Gå til sidens indhold

Barselsdagpenge

Barselsdagpenge

For at kunne få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, skal du opfylde et af barselslovens 6 beskæftigelseskrav, som f.eks. at du 1) dagen før fraværet eller på første fraværsdag er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 160 timer inden for de seneste 4 afsluttede kalendermåneder forud for fraværsperioden og i mindst 3 af disse måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned eller 2) du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis der ikke havde været ret til dagpenge efter denne lov. Se barselslovens §§ 27-29  

Når du giver din arbejdsgiver besked om, at du skal på barselsorlov, så skal arbejdsgiver lave en række indberetninger til virk.dk og Nemrefusion, så Udbetaling Danmark får besked om dig. Når Udbetaling Danmark får underretning fra arbejdsgiver sender de et brev til dig om, hvad du skal gøre. Sørg for at holde øje med det.

Når arbejdsgiver betaler løn, skal du som lønmodtager anmode om barselsdagpenge efter ophør af lønudbetalingen. Det skal ske til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter at udbetaling af løn fra arbejdsgiver er ophørt.  Skulle du mod forventning ikke få besked fra Udbetaling Danmark om arbejdsgivers indberetning, skal du selv anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge. Overholder du nemlig ikke fristen på de 8 uger bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode der ligger før anmodningen.  

Skal du afholde udskudt orlov eller har en fraværsperiode været afbrudt i en uge, hvor du ikke har været fraværende, så skal du søge om barselsdagpenge på ny.

Afholder du imidlertid ferie efter ferielovens regler og dermed afbryder din fraværsperiode skal du ikke på ny anmode om barselsdagpenge.  Det skyldes en ny bestemmelse i barselsloven, der trådte i kraft 1. juli 2017 og vedrører fraværsperioder, der påbegyndes på den dato eller senere. Du kan som lønmodtager aftale med arbejdsgiver, at du afholder ferie undervejs i din barsel, og det indberetter arbejdsgiver så i forbindelse med ansøgning om barselsdagpenge. De almindelige regler om afholdelse af ferie, feriehindring og koblingen mellem ferie og barsel skal fortsat være opfyldt.  

Barselsdagpengesats

Pr. 1. januar 2021 er den højeste dagpengesats før skat ved barsel/forældreorlov på 4.460 kr. pr. uge eller 120,54 kr. pr. time beregnet ud fra en arbejdstid på 37 timer pr. uge. Barselsdagpenge beregnes ud fra det ugentlige antal timer, som fraværet omfatter i forhold til det antal timer, som lønmodtageren normalt arbejder.

Eks. Ved ansættelse på 30 timer pr. uge bliver dagpengene på (120,54 kr. (2021-niveau) pr. time x 30 timer) = 3.616,22 kr. pr. uge. 

Langt de fleste bibliotekarer har en timeløn på 120,54 efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, der ligger over dette beløb, hvorfor det ikke er relevant at tale om lavere timeløn.

Kontakt Udbetaling Danmark for yderligere spørgsmål omkring beregning.