Gå til sidens indhold

Overarbejde og merarbejde

Læs om muligheder for afspadsering og godtgørelse for merarbejde

Hvis man over en "længere periode" har haft merarbejde af "større omfang", træder overenskomstens merarbejdsregler i kraft.

For at arbejde kan indgå som merarbejde, skal det dels være af midlertidig karakter ( normalt dog ikke mindre end 4 uger ), dels være "tjenstligt pålagt" eller en nødvendig forudsætning for den forsvarlige varetagelse af tjenesten.
Arbejder du på et området, hvor der kan opstå merarbejde, bør du sikre dig en aftale med din overordnede om, at arbejdet er tjenstligt, inden du giver dig i kast med større opgaver. Du skal også føre regnskab med merarbejdet dag for dag, således at du kan dokumentere merarbejdet.

Godtgørelse for merarbejde gives så vidt muligt i form af afspadsering, som skal ske hurtigst muligt efter at merarbejdet har fundet sted og senest det efterfølgende kvartal.

Merarbejde afspadseres eller betales med 1½ time for hver merarbejdstime, uanset hvornår det har fundet sted. Betaling pr. merarbejdstime er den pågældendes årsløn, inkl. eget pensionsbidrag, divideret med 1924 (timer pr. år) og med tillæg på 50%.

For privatansatte gælder også, at merarbejde/overarbejde er arbejde udover den aftalte ugentlige arbejdstid. Hvorvidt du har krav på afspadsering eller betaling for dette merarbejde afhænger af, hvad der er aftalt i kontrakten. Hvis der ikke står noget om dette i kontrakten kan virksomhedens personalepolitik evt. indeholde retningslinjer for afspadsering mv.

Hvis merarbejde hverken afspadseres eller betales særskilt, bør lønnen være tilsvarende højere, eller du bør have andre goder, f.eks. længere ferie, istedet.

En times merarbejde om ugen kan sættes til 2,7 % af lønnen for fuld tid.