Gå til sidens indhold

Løntilskud

Læs om job med løntilskud

 • Løntilskud til ledige

  Ansættelse med løntilskud er for ledige med ret til at blive aktiveret. Formålet med ansættelser med løntilskud er at give ledige mulighed for oplæring, genoptræning eller indslusning på arbejdsmarkedet samt at udbygge faglige og personlige kvalifikationer, så personen forbedrer sine muligheder for at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

  Ansættelse i offentlig løntilskudsjob omfatter en lang række grupper, heriblandt ledige dagpengemodtagere. 

  For at undgå misbrug af ordningen skal der være tale om merbeskæftigelse. Det vil sige en nettoudvidelse af antallet af ansatte.

  Pr. 1. januar 2015 kan ansættelse i offentlig løntilskudsjob for ledige dagpengemodtagere maksimalt være op til 4 måneder.

  Der er samtidig indført en bestemmelse om, at man skal have været ledig i mere end 6 måneder for at kunne blive ansat i et offentlig løntilskudsjob. Dette gælder dog ikke for f.eks. nyuddannede med handicap, personer over 50 år og for enlige forsørgere.

  Ansættelsen sker efter overenskomsten. Dog er der en maksimalsats for lønnen, hvilket betyder, at den ansatte ikke må tjene mere end de dagpenge, man er berettiget til. Timetallet skal derfor fastsættes individuelt, og det er arbejdsgiver, som har ansvaret for udregning af arbejdstiden. På Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutteringshjemmeside, kan du læ se om beregning af arbejdstid. 

  Pr. 1. januar 2020 er den maksimale timeløn ved ansættelse med løntilskud 129,37 kr. pr. time.

  Udover den maksimale løn, jf. ovenfor, kan den ansatte efter loven få betaling i nogle få tilfælde f.eks. arbejdstidsbestemte ydelser. Her falder vagttillægget (KL-området) ind, hvis man har vagter.

  Der optjenes pension, som var man ansat på almindelige vilkår, og man optjener fuld anciennitet i ansættelsen. Der gælder også de samme ferieregler som for øvrigt ansatte.

  Befordringsgodtgørelse
  Der kan ydes befordringsgodtgørelse, hvis der er mere end 24 km tur-retur mellem bopæl og arbejdssted. Tilskud gives for de kilometer, der ligger udover de første 24 kilometer tur-retur.

  Læs mere: 
  Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering

  Nye regler for løntilskudsjob - KL - oversigt

 • Løntilskud til ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne

  Formålet med ordningen kan - afhængig af målgruppen - være at optræne personens faglige, sproglige eller sociale kompetencer med henblik på at indsluse eller fastholde personen på arbejdsmarkedet. 

  Varigheden af ansættelse med løntilskud for personer med nedsat arbejdsevne er fra 6 måneder til et år. For revalidender og modtagere af social pension kan ansættelsen strække sig ud over et år.

  Ansættelse med løntilskud retter sig mod fire målgrupper med nedsat arbejdsevne og kan inddeles i tre forskellige formål:

  • Revalidender og personer, der har problemer ud over ledighed: Oplæring af faglige, sociale eller sproglige kompetencer
  • For personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager social pension (f.eks. førtidspensionister): At opnå eller fastholde beskæftigelse
  • For nyuddannede personer med handicap: At bidrage til indslusning på arbejdsmarkedet.

  Personer der modtager dagpenge, kontanthjælp eller starthjælp ansættes efter den overenskomst, som er gældende for arbejdet.
  Man har alle AC-overenskomstens rettigheder, bortset fra, at nettolønnen ikke må være højere end det beløb, som man forinden har fået i dagpenge.
  Man optjener altså anciennitet som alle andre akademikere, man skal have indbetalt fuld pension beregnet af den overenskomstmæssige timeløn  og man har de samme rettigheder til omsorgsdage, fri på barns 1. og 2. sygedag m.m. som ansatte i ordinær beskræftigelse.

  Personer der modtager førtidspension, får fastsat løn- og arbejdsvilkår ved aftale mellem arbejdsgiver og personen. Dette skal ske i samarbejde med den faglige organisation.

  Kontakt Forbundet, hvis du skal ansættes i job med løntilskud.

 • Særligt for tillidsrepræsentanter