Gå til sidens indhold

Løn under ferie

Ferie med løn forudsætter, at den ansatte har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i optjeningsåret, dvs. det forudgående kalenderår, og stadig er ansat hos samme arbejdsgiver, når ferien holdes.

Har den ansatte ikke været beskæftiget hos den samme arbejdsgiver i hele optjeningsåret, er der ikke ret til løn under hele ferien. Der foretages lønfradrag for ikke-optjent ferie. Lønfradraget udgør 1/1924 af årslønnen for hver time, der holdes ferie.

Har den ansatte været i beskæftigelse hos en anden arbejdsgiver i løbet af optjeningsåret, vil pågældende have feriegodtgørelse stående på en feriekonto, som kan komme til udbetaling, når ferien holdes. Feriegodtgørelsen kan helt eller delvist erstatte den manglende lønudbetaling.

Hvis den ansatte har skiftet arbejdstid gælder særlige regler se nedenfor under ansat i Stat, regioner eller kommuner.

Særlig feriegodtgørelse
Ud over ferie med løn har den ansatte ret til særlig feriegodtgørelse. Den særlige feriegodtgørelse udgøre 1 % med mindre. der er aftalt en højere procent. På det statslige område er er ret til en særlig feriegodtgørelse på 1,5 % og på det kommunale og regionale område er der aftalt en forhøjelse til 1,95 %. Den særlige feriegodtgørelse beregnes af den løn, som den ansatte har fået i optjeningsåret. Udbetaling sker senest 1. maj (for bagudlønnede/overenskomstansatte med april-lønnen, for forudlønnede/tjenestemænd med maj-lønnen).

Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn
Den ansatte kræve feriegodtgørelse med 12,5 % (12 % for privatansatte) af lønnen i optjeningsåret i stedet for ferie med løn og særlig feriegodtgørelse.
Den ansatte skal fremsætte sit ønske før optjeningsåret begynder, dvs. senest 31. december i det forudgående optjeningsår. Hvis den ansatte fremsætter ønsket  f.eks. 20. december 2017, vil pågældende få feriekort for ferieåret, der begynder 1. maj 2019.

Feriedagpenge
Nyuddannede, ledige og andre (f.eks. ansatte på barsel i den ulønnede periode), der ikke har optjent ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse til 5 ugers ferie, kan under nærmere betingelser have ret til at få udbetalt feriedagpenge fra A-kassen, som kan kontaktes for yderligere information. Bemærk at det ikke gælder den 6. ferieuge. Bemærk, at der er aftalt ret til 1 uges ferie med løn for nyansatte i staten.

  • Ansat i staten

    For ansatte, der på ferietidspunktet har den samme ansættelsesbrøk, som de havde i hele optjeningsåret, svarer lønnen under ferien til medarbejderens faste løn inkl. tillæg på det tidspunkt, hvor ferien holdes. Til ansatte, der ved feriens afholdelse har en anden ansættelsesbrøk end i optjeningsåret, ydes løn under ferie med samme brøkdel som tjenesten i optjeningsåret gennemsnitligt har udgjort. Den beregnede ansættelsesbrøk danner grundlag for lønudbetalingen under ferie, selvom den konkrete arbejdstid på ferietidspunktet er højere eller lavere.

    Eksempel:
    En bibliotekar har i optjeningsåret haft en arbejdstid på 22 timer (7 mdr.) og på 25 timer (5. mdr.). Den beregnede beskæftigelsesgrad er derfor: ((22x7) + (25x5)) : 12 = 23,25 timer pr. uge. Lønnen skal beregnes ud fra en beskæftigelsesgrad på 23,25 timer, selvom den ansatte på ferietidspunktet er ansat på 37 timer pr. uge.

  • Ansat i region eller kommune

    Løn under ferie er den fast påregnelige løn, som ville være indtjent under arbejdet med den beskæftigelsesgrad, der er gældende på det tidspunkt, hvor ferien holdes. Det betyder, at man ikke får udbetalt ekstra feriegodtgørelse, hvis man i optjeningsåret f.eks. har arbejdet 37 timer om ugen og på afviklingstidspunktet kun har 30 timer. Det modsatte gør sig så også gældende, at man har ret til fuld løn under fere, hvis man i optjeningssåret havde 30 timer om ugen og på afviklingstidspunktet har 37 timer. Den ansatte skal have udbetalt løn inklusive de tillæg, der er en fast påregnelig del af lønnen på ferietidspunktet. Dette gælder, selvom der ikke er givet tillæg til lønnen i optjeningsåret.