Gå til sidens indhold

Pension for tjenestemænd

En tjenestemandspension dækker flere områder. En ret til pension baseret på anciennitet, alder og løntrin. En pensionsret ifm. sygdom og afsked, samt ret til pension til efterladte ægtefælle og børn ved dødsfald.

 • Om alderspensionen

  Alderspension er en tilsagnspension fra din arbejdsgiver og ikke en traditionel pensionsopsparing med en opsparing. Alligevel kan du godt få opgjort hvad du har i vente, dvs. hvad vil du få udbetalt når du går på pension. 

  Alderspensionen udbetales livsvarigt og kan tidligst udbetales fra dit 60. år. Pensionen udbetales forud - ligesom din løn. Du skal opsige din stilling med tre måneders varsel, når du vil på pension.

  Din tjenestemandspension beregnes ud fra tre parametre på dit fratrædelsestidspunkt:

  1. din alder (fradrag i pension hvis du fratræder før folkepensionsalderen, læs mere nederst på denne side
  2. dit højeste løntrin*
  3. dit antal pensionsalderår (du kan maksimalt optjene 37)

  *For statsansatte gælder det at du i pensionsmæssig henseende er indplaceret i det lønrammeforløb (på det skalatrin), der var gældende før overgang til Ny Løn (for almindelige bibliotekarer på sluttrin var det trin 36). Ved overgang til Ny Løn tillægges du imidlertid to ekstra skalatrin pension, dog maksimalt til og med skalatrin 48. En betingelse for at lægge de ekstra skalatrin til er, at du er overgået til Ny Løn, inden du bliver pensioneret. Da man kun kan overgå til Ny Løn en gang årligt – pr. 1. oktober – skal du huske at overgå til Ny Løn i tide inden du bliver pensioneret.

  Udbetaling af tjenestemandspension før din folkepensionsalder (fradrag)

  Tjenestemænd kan gå på pension som 60-årig, og vælger du det, sker det mod et varigt nedslag i den livsvarige pension såvel som i førtidstillægget. Størrelsen af nedslaget afhænger af din alder, når du går på pension. Er du fra årgang 1958 eller tidligere gælder nedenstående fradrag:

  60 år = 10% nedslag 

  61 år =   7% nedslag 

  62 år =   4% nedslag 

  63 år =   3% nedslag 

  64 år =   2% nedslag

  Har du en folkepensionsalder, der er højere end 65 år, er der et fradrag på 1% indtil folkepensionsalderen. Er din folkepensionsalder 65 år er fradraget 0% ved det 65. år.

  Er du fra årgang 1959 - 1962, gælder nedenstående fradrag (aftalt ifm. med OK11) gælde: 

  60 år = 17% nedslag 

  61 år = 14% nedslag 

  62 år =   6% nedslag 

  63 år =   5% nedslag 

  64 år =  4% nedslag 

  65 år =   3% nedslag 

  66 år =   1% nedslag

  Er du fra årgang 1963 og senere beregnes fradraget analogt til ovenstående, men justeret i forhold til hvad der er/bliver gældende folkepensionsalder.

  Du finder aftalen for de kommunalt ansatte her

 • Om ekstra løn/bonus, når du har optjent 37 pensionsalderår

  Fra 1.1.2019, optjener du et engangsbeløb, hvis du stadig er i tjeneste, og har optjent alle 37 pensionsalderår. Det blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne OK11, og har til hensigt at give dig en økonomisk gulerod til at fortsætte i dit job, selvom du har optjent de fulde 37 pensionsalderår. Du optjener 15% bonus af din løntrinsløn, og det opgøres kvartalsvist.

  Her er et konkret eksempel på aftalen:

  En tjenestemand har en samlet løn på 500.000 kr. Den opgøres i dette tilfælde både af løntrin og tillæg. De 100.000 kr. er tillæg og de 400.000 kr. er løntrin.

  Da bonus beregnes på baggrund af løntrin, så optjenes 15% bonus af løntrinslønnen pr. kvartal - i dette tilfælde 100.000 kr. 15% af dette er 15.000 kr.

  Et helt års "bonus" udgør 60.000 kr.

  Beløbet er skattepligtigt.

  Optjeningen sker i forhold til afsluttede kalender kvartaler, dvs. du optjener en højere bonus, hvis du fratræder den 30.3 fremfor den 28.2. 

  Beregning for statsansatte

  Engangsbeløbet beregnes som 15% af den del af din løn, som er skalaløn, dvs. som du opnår tjenestepension fra, dvs. mindst skalatrin 38.

