesten indtil den registrerede fylder 80 år.

Flere biblioteker har før lovens vedtagelse om pligt til at indhente børneattest valgt at indhente børneattest på frivillig basis. Det har de kunne gøre, hvis personen som led i varetagelse af sin arbejdsfunktion skulle have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. kriminalregisterbekendtgørelsen. Det vil fortsat være muligt at indhente børneattest, hvor det ikke er pligtigt, såfremt bestemmelserne i bekendtgørelsen er opfyldt.

Hvis en ansøger ikke vil give sit samtykke og det godtgøres, at der skal indhentes en børneattest, så vil kommunen/biblioteket ikke kunne ansætte vedkommende. Hvis der i forbindelse med ansættelsen konstateres, at en indhentet børneattest er positiv, så vil der – som i alle situationer – skulle foretages en konkret saglighedsvurdering. Loven om børneattester tager ikke stilling til denne situation. Formålet med børneattesten er alene at give et oplyst beslutningsgrundlag.

Der skal ikke indhentes en attest, hvis en ansat får andre opgaver eller anden beskæftigelse inden for samme myndighed/institution. Fratræder vedkommende og får ny ansættelse samme sted, skal der indhentes en ny attest.

Læs mere: Lovgivning og relevante links på Kulturministeriets hjemmeside