Gå til sidens indhold

Vedtægter for forbunds-klubber

Forbundet Kultur og Information opfordrer til, at der på arbejdspladserne oprettes forbunds/AC-klubber. Der er mulighed for at søge om klubtilskud.

STANDARDVEDTÆGT for Forbundet Kultur og Information klubber med virkning fra 1.1.2007
 - gældende for såvel offentlige som private arbejdspladser

§1
Navn og medlemmer
Klubbens navn er Forbundet Kultur og Informations klub/fællesklub på/ved xxx. (BF-Klubben på/ved xxx).
Alle aktive medlemmer af Forbundet Kultur og Information på arbejdsstedet/-erne er automatisk medlem af klubben.

Stk. 2
Klubbens medlemmer kan på en generalforsamling træffe beslutning om, hvorvidt studentermedlemmer af BF (passivt medlemskab), der arbejder på arbejdsstedet/-erne kan deltage i klubbens virksomhed.

§2
Formål
Klubbens formål er at fremme medlemmernes ansættelsesmæssige, faglige, økonomiske og uddannelsesmæssige interesser og befordre kontakten mellem medlemmerne indbyrdes samt mellem medlemmerne og forbundet. Klubben er den lokale organisation af Forbundet Kultur og Information.

§3
Klubbestyrelse
Klubbens virksomhed ledes af en klubbestyrelse, som består af mindst 3 medlemmer. Klubbestyrelsens medlemmer vælges på en generalforsamling. Klubbestyrelsen konstituerer sig selv. Tillidsrepræsentanten (tillidsrepræsentanterne) samt TR-suppleant/-er er automatisk medlem(mer) af klubbestyrelsen.

Stk. 2
Klubbestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen afgår efter tur hvert år.

Stk. 3
Klubbestyrelsen afholder møder efter behov - eller når TR eller et flertal af klubbestyrelsen ønsker det.

§ 4
Generalforsamling
Klubben afholder generalforsamling en gang årligt. Ordinær generalforsamling indkaldes med minimum 21 dages varsel.

Stk. 2
Forslag til dagsorden skal udsendes senest 14 dage før afholdelse med angivelse af at øvrige forslag skal være klubbestyrelsen i hænde inden for 5 dage, således at klubbestyrelsen kan udsende ny og endelig dagsorden til medlemmer senest 7 dage for afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, såfremt (xx) medlemmer af klubbestyrelsen eller 10% af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse til generalforsamling bilægges dagsorden for generalforsamlingen.

Stk. 4
Stemmeafgivning ved generalforsamling kan kun ske ved personligt fremmøde.

§5
Klubmøder
I perioderne mellem generalforsamlingerne er klubmøderne klubbens højeste myndighed.

Stk. 2
Klubben afholder klubmøder, når klubbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af medlemmerne forlanger det, samt når forbundet kræver det.

Stk. 3
Klubbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

Stk. 4
Stemmeafgivning ved klubmøder kan kun ske ved personligt fremmøde.

§6
Økonomi
Klubben kan efter motiveret ansøgning modtage tilskud fra forbundet. Klubben kan beslutte at opkræve særskilt klubkontingent. Klubbens økonomi er i øvrigt forbundet uvedkommende. Ved klubbens ophør tilfalder eventuelt overskud forbundet. Se endvidere særskilte "Retningslinier for klubtilskud til Forbunds-Klubber".

§7
Ændring af klubvedtægter
Ændring af klubbens vedtægter sker på generalforsamlingen eller ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Beslutning om ændringer sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Nye vedtægter indsendes senest 14 dage efter generalforsamlingen til godkendelse i Forbundet Kultur og Information.

Stk. 2
Træffer forbundets hovedbestyrelse beslutning om ændring af denne standardvedtægter er klubben forpligtet til at klubbens vedtægter ikke er i modstrid med gældende standardvedtægt.

§8
Opløsning
Klubbens opløsning kræver vedtagelse med 2/3 flertal på en generalforsamling og vedtagelse ved almindeligt flertal ved en umiddelbart derefter foretaget urafstemning blandt Forbundet Kultur og Informations medlemmer på arbejdsstedet/arbejdsstederne.

(Denne standardvedtægt er vedtaget af Hovedbestyrelsen, 13.12.2006 – Konsekvenstilrettet efterfølgende jf. ændring i Forbundet Kultur og Informations vedtægter på Generalforsamling 2010).Forbundet Kultur og Informations bemærkning til standardvedtægter for forbunds-klubber

Klubbens vedtægter udformes altid i overensstemmelse med vedtægter for Forbundet Kultur og Information samt nærværende standardvedtægt.

Klubben beslutter selv om navnet skal være "klub"/"fællesklub" samt om øvrige lokale forhold skal skrives ind vedr. evt. mødetider, -længder m.v.

Kriteriet for medlemskab af klub er aktivt medlemskab af Forbundet Kultur og Information samt ansættelse ved pågældende bibliotek/biblioteker, herunder vikarer.

Såfremt klubben har vedtaget, at studentermedhjælpere, der arbejder på stedet, kan deltage i klubbens virksomhed, kræver dette for studerende passivt medlemskab af Forbundet Kultur og Information.

"Retningslinier for klubtilskud til forbunds-klubber" anvendes som udgangspunkt for klubbens økonomiske aktiviteter