  Engangsbeløbet baseres på et kvartals tjeneste og en kvartalsløn. Helårslønnen på skalatrin 38 er 350.551 kr. pr. 1.4.2017. Kvartalsbeløbet er 87.638,75 kr. 15% af dette beløb er 13.146 kr.

  For 4 kvartaler kan der i alt optjenes 4 X 13.146 kr på skalløn 38 = 52.584 kr. Beløbet er skattepligtigt.

  Aftalerne

  Du finder aftalen for kommunalt ansatte her.

  Du finder aftaleteksten for statsansatte her

 • Om invalidepenion/pensionsret ved sygdom

  Invalidepension omfatter både almindelig svagelighedspension, kvalificeret svagelighedspension samt tilskadekomstpension:

  Almindelig svagelighedspension er du berettiget til, hvis du afskediges på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed. Det er en betingelse, at du har haft 10 års ansættelse. Hvis du ikke har mindst 10 års ansættelse, er du ikke berettiget til at modtage almindelig svagelighedspension, men er derimod berettiget til opsat pension, læs mere nedenfor om Opsat pension.

  Almindelig svagelighedspension udbetales som en livsvarig ydelse, og størrelsen af pensionen beregnes ud fra din pensionsalder og din pensionsgivende løn. Der vil ikke være foretages førtidsfradrag, når pensionen udbetales før folkepensionsalderen, og der vil heller ikke ske modregning for pensionsværdien i en evt. efterløn  

  Kvalificeret svagelighedspension er du berettiget til, hvis du er under 60 år, og din erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller derunder. Kvalificeret svagelighedspension udbetales som en livsvarig ydelse, og størrelsen af pensionen beregnes ud fra den pensionsgivende løn og den pensionsalder, du ville have opnået, hvis du var blevet i tjenesten indtil du blev 70 år. Der vil ikke være foretages førtidsfradrag, når pensionen udbetales før folkepensionsalderen. En evt. efterløn kan udbetales, men er skattepligtig.

  Tilskadekomstpension er du berettiget til, hvis du bliver afskediget på grund af utjenstdygtighed, som skyldes en tilskadekomst under udførelse af dit job. Tilskadekomstpensionen ydes livsvarigt, og størrelsen af pensionen beregnes ud fra din pensionsgivende løn samt altid ud fra 37 pensionsalderår (som er maksimum), uanset hvor mange pensionsalderår du har optjent.

 • Om ægtefælle og børnepension ved dødsfald

  Ægtefælle- og børnepension gives til den/de efterlevende ægtefælle(r) og børn efter en tjenestemand eller en pensioneret tjenestemand.

  Det er en forudsætning for ægtefællepensionen, at ægteskabet blev indgået før tjenestemanden fyldte 65 år og før tjenestemanden måtte være afskediget med ret til egenpension mindst 3 måneder før et dødsfald.

  Ægtefællepensionen er en livsvarig ydelse, og udbetalingen fortsætter, selvom ægtefællen gifter sig igen.

 • Om opsat pension (pension der venter på dig)

  Her kan du læse om de vilkår der gælder hvis du -før du blev 60 år - ikke længere er i en tjenestemandsstilling. Så vil du fra din ansættelse som tjenestemand have en opsat pension, såfremt du har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, dvs. at du har været ansat på fuld tid i 3 år som tjenestemand.

  Den opsatte pension betyder, at pensionen "venter på dig" og som hovedregel først udbetales når du pensioneres. Hvis du får pensionen udbetalt før dit 65. år, sker der samtidigt et livsvarigt førtidsfradrag på 2%-10% (17% efter reform) af pensionen afhængig af din alder på udbetalingstidspunktet.

  På trods af dette livsvarige fradrag, vil den største sum over tid være ved en udbetaling som 60-årig, så længe fradraget er på 10%.

  Er du overenskomstansat er der nogle problemstillinger til udbetalingen af din opsatte pension da det fremgår af AC-overenskomsten §1 stk. 2, at den ikke gælder for pensionerede tjenestemænd eller personer med udbetalt egen pension (= opsat pension).

  KI anbefaler du kontakter KI for videre rådgivning om dette.

  Er du er privatansat kan det  være en god idé at få den opsatte pension udbetalt tidligst muligt, så længe fradraget er 10% eller derunder. 

  Bemærk dog, at en udbetalt pension, har betydning for en senere efterløn. Derfor vil den opsatte pension indgå i den konkrete efterlønsberegning. Din a-kasse kan beregne for dig om det kan betale sig at få den opsatte pension udbetalt.

