Gå til sidens indhold

Orlov og tjenestefrihed

Læs om orlov i forbindelse med jobskifte, pasning af syge børn og familiemedlemmer m.v.

I dit ansættelsesforhold vil du måske kunne få brug for at holde orlov eller tjenestefrihed uden løn, som det også hedder. Som offentligt ansat kan din arbejdsgiver give dig tjenestefrihed uden løn i situationer, hvor det ikke strider mod arbejdsgiverens interesser. Hvis du derfor søger om orlov uden løn, skal din arbejdsgiver begrunde, hvorfor det ikke vil kunne lade sig gøre. Hvis du får tjenestefrihed uden løn, har din arbejdsgiver pligt til at sikre, at der er en ledig stilling til dig, når du kommer tilbage. Det forhindrer ikke din arbejdsgiver i at opsige dig i lighed med andre, selvom du har tjenestefrihed.

 • Orlov til pasning af børn og familie

  Som ansat har du i visse familiemæssige situationer ret til tjenestefrihed med eller uden løn.

  Omsorgsorlov. Du kan få op til 5 dages omsorgsorlov uden løn om året (dog kun to dage i 2022). Disse dage kan bruges til at give personlig omsorg eller støtte til pårørende (mor, far, partner eller børn) eller en person, der bor i samme husstand som dig, og som har brug for denne omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Din arbejdsgiver kan kræve lægelig dokumentation for, at der er tale om en alvorlig helbredsmæssig tilstand (ikke hvad diagnosen er).

  Du har på samme baggrund også ret til at bede om i en periode at ændre din arbejdstid- eller mønstre, hvis du har været ansat i mere end 6 måneder. Din arbejdsgiver er ikke forpligtet til at efterkomme dit ønske, men denne skal overveje og besvare din anmodning.

  Retten til omsorgsorlovsdage og forespørgsel på ændring af arbejdstid er for alle lønmodtagere – både offentligt og privat ansatte.
  Reglerne om omsorgsorlov er trådt i kraft den 2. august 2022.

  På det offentlige område gælder: 

  Børns hospitalsindlæggelse. Forældre til børn under 14 år har ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i op til 10 arbejdsdage (Stat: 5 dage) pr. barn indenfor 12 på hinanden følgende måneder ved barnets hospitalsindlæggelse, herunder hvis barnet under indlæggelse opholder sig i hjemmet. Er begge forældre omfattet af bestemmelsen kan fraværet ikke overstige 5 arbejdsdage til sammen.

  Alvorligt syge børn under 18 år. Her har forældre ret til hel eller delvis fravær med sædvanlig løn til, hvis barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage eller mere. Arbejdsgiver kan begrænse retten til tjenestefrihed til 1 mdr. pr. år pr. barn.

  Pasning af  børn under 18 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk lidelse. Forældre der får bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter social serviceloven, har ret til tjenestefrihed svarende til det antal bevilgede timer. Arbejdsgiver kan begrænse retten til tjenestefrihed til 1 år pr. barn.
   
  Pasning af døende. Hvis du som ansat har fået bevilget plejeorlov til pasning af døende efter social servicelov, har du ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn.

  Pasning af nærtstående i hjemmet. Du har ret til fravær fra arbejde uden løn i forbindelse, hvis du bliver ansat af kommunen til at passe den pårørende efter § 118 i social serviceloven, og den pårørende har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk/langvarig, herunder uhelbredelig lidelse.

  Ulykke og akut sygdom. Hvis der opstår tvingende årsager som sygdom eller ulykke i familien, der gør det påtrængende nødvendigt at du er til stede øjeblikkeligt (force majeure) har du ret til tjenestefrihed af kortere varighed.

  Skulle du blive afskediget, fordi du har fremsat krav om at udnytte retten til fravær, udnytter retten til fravær eller har været fraværende, så kontakt forbundet.

  Læs mere: 

  Aftale om fravær af familiemæssige årsager (KL)

  Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager (Stat)

  Lov om fravær af familiemæssige årsager

   

 • Job i udlandet

  Du har ret til tjenestefrihed uden løn i følgende situationer: 1) du bliver udsendt til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslandene eller 2) du bliver udsendt til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer som Danmark deltager i eller samarbejder med eller 3) du bliver ansat i Grønlands hjemmestyre. Tilsvarende gælder hvis ægtefællen/samleveren udsendes til tjeneste i udlandet for offentlige myndigheder. Reglerne finder anvendelse for såvel tjenestemænd som overenskomstansatte.

  Læs mere: Aftale om ret til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål