Gå til sidens indhold

Ansættelse

Læs om ansættelse, anciennitet, introduktionsstilling mv.

Inden for det offentlige arbejdsmarked er hovedreglen den, at alle stillinger skal opslås offentligt. Opslag vil kunne udelades ved kortvarige vikariater, eller hvor der er tale om jobtilbud eller lignende.

Forbundet Kultur og Information anbefaler, at opslaget indeholder oplysninger om ansættelsesområde, overenskomst, ansættelsestidspunkt, fuldtid/deltid, arbejds- og ansvarsområder, evt. lønoplysninger, ansøgningsfrist samt hvem ansøgningen skal sendes til.

Der er ingen regler for selve proceduren ved udvælgelse blandt ansøgere til ledige stillinger, bortset fra, at der alene må tages saglige hensyn i relation til stillingen. Den bedst kvalificerede ansøger skal tilbydes stillingen. 

Ved ansættelsessamtalen skal ansøgeren selv oplyse om forhold, der kan have betydning for udførelsen af jobbet, ligesom arbejdsgiveren kun må spørge om forhold, det er lovligt at inddrage i vurderingen af kvalifikationer. Arbejdsgiveren må f.eks. kun spørge til eventuelle aktuelle sygdomme af betydning for udførelsen af jobbet. Forvaltningsmyndigheder, som er i besiddelse af helbredsoplysninger om en nuværende eller tidligere ansat, må ikke videregive disse til en anden arbejdsgiver, hvor den pågældende nu søger om ansættelse, og han må hverken anmode om eller gøre brug af en fuldmagt fra en ansøger til indhentning af helbredsoplysninger.

En arbejdsgiver må i henhold til ligebehandlingsloven ikke spørge om graviditet eller om planer om graviditet. Desuden må han ikke spørge om race, religion, seksualitet, etnisk oprindelse m.v.

Ved ansættelsessamtalen vil man formentligt komme ind på spørgsmålet om løn, men det er ikke muligt at forhandle løn ved ansættelsessamtalen.

Som offentligt ansat er du sikret en basisløn, men der skal ved enhver ansættelse ske en vurdering af, om der i henhold til overenskomsten vil være mulighed for at forhandle funktionstillæg og/eller kvalifikationstillæg. Forbundet Kultur og Information anbefaler at du ikke siger din stilling op før der er forhandlet løn.

Denne vurdering foretages sammen med den lokale tillidsrepræsentant, ligesom det er tillidsrepræsentanten, der forhandler eventuelle tillæg. Du vil ofte have mødt tillidsrepræsentanten i forbindelse med samtalen, da tillidsrepræsentanten ofte sidder i ansættelsesudvalget. Vedrørende lønforhandling skal du således henvende dig til denne. Er der ingen lokal repræsentant for Forbundet Kultur og Information- eller en AC-repræsentant, skal du henvende dig til Forbundet Kultur og Informations afdeling for Rådgivning og Forhandling. Læs mere om forhandlingsforhold.

Ansættelsen vil være på overenskomst eller som tjenestemand. Ansættelse kan være som vikar/tidsbegrænset, på deltid eller på åremål, og der skal udstedes et ansættelsesbrev i kommunen, regionen eller staten

 

 

 • Anciennitet

  Anciennitet beregnes efter det antal år og måneder, en bibliotekar eller en kandidat har været beskæftiget med bibliotekarisk eller andet akademisk arbejde, uanset om det er på det offentlige eller det private område.

  Anciennitet beregnes tidligst fra udgangen af den måned, hvor man har afsluttet sin eksamen.

  Efter 1. august 2014 optjener ansatte fuld anciennitet, uanset hvilket timetal man er ansat på.

  Før 1. august 2014 optjente ansatte ved ansættelse på deltid med mindre end 8 arbejdstimer pr. uge anciennitet i forhold til den nedsatte tjenestetid.

  Hvor forholdene taler for det, kan der mellem kommunen og (lokale) repræsentanter for organisationen træffes aftale om fastsættelse af anciennitet efter andre regler.

  Såfremt man ansættes uden for det traditionelle biblioteksvæsen, er det vigtigt, at man får indføjet i ansættelsesbrevet, at der er tale om bibliotekarisk/akademisk arbejde. Det kan være med til at lette en senere godkendelse af anciennitet hos en ny offentlig arbejdsgiver.

 • Introduktionsstillinger

  Lavkonjunkturen og nedskæringer i den offentlige sektor de seneste år, har betydet at dimittender og arbejdsløse med en længere ledighedsperiode bag sig har sværere ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Akademikerne (AC) har derfor ønsket at introducere en ny type uddannelsesstilling – kaldet Introduktionsstilling - på det offentlige arbejdsmarked. 