  Den opsatte pension beregnes efter de almindelige regler på baggrund af optjent pensionsalder,den pensionsgivende løn på fratrædelsestidspunktet og din alder ved udbetalingstidspunktet.

   

 • Om pension af tillæg (supplerende pension)

  Tjenestemænd får indbetalt pension af deres kronetillæg (fx. vagttillæg, kvalifikationstillæg, funktionstillæg) med den pensionsprocent der er gældende for overenskomstansatte.

  For kommunalt og regionalt ansatte (ikke statsansatte) er det muligt at lave en højere indbetaling til den supplerende pensionsordning ved tilsvarende at gå ned i løn. De nærmere procedurer og tidsfrister herfor fastlægges af den enkelte ansættelsesmyndighed.

  Pensionsindbetalinger vil kun kunne ske til en ratepension. Vær opmærksom på, at der er max. grænser for hvor meget du kan indbetale til din ratepension og samtidig opnå fuld fradragsret er grænsen 53.500 kr. (2017) pr. år. Det har især betydning hvis du også har en privattegnet ratepension. Den supplerende pension oprettes i Jyske Bank (tidl. Finansbanken - Skandiabank - Eik Bank).

  Aftalegrundlaget for den supplerende pension for ansatte i kommuner (KL) og regioner (RTLN) finder du her.  

  Aftalegrundlaget for den supplerende pension for ansatte i staten finder du her. Den oprindelige aftale indgået i år 2000 er her

 • Om udbetalinger/dækninger ved død og kritisk sygdom og invaliditet

  Tjenestemænd  er omfattet af gruppelivsordninger, der giver ret til sumudbetalinger ved dødsfald, invaliditet og kritisk sygdom.

  Derudover er der ret til varige ydelser ved sygdom se overfor, samt ved dødsfald for efterladte ægtefæller og børn, se også ovenfor. 

  Gruppeliv for tjenestemænd administreres af Forenede gruppeliv (www.FG.dk). Har du behov for at gøre brug af disse dækninger skal du kontakte FG.

  Orientering om kritisk sygdom for ansatte bliver automatisk udvekslet via et samarbejde med sundhedsstyrelsen og FG/pensionsselskaber. Du skal dog stadig også selv anmelde dit krav. 

  Du kan se dækningen som kommunalt eller regionalt ansat tjenestemand her

  Du kan se dækningen som statsligt ansat tjenestemand her

   

 • Hvad er min pension

  Du kan altid få beregnet din forventede pension.

  Statsansatte:

   Modernisteringsstyrelsen administerer din tjenestemandspension. Du finder en selvbetjeningsmulighed på denne hjemmeside www.tjenestemandspension.dk.

  Kommunalt ansatte:

  Hovedreglen er at det er Sampension, der administerer tjenetemandspensionen. De kan kontaktes på telefon 77 33 18 77.

  En række kommuner jf. listen nedenfor, administrerer dog selv tjenestemandspensionen.

  Her skal du kontakte lønkontoret i pågældende kommune, og bede om en pensionsopgørelse.

  Albertslund

  Ballerup

  Esbjerg

  Frederiksberg

  Gentofte

  Gladsaxe

  Glostrup

  Herlev

  Horsens

  Ishøj

  København

  Lyngby-Taarbæk

  Odense

  Rødovre

  Silkeborg

  Rudersdal 

  Sønderborg

  Tårnby

  Vallensbæk

  Furesø

  Aalborg

  Århus

   

   

 • Pensionsaftaler

  Her kan du downloade de pensionsaftaler, der ligger til grund for de dine pensionsvilkår.

  Kommunalt og regionaltansatte 

  Du finder følgende aftaler her:

  • Pensionsregulativet (alt om tjenestemandspensionen)

  • Aftale om førtidsfradrag
  • Aftale om engangsbeløb ved 37 års optjent pensionsladerår. 

   

  • Aftalegrundlaget for den supplerende pension samt aftale om gruppeliv finder du her

  Statsansatte

  • Du finder pensionsloven (alt om tjenestemandspensionen) her

  • Aftalegrundlaget for den supplerende pension for ansatte i staten finder du her. Den oprindelige aftale indgået i år 2000 er her

  • Aftale om engangsbeløb  ved 37 års optjent pensionsalderår.
 • Tegning af PFA Helbredssikring

  Du har som medlem af Forbundet mulighed for at tilkøbe Helbredssikring hos PFA – både til dig selv og dine nærmeste.

  Når du har Helbredssikring kan du få behandling hos psykolog, kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og zoneterapeut.

  Læs mere om PFA Helbredssikring her