Gå til sidens indhold

Optjening af ferie, afvikling og varsling

Optjening af ferie

Ret til ferie optjenes for hver måneds ansættelse i ferieåret i forhold til den til enhver tid gældende beskæftigelsesgrad. Den optjente ferie afholdes i ferieafholdelsesåret, som løber fra 1. september samme år til 31. december året efter.

For hver måneds beskæftigelse optjener den ansatte 2,08 dages betalt ferie.  Den ansatte vil således i et helt ferieår optjene ret til 25 dages betalt ferie, svarende til 5 ugers ferie. Herudover optjenes der på det kommunale og det statslige område ret til 5 særlige feriefridage årligt. Optjening og afvikling af feriefridage følger de hidtidige regler for feriefridage.

Uanset at der ikke er optjent ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse, har en ansat altid ret til at afholde 5 (6) ugers ferie uden løn.  Ferie, der er optjent feriepenge til, skal altid holdes først. Der udbetales kun løn eller feriegodtgørelse for den del af ferien, der er optjent.

Den ansatte har ret, men ikke pligt, til at holde ferie uden løn.

Feriens afvikling

Ferien optjenes hver måned og kan afholdes allerede måneden efter, at den er optjent.  Det betyder, at ferie optjent f. eks. i september, kan afholdes fra oktober. Afholdelsesperioden er perioden fra 1. september til 31. december det efterfølgende år.

Den ansatte har krav på at holde mindst 3 ugers sammenhængende ferie i hovedferieperioden, der løber fra den 1. maj til den 30. september. De resterende 2 ugers ferie kan gives på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesåret - også før hovedferien.

Den ansatte og arbejdsgiver kan aftale, at ferien tilrettelægges mere fleksibelt således, at hovedferien kan placeres uden for ferieperioden, og at den kan deles. Dog skal 2 uger gives i sammenhæng. 

Grafisk oversigt over ferieår og ferieafholdelsesår. Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Placering af ferie
Det er arbejdsgiveren, der i sidste ende bestemmer på hvilket tidspunkt, ferien skal holdes. Arbejdsgiveren har imidlertid pligt til at indgå i en forhandling med den ansatte og skal tage hensyn til den ansattes ønsker ved feriens placering. Arbejdsgiveren skal tage særlig hensyn til den ansattes ønsker om, at hovedferien holdes i den ansattes barns skolesommerferie. 

Hvornår begynder og slutter ferie?

Det er udtrykkeligt fastsat i ferieloven, at ferien starter ved arbejdstids begyndelse den første feriedag (f.eks. mandag morgen) og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag (f.eks. fredag eftermiddag).

Varsling

Arbejdsgiveren skal varsle ferien så tidligt som muligt. Hovedferien skal varsles med mindst 3 måneder, og den ansatte skal have meddelelse om øvrige feriedage (restferie) senest 1 måned før feriens begyndelse.

Når arbejdsgiveren først har varslet ferien, er det et løfte, og ferien kan som udgangspunkt herefter ikke aflyses eller flyttes.

Ændring

Arbejdsgiveren kan undtagelsesvis ændre fastlagt ferie, når der foreligger ganske særlige omstændigheder, der gør, at institutionen har brug for den ansattes arbejdskraft. Det vil normalt ikke være tilstrækkeligt, at der er opstået sygdom blandt de tilbageværende medarbejdere. Hvis ændringen medfører udgifter for den ansatte, f.eks. afbestilling af sommerhus, skal arbejdsgiveren erstatte tabet.

På det statslige område gælder, at hvis planlagt hovedferie ændres uden den ansattes samtykke med et varsel på mindre end 3 måneder, har den ansatte ret til kompensation på 1,8 times betalt frihed for hver omlagt feriedag. Det samme gælder restferie, der omlægges med mindre end 1 måneds varsel. Hvis ændringen sker efter, at den ansatte allerede er påbegyndt sin ferie, har den ansatte krav på kompensation med 3,6 timers betalt frihed pr. omlagt feriedag.

Principper for afvikling af ferie

Der gælder et almindeligt princip i ferieaftalen omkring afvikling af de forskellige former for ferie: Ferie, der er overført fra et ferieår til et efterfølgende ferieår, afholdes altid først. Herefter afholdes ferie, hvortil der er optjent ret til løn eller feriegodtgørelse og til sidst afholdes eventuel suppleringsferie.