Gå til sidens indhold

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Parterne har indgået en aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Aftalen omfatter alle tjenestemænd i staten samt gælder desuden på en række overenskomstområder. AC har ikke tiltrådt aftalen, som derfor ikke gælder for de overenskomstansatte akademikere - herunder bibliotekarer.

Aftalen er en rammeaftale som fastlægger de grundlæggende regler om arbejdstidens længde, arbejdstidsopgørelsen samt overtids- og ulempegodtgørelse.

Aftalen indeholder desuden bestemmelser om plustid, som indebærer, at en ansat og en arbejdsgiver kan aftale individuel ugentlig arbejdstid op til 42 timer pr. uge.


En lang række detaljespørgsmål vedr. arbejdstid er derimod ikke længere centralt reguleret. Hvis de lokale parter er enige om det, kan aftalen både suppleres og fraviges ved lokal aftale.

Arbejdstidens længde

Den gennemsnitlig arbejdstid er 37 timer pr. uge. Normperioden er 1 måned, medmindre andet aftales.

Aftalen beskriver en række bestemmelser om over- og merarbejde, afspadsering samt konvertering af afspadsering til omsorgsdage, som er fælles for alle. Derudover er der en række særbestemmelser vedr. ulempegodtgørelse m.m. Der opereres i den forbindelse med to regelsæt:

  1. Ansatte, der arbejder normalt arbejder på hverdage mellem kl. 6 og kl. 19. Disse ansatte er ikke længere omfattet af regler om fridage, frihedsoptjening, natpenge m.v.
  2. Ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret helt eller delvis uden for almindelig dagarbejdstid.

Bibliotekarer vil oftest være at finde i den første gruppe:

Særbestemmelser for ansatte med "normal" arbejdstid (gr. 1):

Ulempegodtgørelse

Der ydes tillæg på 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg (dog mindst 25 kr. (97-niveau)) for arbejde

  • Kl. 17-06
  • Weekender
  • Søgnehelligdage
  • Grundlovsdag efter kl. 12.00
  • Juleaftensdag efter kl. 14.

Weekendgodtgørelse (ydes udover ulempegodtgørelsen):

  • For arbejde, der efter ordre eller godkendt tjenestefordeling udføres i weekender eller på søgnehelligdagen, godtgøres der derudover afspadsering eller timeløn (begge med 50%).

Overenskomstansatte er som sagt ikke omfattet af aftalen. For dem er der ikke i overenskomsten aftalt ulempegodtgørelse. Imidlertid er der intet til hinder for, at TR lokalt aftaler en lignende ulempegodtgørelse.