Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Ansættelse generelt

Generelt om ansættelse i det offentlige og løn- og ansættelsesvilkår.

Inden for det offentlige arbejdsmarked er hovedreglen den, at alle stillinger skal opslås offentligt. Opslag vil kunne udelades ved kortvarige vikariater, eller hvor der er tale om jobtilbud eller lignende. De regler der gælder for tjenestemænd finder også anvendelse for overenskomstansatte jf. cirkulære om opslag og opslagsbekendtgørelsen.

BF anbefaler, at opslaget indeholder oply

sninger om ansættelsesområde, overenskomst, ansættelsestidspunkt, fuldtid/deltid, arbejds- og ansvarsområder, evt. lønoplysninger, ansøgningsfrist samt hvem ansøgningen skal sendes til.

Der er ingen regler for selve proceduren ved udvælgelse blandt ansøgere til ledige stillinger, bortset fra, at der alene må tages saglige hensyn i relation til stillingen. Den bedst kvalificerede ansøger skal tilbydes stillingen.

Ved ansættelsessamtalen skal ansøgeren selv oplyse om forhold, der kan have betydning for udførelsen af jobbet, ligesom arbejdsgiveren kun må spørge om forhold, det er lovligt at inddrage i vurderingen af kvalifikationer. Arbejdsgiveren må f.eks. kun spørge til eventuelle aktuelle sygdomme af betydning for udførelsen af jobbet. Forvaltningsmyndigheder, som er i besiddelse af helbredsoplysninger om en nuværende eller tidligere ansat, må ikke videregive disse til en anden arbejdsgiver, hvor den pågældende nu søger om ansættelse, og han må hverken anmode om eller gøre brug af en fuldmagt fra en ansøger til indhentning af helbredsoplysninger.

En arbejdsgiver må i henhold til ligebehandlingsloven ikke spørge om graviditet eller om planer om graviditet. Desuden må han ikke spørge om race, religion, seksualitet, etnisk oprindelse m.v.

Ved ansættelsessamtalen vil man ofte komme ind på spørgsmålet om løn, men det er ikke muligt at forhandle løn ved ansættelsessamtalen. 

Som offentligt ansat er du sikret en basisløn, men der skal ved enhver ansættelse ske en vurdering af, om der i henhold til overenskomsten vil være mulighed for at forhandle funktionstillæg og/eller kvalifikationstillæg. BF anbefaler at du ikke siger din stilling op før der er forhandlet løn.

Denne vurdering foretages sammen med den lokale tillidsrepræsentant, ligesom det er tillidsrepræsentanten, der forhandler eventuelle tillæg. Du vil ofte have mødt din tillidsrepræsentant i forbindelse med samtalen, da tillidsrepræsentanten ofte er en del af ansættelsesudvalget. Vedrørende lønforhandling skal du således henvende dig til denne. Er der ingen lokal Forbundet Kultur og Information- eller AC-repræsentant, skal du henvende dig til Forbundet Kultur og Informations Forhandlingsafdeling. Læs mere om forhandlingsforhold.

Ansættelsen vil være på overenskomst eller som tjenestemand. Ansættelse kan være som vikar/tidsbegrænset, på deltid eller på åremål, og der skal udstedes et ansættelsesbrev.