Gå til sidens indhold

OK19-afstemning, Grønland

OK-19 forhandlingerne i Grønland er afsluttet og det endelige resultat foreligger

OK-19 forhandlingerne i Grønland er afsluttet og det endelige resultat kan læses i BF’s redegørelse og det samlede resultatpapir for overenskomst- og tjenestemandsforhandlinger 2019 mellem Grønlands Selvstyre og DJØF, DSA og ASG.

Resultaterne er nu sendt til vejledende urafstemning blandt medlemmerne.

Det har været et ønske fra både Grønlands Selvstyre, De Samforhandlende Akademikerorganisationer (DSA) og DJØF på sigt at sammenskrive de to overenskomster, og parterne var derfor enige om at føre fælles forhandlinger. Derudover har ASG, der forhandler for tjenestemænd, også deltaget i de fælles forhandlinger, så der også i forhold til denne gruppe kan ske en ensretning med de øvrige områder.

Hvor ikke andet er anført har det aftalte virkning fra den 1. april 2019.

Hovedelementerne:

Aftaleperiode og ramme
Aftalerne indgås/fornys for perioden 1. april 2019 - 31. marts 2023 (4-årig).
Der er forhandlet inden for en nettoramme på 6 pct. af lønsummen pr. 31. december 2018.

Regulering af grundlønstrin
Med virkning pr. 1. april i hvert af aftaleårene reguleres grundlønnen som følger:
Djøf    DSA     ASG     Chef-gruppen
2,0 %  2,0 %  2,0 %   2,0 %
1,5 %  2,0 %  1,25 % 1,25 %
1,0 %  2,0 %  1,0 %   1,0 %
1,0 %  1,0 %  1,0 %   1,0 %

Forhøjelse af loftet for individuelle kvalifikationstillæg
Loftet for decentrale individuelle kvalifikationstillæg hæves på alle områder fra 2500 kr. til 3000 kr. pr. måned. Der er enighed om, at der decentralt også kan aftales en forhøjelse af eksisterende tillæg op til det nye loft på kr. 3.000 pr. måned.

Særlige feriedage
På DSA og ASG-områderne tildeles der yderligere 3 særlige feriedage således, at der i alt er 5 særlige feriedage. Medarbejdere der er ansat senest 31. december 2018 tildeles yderligere 3 særlige feriedage til brug i ferieåret, der starter 1. februar 2019. Medarbejdere der er ansat pr. 1. januar 2019 og senere optjener de yderligere 3 særlige feriedage i henhold til ferielovens regler.

Seniordage
Der gives seniordage på DSA og ASG-områderne svarende til § 1 i Rammeaftale om forhold for seniorer på Djøf området. Det betyder, at der fra det fyldte 55. år gives 1 seniordag årligt og fra det fyldte 60. år gives 2 seniordage årligt med løn. Seniordage afvikles i ferieåret.  Seniordage der ikke er afviklet ved ferieårets udløb eller ved fratræde bortfalder. Uudnyttede seniordage kan ikke udbetales kontant.

Omklassificering
Lønforhøjelser til stillingen som landsbibliotekar

Rådighedsvagt
§ 27 i DSA-overenskomsten ændres så den omfatter alle, der pålægges rådighedsvagtstjeneste fra hjemmet. Det giver ret til et vederlagt på f.eks. 352 kr. pr. vagtdøgn på hverdage og 720 kr. pr. vagtdøgn på lørdag/søndag/helligdage. 

Læs hele resultatet i redegørelsen eller i resultatpapiret fra overenskomst- og tjenestemandsforhandlingerne 2019.