Gå til sidens indhold

Vedtægter for AC-klubber

Enten A:

Standardvedtægt for _______________-klubben

Når klubben består af medlemmer fra samme organisation samt medanmeldende medlemmer fra andre organisationer anvendes § 1 (a) og § 2 (a) (TR og AC-SA-rR)

i/ved/på _______________________________________

Navn

§ 1(a) Klubbens navn er:____________________ -klubben i/ved/på _____________________________

Medlemmer

§ 2 (a) Klubbens medlemmer er medlemmer af følgende AC-organisation(er): _____________________________
______________________________________________
i/ved/på ______________________________________
______________________________________________

 
Eller B:

Standardvedtægt for AC-klubben

Når klubben består af 2 eller flere AC-organisationers medlemmer anvendes § 1 (b) og § 2 (b) (ægte AC-TR)

i/ved/på _______________________________________

Navn

§ 1(b) Klubbens navn er: AC-klubben i/ved/på __________________________________

Medlemmer

§ 2 (b) Klubbens medlemmer er medlemmer af følgende AC-organisation(er): _____________________________
______________________________________________
i/ved/på _______________________________________
______________________________________________

Formål

§ 3 Klubbens formål er at arbejde for
Stk 1

 • at fremme de kollegiale relationer mellem medlemmerne
 • gensidig information om og lokal koordinering af lokale forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår
 • at øge medlemmernes indflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen gennem valg af tillidsrepræsentant
 • at koordinere medlemmernes (organisationernes) repræsentation i
  - samarbejdsudvalg (og hovedsamarbejdsudvalg)
  - kontaktudvalg
  - koordinationsudvalg
  - teknologiudvalg samt
  - andre lokaludvalg og underudvalg til disse
 • på arbejdsmiljøområdet
 • at fremme medlemmernes muligheder for efter- og videreuddannelse
 • at øge medlemmernes indsigt i og interesse for fagligt, organisatorisk arbejde
 • at virke for at fremme tværgående lokalt/regionalt samarbejde mellem AC-organisationer
 • at fremme samarbejdet lokalt med andre faglige organisationers lokale repræsentanter, klubber m.v.

Generalforsamling

§ 4 Generalforsam!ingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforamling afholdes en gang årligt i _____ måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst en uges varsel og med angivelse af dagsorden.

Stk. 2
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 2. Valg af ___ (antal) medlemmer af klubbestyrelsen.
 3. Eventuelt.

Stk. 3
Beslutning om fastsættelsen af kontingent til dækning af klubbens virksomhed kan kun vedtages på generalforsamlinger.

Stk. 4
Stemmeret har alle tilstedeværende medlemmer af klubben. Beslutninger

Stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling kan kraeves afholdt af 1/3 af klubbens medlemmer med angivelse af dagsordenspunkt. Indkaldelse skal ske senest en uge efter, at begæring er modtaget.

Klubbestyrelsen

§ 5 Den daglige ledelse af klubben varetages af klubbestyrelsen, der består af de generalforsamlingsvalgte klubbestyrelsesmedlemmer samt af klubbens tillidsrepræsentant(er), samarbejdsudvalgsmedlemmer og teknologiudvalgsmedlem(mer).

Stk. 2
Klubbestyrelsen har,blandt andet følgende opgaver

 • at indkalde medlemmerne til generalforsamlinger
 • at planlægge og gennemføre klubmøder efter behov - normalt ikke mindre end én gang pr. kvartal
 • at foranstalte valg og anmeldelse af tillidsrepræsentant(er), samarbejdsudvalgsmedlem(mer), teknologiudvalgsmedlem(mer) og andre repræsentanter for klubben i udvalg nedsat på arbejdspladsen
 • at bistå tillidsrepræsentanter og udvalgsmedlemmer i deres daglige arbejde og herunder fungere som baggrundsgruppe
 • at koordinere samarbejdet om lokale arbejdsmæssige forhold med ansatte, der er organiseret i andre faglige organisationer
 • at forestå informationsvirksomhed over for medlemmerne om klubbens arbejde

l øvrigt fastlægges klubbestyrelsens opgaver på generalforsamlinger og klubmøder.

Stk. 3
Klubbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Vedtægtsændringer

§ 6 Forslag til aendringer i klubbens vedtægter skal forelægges medlemmerne senest to uger før en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Ændringerne kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed, når der for forslaget afgives stemmer af i alt mindst 113 af klubbens medlemmer. Er der på generalforsamlingen flertal for en vedtægtsændring, men er der ikke det fornødne mindste antal medlemmer til stede, kan vedtægtsændringen gyldigt vedtages ved almindelig stemmeflerhed på en i dette øjemed skriftlig indkaldt generalforsamling senest to måneder efter, at den første generalforsamling er afholdt.

Opløsning

§ 7 Klubben kan opløses, når mindst 2/3 af klubbens medlemmer på en i dette øjemed skriftligt indkaldt generalforsamling stemmer herfor.

Ikrafttrædelse

§ 8 Vedtægterne træder i kraft den ____________________
Vedtaget på den stiftende generalforsamling

(navn) ___________ (sted) __________ (dato) ______
dirigent