Gå til sidens indhold

Vejledning til fleksibel arbejdstid/plustid 2008

I forbindelse med OK 2008 er der givet mulighed for lokalt at aftale højere individuel arbejdstid (max. 42 timer pr. uge) i en på forhånd aftalt afgrænset periode.

Aftalen gælder både overenskomstansatte og tjenestemænd samt i stat, regioner og kommuner og træder i kraft d. 1. april 2008.

Der gælder følgende forudsætninger for at en individuel aftale om plustid kan indgås:

Generel aftale først
Tillidsrepræsentanten skal først lave en generel aftale med ledelsen om, at der er mulighed for at indgå frivillige individuelle aftaler om forhøjelse af ens arbejdstid i en periode. Det er også muligt at sige nej til at indgå en generel aftale.

Forbundet Kultur og Information anbefaler at emnet først tages op i klubberne så fordele og ulemper for arbejdspladsen kan diskuteres grundigt inden den generelle aftale forhandles med ledelsen.

I skal være opmærksomme på, at en øgning af arbejdstiden kan få betydning for både kulturen og arbejdsfordelingen på arbejdspladsen. På den anden side giver plustid arbejdspladsen fleksibilitet til at løse ressourcemæssige problemer og andre (nye) typer opgaver. Fleksibiliteten kan også indbefatte muligheden for at nogle kan gå tilsvarende ned i tid.

Bliver I enige om at der skal være mulighed for plustid hos jer, anbefaler Forbundet Kultur og Information at følgende elementer aftales med ledelsen i den generelle aftale:

Den generelle aftale skal være af begrænset varighed og maksimalt længden af indeværende overenskomstperiode.

Aftalen skal indeholde opsigelsesbestemmelser, og det anbefales at aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

Det skal sikres at udbudte timer ikke kommer i strid med aftalen om deltidsansattes adgang til et højere timetal i kommuner og regioner, der indebærer at permanente "overskudstimer" skal udbydes til deltidsansatte først. Der er tale om permanente timer når der ikke er fastsat en slutdato for timerne.

Tillidsrepræsentanten er part i processen med indgå individuelle aftaler i samarbejde med det aktuelle medlem. Hermed sikres bl.a. at aftalepunkter fra den generelle aftale er overholdt.

Det kan være en god idé, at der i den generelle aftale indgår en "prøveperiode" på f.eks. 3 måneder og en evaluering af prøveperioden. Evt. ændringer kan efterfølgende indarbejdes i en ny generel aftale.
Andre opmærksomhedsområder:

Plustid og flex:
Er der flextid på arbejdspladsen skal man være opmærksom på at flexgrænser skal justeres tilsvarende i timer i forhold til indgåede plustidsaftaler. Der kan i den forbindelse opstå behov for systemmæssige tilpasninger.

Plustid og forholdet til Merarbejdsaftalen:
Ifølge " Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere" (der gælder tilsvarende regler for tjenestemænd) kan merarbejde i visse tilfælde afspadseres/udbetales med tillæg af 50 %. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om en evt. aftale om "plustid" indgås i en situation, hvor merarbejdet ellers ville være omfattet af merarbejdsaftalen.

For at merarbejde er omfattet af merarbejdsaftalen skal følgende betingelser være opfyldt :

Merarbejdet skal være pålagt eller på forhånd godkendt som en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af stillingen.
Merarbejdet skal være af midlertidig karakter
Merarbejdet skal have været af større omfang
Merarbejdet skal have strakt sig over en periode, der normalt ikke må være mindre end 4 uger.
Merarbejde i henhold til aftalen godtgøres så vidt muligt med tjenestefrihed med tillæg af 50 %. Hvis tjenestefrihed ikke kan ydes, udbetales merarbejdet med tillæg af 50 %.

Plustid og dagpenge:
Ved ledighed beregnes dagpenge på baggrund af en ugenorm på 37 timer. Har man fået løn for mere end 37 timer i en uge, skal man afspadsere de overskydende timer (med sin egen "ekstra" indtægt), inden der udbetales dagpenge. Opgørelsesperioden i forhold til overskydende timer er de sidste 3 måneder/12 uger før ledigheden.

Er man på plustid og bliver ledig er man opfattet af dette regelsæt om overskydende timer.

Den individuelle aftale
Når den generelle aftale er indgået kan ledelsen udbyde ekstra timer til ansatte, så arbejdstiden i snit bliver mere end 37 timer men dog maksimalt 42 timer. Det er helt frivilligt at sige ja til flere timer/en aftale om plustid.

Der gælder følende regler vedr. den individuelle aftale:

Lønnen forhøjes forholdsmæssigt på grundlag af det aftale timetal.

Der indbetales ekstra pensionsbidrag efter de sædvanlige principper for indbetaling af pensionsbidrag. For tjenestemænd i staten indbetales der dog pension med 18% af lønnen for timer ud over de 37 timer.

Den forhøjede løn udbetales tillige under fravær, hvor der er ret til løn (sygdom, barsel ferie og omsorgsdage).

Den individuelle aftale kan i stat og kommuner opsiges med 3 måners varsel til udgangen af en måned, med mindre den ansatte aftaler noget andet i aftalen om plustid (et kortere eller et længere varsel). I regioner opsiges aftalen med de almindelige funktionærretlige varsler, med mindre andet aftales.

Efter varslets udløb vender den ansatte tilbage til den beskæftigelsesgrad, som gjaldt før indgåelse af aftalen, heri samme ansættelsesvilkår.
Kontakt Forbundet Kultur og Informations forhandlingsafdeling hvis du har spørgsmål til Plustid