Gå til sidens indhold

Klubtilskud til AC-klubber

Retningslinjer for forbunds-klubtilskud til AC-klubber med virkning fra 1.1.2011

AC-klubtilskud tildeles årligt fra Forbundet Kultur og Information efter ansøgning fra klubben. Tilskud ydes med virkning fra 1. januar - og ansøgning indsendes senest i løbet af januar måned sammen med regnskab for det foregående år.

Ansøgning skal indeholde

  1. Et budgetgrundlag der opregner de forventede aktiviteter
    (med angivelse af de forventede aktiviteter, herunder mødevirksomhed - og de forventede udgifter hertil)
  2. Antallet af klubmedlemmer pr. 1. januar
  3. Andre indtægter
    (F.eks. klubkontingent og størrelsen heraf).

Skema til brug for ansøgning.

Retningslinjer for tildeling af AC-klubtilskud er følgende:

  • Er der tale om en AC-klub på et arbejdssted, hvor der ikke findes en forbunds-klub også, ydes der et årligt klubtilskud på kr. 140 kr. pr. medlem pr. år
  • Er der både en AC-klub for alle medlemmer samt en forbunds-klub også, ydes der et årligt forbunds-grundtilskud til AC-klubben på 70 kr. pr. forbund-medlem

Såfremt AC-klubben har særlige udgifter (f.eks. til foredragsholdere udefra eller kontingent til fællesklubber m.v.), kan der søges om forhøjet/ekstraordinært tilskud.

Regnskab indsendes årligt i forbindelse med ny ansøgning - dog senest ved udgangen af januar efter regnskabsåret.

Af regnskabet skal fremgå udgifter, samt hvor stor kassebeholdningen er pr. 31. december i regnskabsåret.

Såfremt kassebeholdning udgør over halvdelen af årets tilskud udbetales der ikke tilskud førend dette beløb er opbrugt med mindre der angives særlig begrundelse herfor.

Udgangspunktet for, at Forbundet Kultur og Information yder tilskud til lokale AC-klubber, er at andre organisationer, der er medlem af AC-klubben, gør tilsvarende.