Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Barselsdagpenge

For at kunne få barselsdagpenge skal du opfylde barselslovens beskæftigelseskrav, der går på, at du har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de sidste 13 uger før fraværsperiodens begyndelse og i den periode har været beskæftiget i mindst 120 timer.  

Når du giver din arbejdsgiver besked om, at du skal på barselsorlov, så skal arbejdsgiver lave en række indberetninger til virk.dk og Nemrefusion, så Udbetaling Danmark får besked om dig. Når Udbetaling Danmark får underretning fra arbejdsgiver sender de et brev til dig om, hvad du skal gøre. Sørg for at holde øje med det.

Når arbejdsgiver betaler løn, skal du som lønmodtager anmode om barselsdagpenge efter ophør af lønudbetalingen. Det skal ske til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter at udbetaling af løn fra arbejdsgiver er ophørt.  Skulle du mod forventning ikke få besked fra Udbetaling Danmark om arbejdsgivers indberetning, skal du selv anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge. Overholder du nemlig ikke fristen på de 8 uger bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode der ligger før anmodningen.  

Skal du afholde udskudt orlov eller har en fraværsperiode været afbrudt i en uge, hvor du ikke har været fraværende, så skal du søge om barselsdagpenge på ny.

Afholder du imidlertid ferie efter ferielovens regler og dermed afbryder din fraværsperiode skal du ikke på ny anmode om barselsdagpenge.  Det skyldes en ny bestemmelse i barselsloven, der trådte i kraft 1. juli 2017 og vedrører fraværsperioder, der påbegyndes på den dato eller senere. Hvorvidt det også omfatter ”6. ferieuge” er endnu ikke afklaret. Du kan som lønmodtager aftale med arbejdsgiver, at du afholder ferie undervejs i din barsel, og det indberetter arbejdsgiver så i forbindelse med ansøgning om barselsdagpenge. De almindelige regler om afholdelse af ferie, feriehindring og koblingen mellem ferie og barsel skal fortsat være opfyldt.  

Barselsdagpengesats

Pr. 1. januar 2017 er den højeste dagpengesats ved barsel/forældreorlov på 4.245 kr. pr. uge eller 114,73 kr. pr. time beregnet ud fra en arbejdstid på 37 timer pr. uge. Barselsdagpenge beregnes ud fra det ugentlige antal timer, som fraværet omfatter i forhold til det antal timer, som lønmodtageren normalt arbejder.

Eks. Ved ansættelse på 30 timer pr. uge bliver dagpengene på (114,73 kr. pr. time x 30 timer) = 3.441,90 kr. pr. uge. 

Langt de fleste bibliotekarer har en timeløn på 114,73 efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, der ligger over dette beløb, hvorfor det ikke er relevant at tale om lavere timeløn.

Kontakt Udbetaling Danmark for yderligere spørgsmål omkring beregning.

Pr. 1. juli 2018 ændres grundlaget for beregning af barselsdagpengesatsen til lønmodtagere, således at satsen beregnes på grundlag af det ugentlige timetal under fraværet (f.eks. 37 timer hvis man er på fuld tid) og timefortjenesten efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, som lønmodtageren i gennemsnit har opnået i de seneste 3 afsluttede kalendermåneder i de/de aktuelle arbejdsforhold forud for fraværet. Timefortjenesten skal som hovedregel ske på baggrund af arbejdsgivers indberetninger til indkomstregistret i modsætning til i dag hvor beregningen sker ud fra hvad arbejdsgiver oplyser til Udbetaling Danmark.