  Målet med uddannelsesstillingerne er, at den ledige, herunder særligt dimittender, gennem uddannelsesstillingen erhverver sig nye og aktuelle kompetencer, således at de efterfølgende på mere lige vilkår kan søge og komme i betragtning til ordinære jobs.

  Vilkår i stillingen

  En forudsætning for at søge disse stillinger er, at man har en ledighedsperiode bag sig på mindst et år. Stillingen udløber efter et år, men i ansættelsesperioden optjenes både fuld dagpengeret og fuld lønanciennitet, som medregnes ved en efterfølgende ordinær ansættelse på det offentlige arbejdsmarked.

  Da stillingen er en uddannelsesstilling kan man påregne at udføre ordinært arbejde i ca. 80% af tiden, mens ca. 20% af tiden skal bruges på uddannelse og oplæring. Lønnen i uddannelsesstillingen udgør 80 % af den overenskomstmæssige begyndelsesløn dvs.:

  • Bibliotekar DB/Bachelorer indplaceres med 80% af lønnen på løntrin 1
  • Kandidater indplaceres med 80% af lønnen på løntrin 4

  Derudover kan lokale tillæg aftales. Der ydes sædvanlig overenskomstmæssig pension af alle løndele.

  I stillingsopslag vil denne type stilling være tydeligt mærket Introduktionsstilling.

   

 • Ansættelsesbrev

  Arbejdsgiveren har pligt til skriftligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, hvis ansættelsesforholdet har en varighed på en måned og derover, og hvis den gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid er mindst 8 timer.

  Arbejdsgiveren har pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsen hurtigst muligt og senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt.

  Ansættelsesbrevet skal indeholde alle væsentlige oplysninger, herunder ansættelsessted, stillingsbetegnelse, løn, begyndelsestidspunkt, forventet varighed ved vikariater, timetal samt henvisning til gældende overenskomst.

  Reglerne for ansættelse i kommunen, regionen eller staten

 • Privatansat

  Hvordan fastsættes løn- og ansættelsesvilkår for privatansatte?

  Kollektiv overenskomst
  På nogle få private virksomheder er bibliotekarerne omfattet af en kollektiv overenskomst indgået mellem virksomheden og en række AC-organisationer. De 2 største overenskomstdækkede private arbejdspladser er Dansk BiblioteksCenter as og Danmarks Radio. Får du ansættelse på en af disse overenskomstdækkede virksomheder, kan tillidsrepræsentanten eller BF orientere dig nærmere om vilkårene i overenskomsten.

  Individuel kontrakt
  Hovedparten af de privatansatte bibliotekarer er imidlertid ansat på individuel kontrakt, d.v.s. efter en individuel aftale mellem den pågældende bibliotekar og arbejdsgiveren.

  Dette indebærer, at en lang række løn- og ansættelsesvilkår skal aftales med arbejdsgiveren. En del vilkår er ganske vist reguleret i lovgivning, men dels er det langt fra alle relevante vilkår, der er lovreguleret, dels er det på en række områder relevant at aftale sig til bedre vilkår, end hvad der er gældende ifølge loven. Som medlem af Forbundet Kultur og Information kan du få set din kontrakt igennem inden du underskriver - så får du kommentarer både til det der står og det der evt. måtte mangle i kontrakten.

   KI har udarbejdet en standardkontrakt, som du kan bruge som tjekliste eller inspiration. Læs nærmere om vilkårene i kontrakten i den tilhørende vejledning.

  Funktionærloven
  Som privatansat bibliotekar vil du normalt være omfattet af funktionærloven, hvis du er ansat over 8 timer om ugen. Der opstår dog af og til tvivl om, hvorvidt en stilling er omfattet af funktionærloven (f.eks. ved lederstillinger, underviserjob og ansættelse via vikarbureau), og det er derfor altid en god idé at skrive i kontrakten, at funktionærloven er gældende for ansættelsesforholdet.

  Ferieloven
  Ferieloven gælder for lønmodtagere, derfor vil du som privatansat normalt være omfattet af loven.

  Der kan dog også her opstå tvivl i enkelte konkrete tilfælde ( f.eks. hvis du arbejder meget selvstændigt, f.eks. som honorarlønnet). Det er derfor altid en god idé at henvise til ferieloven i kontrakten.

  Løn- og ansættelsesvilkår er også reguleret i en række andre love, f.eks. lov om ansættelsesbeviser, forskelsbehandlingsloven,ligebehandlingsloven, lov om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet m.v.