Gå til sidens indhold

Freelancearbejde

Læs om forhold for selvstændige samt ved udførsel af honorarlønnet arbejde


En del bibliotekarer arbejder freelance i større eller mindre omfang. Det kan være i form af et enkeltstående foredrag, få timers undervisning eller udførelse af en bestemt opgave ved siden af det faste job, eller det kan være som selvstændig virksomhed, der tilbyder konsulentydelser.
Fælles for disse eksempler er, at der typisk vil være tale om honorarlønnet arbejde.

Honorarlønnet arbejde er arbejde, der udføres selvstændigt uden arbejdsgivers instruktion. Opgaven skal oftest være løst på et bestemt tidspunkt, og der aftaleset samlet honorar for opgaven. Denne form for arbejde har imidlertid nogle ansættelsesretlige konsekvenser samt nogle konsekvenser i forhold til dagpengereglerne. Lovgivningen er ikke indrettet for denne gruppe, der i nogle forhold mest ligner lønmodtagere og i andre forhold mest ligner selvstændige - der er derfor risiko for at havne i en juridisk "gråzone". Honorarløn bør derfor kun anvendes, hvis der er tale om et meget selvstændigt arbejde, der opgavemæssigt og tidsmæssigt er klart afgrænset. Der er i så fald en række forhold du skal være opmærksom på.

Ansættelsesretlige forhold
Hvis man ikke er undergivet arbejdsgivers instruktion under udførelsen af arbejdet, er man ikke omfattet af funktionærloven og man vil oftest heller ikke være omfattet af ferieloven. Det indebærer, at der ikke er ret til løn under sygdom, regler om opsigelsesvarsler eller feriepenge. Det er derfor vigtigt at tage højde for disse forhold ved fastsættelsen af honoraret og/eller ved at indskrive rettighederne i kontrakten.

Erstatningsansvar
Hvis en indgået aftale om at udføre en bestemt opgave ikke løses til det aftalte tidspunkt eller på den aftalte måde, kan man pådrage sig et erstatningsansvar. Arbejdsgiver kan i princippet være ligeglad med, om der er undskyldige årsager til, at en opgave f.eks. ikke er færdig til tiden.
For at minimere denne risiko, er det en god ide at indføje i kontrakten, hvad der skal ske, hvis forudsætningerne ikke holder. Der kan f.eks. aftales en "midtvejsevaluering", hvor der er mulighed for at justere på opgaven og/eller tidsfristen. Er det på forhånd svært at vurdere tidsforbruget på opgaven, bør det overvejes at prøve at aftale en timeløn for den forbrugte tid eller på anden måde sikre, at det undervejs er muligt at justere på aflønningen i forhold til tidsforbruget.

Honorarets størrelse
Honoraret omregnet til timeløn skal være en del højere en timelønnen for en fastansat med tilsvarende opgaver - dels som kompensation for at du ikke får pension og feriepenge, dels som kompensation for ulemperne ved den løse ansættelse.
Det er selvfølgelig ofte svært at fastsætte et lønniveau for en fastansat med tilsvarende opgave - men en kompliceret opgave, krav om særlige kvalifikationer og evt. en kort tidsfrist er elementer, der skal trække lønnen op.
BF anbefaler en timeløn på 1 promille af årslønnen for en sammenlignelig fastansat.
Du kan se takster for foredrag og undervisning Aktuelle satser.

Hvad skal der stå i kontrakten
Du bør indgå en skriftlig aftale inden arbejdet påbegyndes. Følgende punkter bør indgå :

  • Aftalens parter
  • Præcisering af opgavens karakter
  • Hvor og i hvilken form opgaven skal afleveres
  • Tidspunkt for aflevering
  • Det aftalte honorar (evt. antal timer og timeløn ) samt betalingstidspunkt
  • Arbejdsgiverdækning af udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse
  • Evt. aftale om at funktionærloven og/eller ferieloven er gældende
  • Præcisering af ophavsretten
  • Procedure, hvis der opstår tvivl om det aftalte ( evt. midtvejsevaluering).

Skat og moms
Honorarlønnet arbejde beskattes normalt som personlig indkomst, enten ved at arbejdsgiver indeholder A-skat eller som B-indkomst, hvor man selv skal "afregne" med skattevæsenet. Hvis man i løbet af et kalenderår sælger momspligtige ydelser for mere en 50.000 kr. skal man momsregistreres. En række typiske konsulentydelser er fritaget for momspligt, f.eks. undervisning, artikelskrivning,videnskabeligt arbejde mv.
Kontakt SKAT, hvis du er i tvivl om du skal momsregistreres.

A- kasse forhold
I dagpengesystemet er man enten lønmodtager eller selvstændig, og det er vigtigt at vide, hvilken gruppe man tilhører, da rettigheder og pligter i forhold til dagpengesystemet er ret forskellige. Du bør derfor kontakte A-kassen for nærmere rådgivning. Især hvis du er arbejdsløs eller får supplerende dagpenge er det vigtigt at kende konsekvenserne af honorarlønnet arbejde, inden du siger ja til opgaven.

Accept fra hovedarbejdsgiver
Hvis du har en "hovedarbejdsgiver" skal du sikre dig vedkommendes accept af din bibeskæftigelse.
Der kan i ansættelseskontrakten være bestemmelser om bibeskæftigelse, som du skal være opmærksom på - men også selv om der ikke er det, bør du oplyse arbejsgiver om din bibeskæftigelse, inden du går igang med opgaven. Din bibeskæftigelse må ikke være konkurrerende virksomhed eller på anden måde påvirke hovedbeskæftigelsen.

Selvstændig virksomhed
Hvis du overvejer at starte egentlig selvstændig virksomhed kan du på www.startvaekst.dk finde vejledning om opstart af selvstændig virksomhed.